Hinnapäring - lasteaia põhiprojekti ekspertiis

Palume hinnapakkumust Tartu valda ehitatava uue lasteaiahoone ja selle juurde kuuluva väliala põhiprojekti ekspertiisile vastavalt hinnapäringule ja lähteülesandele.

 

Põhiprojekti autorid: arhitekt11 ja Lunden Architecture Company, välialad TajuRuum OÜ.

 

Põhiprojekt üleandmise aeg Tartu Vallavalitsusele on 12.07.2024. Ekspertiisi saatmise kuupäev eelduslikult 15.07.2024.

 

Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on põhiprojekti vastavus ehitusseadustikule ja määrusele „Nõuded ehitusprojektile". Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile".

 

Ekspertiisi teostamise tähtaeg: 2 nädalat peale põhiprojekti ekspertiisi andmist.

 

Pakkumuse koosseis:

 • Vabas vormis pakkumus
 • Vastutava isiku andmed (nimi, kutsetunnistuse number)
  • Ekspertiisi vastutav isik peab omama kutset diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, või sellega samaväärne.
 • Vabas vormis kinnitus eriosade ekspertiisi vastava pärdevusega isikute kaasamise kohta.
  • Lepingu täitmisel tuleb kaasata ekspertiiside läbiviimiseks vastava pädevusega spetsialiste. Andmed spetsialistide kohta tuleb esitada käsunduslepingu sõlmimisel.
 • Vajadusel ühispakkujate volikiri
 • Pakkuja peab omama majandustegevusteadet ehitusprojekti ekspertiisi valdkonnas alaliigiga arhitektuuri osa või konstruktsioonide osa. Tegevusteate olemasolu kontrollib hankija avalikest andmebaasidest.

 

Ühispakkumuste esitamine on lubatud.

 

Pakkumus esitada hiljemalt 21. juuniks 2024 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Hankija jätab endale õigusi pidada esitatud pakkumuste osas läbirääkimisi. Läbi ei räägita lepingu maksumuse osas. Läbirääkimiste korral esitatakse ettepanek läbirääkimisteks kõigile vastavaks tunnistatud pakkujatele.

 

Käsundusleping teenuse osutamiseks sõlmitakse soodsaima pakkumuse (maksumus koos käibemaksuga) esitanud pakkujaga.

Võrdsete soodsaimate pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamise teel.

Sõlmitava käsunduslepingu projekt koos lisaandmetega on lisatud pakkumuskutse juurde.

Hinnapäring Tabivere madalseiklusraja omanikujärelevalve teenusele

Palume hinnapakkumust madalseiklusraja ehitamise omanikujärelevalve teenusele.

Oleme sõlmimas töövõtulepingu ettevõttega Falador OÜ.

Hanke eesmärk on projekteerida ja ehitada Tartu vallas, Tabivere alevikus Tabivere põhikooli madalseiklusrada vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja esitatud visiooni lahendusele.

Lisaks projekteerimis- ja ehitustöödele madalseiklusraja ehitaja kohustuseks on ehitus- ja kasutusloa taotlemine. Ehitamisele mineva madalseiklusraja eskiis on manuses.

Ehitustööde teostamise aeg on vahemikus august-september 2024.

 

Palume pakkumus esitada ühe kuu teenuse maksumusena.

Pakkumusi võrreldakse käibemaksuga 1 kuu maksumuse alusel.

Käsundusleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Edukas pakkuja peab omama registreeringut omanikujärelevalve valdkonnas.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 27. mai 2024 kell 23.59 Tartu valla e-postile: tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, tel +372 5333 9166, e-post:  egle.nommoja@tartuvald.ee

Hinnapäring Kõrveküla välijõusaali omanikujärelevalve teenusele

Palume hinnapakkumust välijõusaali ehitamise omanikujärelevalve teenusele.

Oleme sõlminud töövõtulepingu ettevõttega Davidcityline OÜ.

Hanke eesmärk on projekteerida ja ehitada Tartu vallas, Kõrveküla Põhikooli ja Spordihoone sisehoovi välijõusaal vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja esitatud visiooni lahendusele.

Lisaks projekteerimis- ja ehitustöödele mänguväljaku ehitaja kohustuseks on ehitus- ja kasutusloa taotlemine. Ehitamisele mineva mänguväljaku eskiis on manuses.

Ehitustööde teostamise aeg on vahemikus juuni-august 2024.

Tööde lõpetamise tähtajaks 30.09.2024 peavad olema teostatud välijõusaali rajamise tööd ning saadud kehtiv kasutusluba. 

Palume pakkumus esitada ühe kuu teenuse maksumusena.

Pakkumusi võrreldakse käibemaksuga 1 kuu maksumuse alusel.

Käsundusleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Edukas pakkuja peab omama registreeringut omanikujärelevalve valdkonnas.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 8. mai 2024 kell 12.00 Tartu valla e-postile: tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Jana Serpak, projektispetsialist, tel +372 521 84 15, e-post: jana.serpak@tartuvald.ee

Pakkumuse esitamise ettepanek - Tartu valla markeerimistööd 2024

Tartu vald soovib hinnapakkumust 2024. aasta markeerimistöödele vastavalt manuses olevatele kululoendile ja tehnilisele kirjeldusele.

Tööde teostamise tähtaeg: 31.08.2024

Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaeg 30.09.2024.

Pakkumuste hindamisel lähtume majanduslikult soodsaimast maksumusest.

Tööde teostamise ajal võivad mahud täpsustuda ja markeerimise maht  võib kuni +/- 20% suureneda võrreldes hinnaküsimise mahuga.

Enne tööde teostamist täpsustatakse markeeringute asukohad Hankija esindajaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Pakkumusi ootame 29.04.2024 kell 11.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring - peakilbi ümberehitamine ja projekteerimine

Palume hinnapakkumust Lähte Ühisgümnaasiumi (aadress: Õpetaja tn.8, Lähte alevik, Tartu maakond) peakilbi ümberehitamisele koos projekteerimisega ning  uue peatoiteliini rajamisele vastavalt pakkumuskutsele.

Tööde teostamise tähtaeg on 31.08.2024.

Pakkumus palun esitada hiljemalt 25. aprilliks 2024 aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Pakkujal peab olema registreering elektritööde teostamiseks (Elektritööd täpsema liigitusega  Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine.) ja vastutaval isikul peab olema kutsetunnistus või vastava ulatusega pädevustunnistus. Andmed vastutava isiku kohta palume esitada koos pakkumusega.

Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus (hind koos käibemaksuga) on soodsaim. Võrdsete pakkumuste korral valitakse võitja liisuheitmise teel.

Hinnapakkumuse ja visiooni küsimine - Tabivere madalseiklusrada (Tartu vald)

Kutsume osalema hinnapakkumuse ja lahenduse visiooni esitamisel Tartu vallas, Tabivere alevikus Tabivere põhikooli madalseiklusraja rajamiseks (Hariduse tn 1, Tabivere alevik).

Madalseiklusraja rajamine on Tartu valla 2024.a kaasava eelarve teise koha saanud ettepanek.

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda ehk siis kohalikud elanikud otsustavad, milline välijõusaali lahendus on neile kõige sobivam. Viime läbi hääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige pakutava ideelahenduse, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

Madalseiklusraja kirjeldus ning tingimused on toodud manuses.

Meie poolne rahaline kate on 18 500 eurot (koos käibemaksuga).

Eelduslik ehituse aeg: august – september 2024 (tööd tuleb teha väljaspool lindude pesitsusperioodi, milleks loetakse keskmiselt ajavahemikku 15. märtsist 31. juulini).

Tööde garantiiaeg: 3 aastat

 

Töövõtja kohustuseks on:

 • ehitus- ja kasutusloa taotlemine
 • madalseiklusraja põhiprojekti projekteerimine
 • madalseiklusraja rajamine
 • madalseiklusraja rajamiseks vajaliku pinna koorimine ja katmine puiduhakkega
 • geoaluse mõõdistamine

Pakkumus koos nõutud dokumentidega palume esitada hiljemalt 18.04.2024 kell 16.00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, egle.nommoja@tartuvald.ee, mobiil +372 5333 9166

Jana Serpak, projektispetsialist, jana.serpak@tartuvald.ee, mobiil +372 521 8415

Hinnapäring - omanikujärelevalve teenus

Tartu Vallavalitsus kutsub osalema hankemenetluses „Tartu valla teedeehituse omanikujärelevalve teenus".

Tartu Vallavalitsus hangib omanikujärelevalve teenust kahele objektile.

Vastavalt ehituse riigi hankemenetlustele on jaganud hankija omanikujärelelvalve teenuse kaheks osaks:

 • Raadi alevis Rähni tänava sõidu- ja jalgtee ehitus (viitenumber 275827), töövõtugarantii: 24 kuud
 • Raadi alevis Mõisa pst sõidutee laienduse ehitamine lõigus Kaupmehe tn – riigitee 95 Kõrveküla-Tartu (viitenumber 275736), töövõtugarantii: 60 kuud

Palume esitada pakkumus vastavalt manuses olevale OJV tehnilisele kirjeldusele, selles sisalduvatele nõuetele ja riigihangete registrist leitavale infole ning pakkumuse kutsele lisatud pakkumuse vormidele.

Pakkuja võib esitada pakkumuse mõlemale või ainult ühele hanke osale.

Ehitustööde lõpp-tähtaeg on kirjeldatud hankelepingu projektides. Omanikujärelevalve leping lõpeb kõigi tööde lõppemise, s.h. EHR-i toimingutega töövõtja poolt.

Pakkumus esitada järgnevas koosseisus:

 • Täidetud vorm 1, vorm 2 või mõlemad
 • Andmed vastutava(te) spetsialisti(de) kohta (vabas vormis)

Edukas pakkuja peab omama registreeringut ehitamise omanikujärelevalve valdkonnas, alaliigiga tee.

Pakkumuste hindamise kriteeriumis on OJV teenuse kogumaksumuse hind koos käibemaksuga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamise teel.

Hankija sõlmib hankeosadele eraldi käsunduslepingu.

Hankijal on õigus jätta OJV teenuse osutamise käsundusleping sõlmimata kui hankeeseme ehitushange nurjub.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 8. aprillil 2024 kell 16.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee.  

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Hinnapäring - ehitusprojekti ekspertiis

Palume hinnapakkumust Tartu Vallavalitsuse hoone rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiisile.

Põhiprojekt koostatakse projekteerimise ja ehituse töövõtulepingu raames (riigihange leitav riigihangete registrist viitenumbriga: 272173).

Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on põhiprojekti vastavus ehitusseadustikule ja määrusele „Nõuded ehitusprojektile". Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile".

Rekonstrueerimisprojekt koostatakse tervele hoonele, v.a katus (rekonstrueeritud aastal 2019).

Põhiprojekti töösse andmise aeg hiljemalt aprill 2024 teine pool.

Ekspertiisi aruande esitamise tähtaeg: 2 nädalat peale vastava osa ekspertiisi andmist.

Lepingu lõpp-tähtaeg on toodud lepinguprojektis.

Pakkumuse palume esitada vabas vormis vastavalt lähteülesandele.

Koos pakkumusega tuleb esitada andmed (nimi, kutsetunnistuse number) pakkuja vastutava isiku kohta. Ekspertiisi vastutav isik peab omama kutset diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, või sellega samaväärne.

Lepingu täitmisel tuleb kaasata eriosade (tugevvool, nõrkvool, küte, ventilatsioon jt) ekspertiiside läbiviimiseks vastava pädevusega spetsialiste. Andmed spetsialistide kohta tuleb esitada käsunduslepingu sõlmimisel.

Pakkumus esitada 28. märtsiks 2024 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Käsundusleping teenuse osutamiseks sõlmitakse soodsaima pakkumuse (maksumus koos käibemaksuga) esitanud pakkujaga.

Võrdsete soodsaimate pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamise teel.

Sõlmitava käsunduslepingu projekt koos lisaandmetega on lisatud pakkumuskutse juurde.

Hinnapakkumuse ja visiooni küsimine - Kõrveküla välijõusaal (Tartu vald)

Kutsume osalema hinnapakkumuse ja lahenduse visiooni esitamisel Tartu vallas, Kõrveküla Põhikooli ja Spordihoone sisehoovi laste turnimisväljaku lähedusse välijõusaali rajamiseks.

 

Välijõusaali rajamine on Tartu valla 2024.a kaasava eelarve võitnud ettepanek.

 

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda ehk siis kohalikud elanikud otsustavad, milline välijõusaali lahendus on neile kõige sobivam. Viime läbi hääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige pakutava ideelahenduse, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

 

Välijõusaali kirjeldus ning tingimused on toodud manuses.

 

Meie poolne rahaline kate on 28 500 eurot (koos käibemaksuga).

 

Tööde teostamise tähtaeg: 23.08.2024. Tööde teostamise tähtajaks peavad olema nõuetekohaselt teostatud kõik Tööd ning esitatud kasutusloa taotlus. 

Tööde garantiiaeg: 3 aastat

Töövõtja kohustuseks on:

 • ehitus- ja kasutusloa taotlemine
 • välijõusaali põhiprojekti projekteerimine
 • välijõusaali rajamiseks vajaliku pinna koorimine ja katmine puiduhakkega

 

Pakkumus koos nõutud dokumentidega palume esitada hiljemalt 15.03.2024 kell 16.00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

 

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, egle.nommoja@tartuvald.ee, mobiil +372 5333 9166

Jana Serpak, projektispetsialist, jana.serpak@tartuvald.ee, mobiil +372 521 8415

Hinnapäring - omanikujärelevalve teenus

Tartu vald kutsub osalema hankemenetluses „Tartu vallamaja hoone projekteerimise ja rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve".

Tartu vallavalitsus on sõlmimas hankelepingut riigihanke „Tartu vallamaja hoone energiatõhusamaks projekteerimine ja rekonstrueerimistööde I etapp" (RH 272173) tulemusel. Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist (RH 272173) – LINK. Rekonstrueerimistööde lõppedes peab hoone saavutama energiaauditis seatud eesmärgid.

Palume esitada pakkumus vastavalt manuses olevale tehnilisele kirjeldusele, selles sisalduvatele nõuetele ja riigihangete registrist leitavale infole.

Projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde I etapi teostamise tähtaeg on 10 kuud hankelepingu sõlmimisest. Omanikujärelevalve leping lõpeb kõigi tööde lõppemise, s.h. EHR-i toimingutega töövõtja poolt.

Pakkumus esitada järgnevas koosseisus

•  Täidetud vorm 1

•   Andmetega vastutavate spetsialistide kohta (vabas vormis) kui need on pakkumuse esitamise ajal olemas

Edukas pakkuja peab omama registreeringut üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve valdkonnas.

Pakkumuste hindamise kriteeriumis on madalaim ühe kuu maksumuse hind koos käibemaksuga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamise teel.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 15. veebruaril 2024 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee.

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Hinnapäring - tänavavalgustuse projekteerimine

Tartu vald kutsub osalema väikeostu hankemenetluses „Tartu valla riigitee nr 39 Tartu – Jõgeva –Aravete maanteelõikude ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine"

 

Pakkumus tuleb esitada vastavalt pakkumuskutse juures olevale tehnilisele kirjeldusele ja selle lisale.

Projekteerimistööde tähtaeg on 6 kuud alates lepingu sõlmimisest. Tähtajaks peavad olema teostatud kõik projekteerimistööd ning  välja antud ehitusteatis. Tööde kogumaksumusest 10% makstakse välja peale ehitusteatise välja andmist.

 

Nõuded pakkujale ja pakkumusele:

 • Pakkumuses esitada tööde maksumused kahele lõigule eraldi ridadel koos käibemaksuga ning tööde maksumus kokku käibemaksuga.
 • Pakkuja peab omama registreeringut elektripaigaldise projekteerimise valdkonnas, kehtiv elektrialane pädevustunnistus ja teevalgustuse projekteerimise kogemus.
 • Koos pakkumusega tuleb esitada vähemalt kahe (2) samaväärse projekteerimistöö lepingu andmed (nimetus, teostamise aeg, kirjeldus) koos tellija andmetega. Leping peab olema lõpetatud perioodil hankekutse avalikustamisele eelneva 36 kuu jooksul. Samaväärseks loeme lepingut, mis sisaldab tänavavalgustuse projekteerimist mahus tänavavalgustust vähemalt 100-meetrisel lõigul.
 • Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate projekteerimistööde teostamisel kaasama projekteerimistööde projektijuhi, kes omab kutset "diplomeeritud elektriinsener tase 7" või A-pädevust ja kellel on projekteerimistöö tegemise õigus.

 

Hankeleping projekteerimistööde tegemiseks sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujalt. (Võrreldakse pakkumusi koos käibemaksuga.)

Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, siis valitakse edukas pakkumus liisuheitmise teel hankija poolt määratud korras, ajal ja kohas ning kus osalevad võrdsete maksumustega pakkumused esitanud pakkujate seadusjärgsed või volitatud esindajad.

 

Pakkumusi ootame hiljemalt 05.02.2023 kell 15.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Peale pakkumuste esitamise tähtaega saabunud pakkumusi ei hinnata.