Tila külas asuva Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavolikogu võttis 16.02.2022 otsusega nr 7 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Tartu Graanuli AS tööstusala laiendust Pelleti (kü tunnus 79403:002:0663), Väike-Kivestiku (kü tunnus 79403:002:0299) ja Veski (kü tunnus 79403:002:0367) maaüksustel. Algatamisel püstitati eesmärgiks kaaluda planeeritavatele maaüksustele täiendava ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramist olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks ja koostootmisjaama rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 6 ha.

Arendustegevuse käigus soovitakse rajada pelletitootmise liin ning laiendada puidu järeltöötlusega seotud tootmisala planeeringuala kinnistutel, kus hetkel puudub hoonestus. Lisaks kavandatakse Pelleti kinnistul asuva saematerjali kuivatamise võimalikku laiendamist ning vajadusel lammutatakse ladu ja demonteeritakse silod Pelleti kinnistul. Pelletitootmine planeeritakse viia tasemelt 30 000 t/a mahuni kuni 100 000 t/a.

Detailplaneeringuga liidetakse Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistud üheks ehitusõigusega krundiks (pos 3). Veski maaüksusest jagatakse välja ehitusõigusega krunt pos 2. Lisaks eraldatakse Veski maaüksusest transpordimaa krunt võimaliku perspektiivse Kuusisoo tee laienduse- jalgtee rajamise tarvis (krunt pos 1). Detailplaneeringuga määratakse pos 2 ja pos 3 kruntidele ehitusõigus olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks ning koostootmisjaama rajamiseks, lahendatakse vajalikud juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkude lahendused, seatakse keskkonnatingimused.

Pos 3 krundi planeeritud pindala on 40 121m², detailplaneeringu liikides määratakse moodustatava krundi võimalikuks sihtotstarbeks elektrienergia tootmise ja jaotamise maa (OE), soojusenergia tootmise ja jaotamise maa (OS) ning tootmishoone maa (TT). Krundi maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on määratud 10 000 m². Lubatud maksimaalne hoonete arv krundil on 10, hoonete maksimaalne kõrgus 12 m maapinnast. Olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida, ümber ehitada või muul moel parendada. Rekonstrueerimisel või lammutamisel uushoonestuse rajamiseks tuleb jääda planeeringujärgse hoonestusala piiridesse ning lähtuda alale määratud ehitusõigusest.

Veski kinnistust moodustatakse kaks krunti. Üks krunt (pos 1) suurusega 1327 m² on ette nähtud transpordimaa kergliiklustee tarbeks (LT). Teine moodustatav krunt (pos 2) suurusega 18 919 m² on ette nähtud hoonestatava tootmismaana, kus detailplaneeringu liikides määratakse võimalikuks krundi sihtotstarbeks elektrienergia tootmise ja jaotamise maa (OE), soojusenergia tootmise ja jaotamise maa (OS) ning tootmishoone maa (TT). Detailplaneeringuga määratakse maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks krundil 4000 m2. Krundile on lubatud rajada kuni kuus hoonet (kuni 20 m2 ehitised kaasaarvatud) maksimaalse kõrgusega 12 m maapinnast, v.a. koostootmisjaama hoone, mille lubatud maksimaalne kõrgus on 20 m, korstna kõrgus vahemikus 28-33 m.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Keskkonnaametiga, Terviseametiga ja Transpordiametiga.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tootmis- ja ärimaa juhtotstarbega maa-alal.

Avalik väljapanek toimub 14.03.2022–18.04.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku arutelu tulemused

4.11.19

Vastavalt planeerimisseaduse § 124 lg 7 ning § 84 lg 1 teavitame Tartumaal Tartu vallas Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu on avalikul väljapanekul 19.08.2019- 20.09.2019, avalik arutelu toimus 15.10.2019 kell 17:00 Tartu vallavalitsuses volikogu saalis.

Avaliku väljapaneku ajal esitasid märkusi ja ettepanekuid Keskkonnaamet, Terviseamet, Põllumajandusamet ja Merili Kerge. Peale avaliku väljapaneku lõppu esitas oma ettepanekud Maanteeamet.

Tartu Vallavalitsus tutvus esitatud ettepaneku ning võttis 26.09.2019 korraldusega nr 826 ja 27.09.2019 korraldusega nr 829 seisukohad esitaud ettepanekute osas ning edastas seisukohad ettepanekute tegijatele.

Avaliku arutelu tulemusel ning avaliku väljapaneku jooksul tehtud ettepanekute alusel täiendatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet ja detailplaneeringut. Lepiti kokku, et olemasoleva müraolukorra fikseerimiseks Saare kinnistul tellitakse eraldi keskkonnamüra mõõtmised ja mõõtjaks pakuti välja Terviseameti Tartu labor.

Avaliku arutelu protokoll

Koosolekust osavõtjate nimekiri

Tartu vallavalitsuse 26.09.2019 korraldus nr 826

Tartu vallavalitsuse 27.09.2019 korraldus nr 829

Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

10.10.19

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala ulatus on ca 6 ha.

 

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu Graanul AS tööstusala laiendust Pelleti, Väike-Kivestiku (endise nimega Kivvestiko) ja Veski maaüksustel. Planeeritakse rajada pelletitootmise liin ning laiendada puidu järeltöötlusega seotud tootmisala Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistutel. Veski kinnistule kavandatakse elektri- ja soojuse koostootmisjaama.

Detailplaneeringuga on kavandatud Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistute liitmine, tekkinud ca 4 ha suurusele katastriüksusele tootmismaa sihtotstarbe määramine ja ehitusõiguse määramine krundile täiendavate tootmishoonete püstitamiseks. Veski katastriüksusest on ette nähtud välja kruntida perspektiivse Kuusesoo tee äärse jalgtee tarvis transpordimaa sihtotstarbega krunt. Veski katastriüksuse sihtotstarbeks on kavandatud tootmismaa ja määratud on ehitusõigus tootmishoonete püstitamiseks (koostootmisjaam koos kütusehoidlaga). Lisaks on lahendatud liikluskorraldus ja tehnovõrkude varustus.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja oli Tartu Vallavalitsus, aruande koostaja on Skepast & Puhkim OÜ.

Planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid olulisi mõjusid on kirjeldatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõus.

 

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

 

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu on avalikul väljapanekul 19.08.2019- 20.09.2019. Avaliku väljapaneku jooksul on aruandega võimlik tutvuda Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee ning tööaegade Tartu Vallavalitsuse kantseleis Haava tn 6, Kõrveküla. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused palume esitada hiljemalt 20.09.2019 kas postiga aadressile Haava tn 6, Kõrveküla või elektrooniliselt tartuvald@tartuvald.ee. Laekunud arvamuste arutamiseks toimub avalik arutelu 15.10.2019 kell 17:00 Tartu Vallavalitsuses, volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla).

Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneering

28.05.18

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu Graanul AS tööstusala laiendust Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksusel. Planeeritakse rajada pelletitootmise liin ning laiendada puidu järeltöötlusega seotud tootmisala Pelleti ja Kivvestiko kinnistutel. Kavandatakse Pelleti kinnistul asuva saematerjali kuivatamise võimalikku laiendamist ning vajadusel lammutatakse ladu ja demonteeritakse silod Pelleti kinnistul. Pelletitootmine planeeritakse viia tasemalt 30 000 t/a, mahuni 100 000 t/a.

Veski kinnistule kavandatakse 15 MW võimsusega (kütuse järgi) elektri- ja soojuse koostootmisjaama. Koostootmisjaama põhikütuseks on planeeritud puidupõhine biomass. Biomassile on kavas lisada ka prügipõhist jäätmekütust (mitte üle 100 tonni ööpäevas). Planeeritavate hoonete kõrgus on u 20 m. Käesoleval ajal toimub soojuse tootmine Pelleti kinnitusl üle 10 a vanuses 2 MW võimsusega biokütusel katlamajas. Uue jaama valmimisel jääb see ainult reservkatlaks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maaomaniku soovist lähtuvalt Pelleti ja Kivvestiko kinnistute liitmine, Veski ja Kivvestiko maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Üldplaneeringuga määratav maakasutuse juhtotstarve on territooriumi kasutamise valdav otstarve, mis annab määratletud piirkonnale edaspidise maakasutuse põhisuuna. Üldplaneeringuga on planeeritavale maa-alale antud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve. Taotletav maakasutus ei ole vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeritavate hoonete kõrgus on u 22 m. Piirkonnas lubatavate tootmishoonete kõrgus on kuni 12 m. Kavandatavad objektid on ümbruskonnast erinevad kõrguse poolest, aga see ei lähe üldplaneeringuga vastuollu.

Kehtiva valla üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringu koostamise kohustus kõikidel arendatavatel äri- ja tootmismaa funktsiooniga maa-aladel. Täiendavalt on detailplaneeringu koostamise kohustusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkonnad.

Detailplaneeringu algatamisel koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu koostaja on Skepast & Puhkim OÜ, Marju Kaivupalu ja Hendrik Puhkim.

Koostatud eelhinnangus on analüüsitud kavandatava tegevusega seotud keskkonnaaspekte ning võimalikke mõjusid – alal esinevad loodusvarad, nende omadused ja taastumisvõime ning keskkonna vastupanuvõime; pinna- ja põhjavesi; kaitstavad loodusobjektid ja elupaigatüübid; piirkonna areng ja teenuste kättesaadavus; teed ja transport; müra ja vibratsioon; õhusaaste ja lõhn; jäätmeteke; avariiolukordade esinemise võimalikkus.

Eelhinnangu kokkuvõtte kohaselt on keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine vajalik, kuna kavandatud tegevus võib avaldada mõju pinna- ja põhjaveele ja õhukvaliteedile, sest ei ole teada millist tehnoloogiat planeeritakse kasutada ja milline on kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus.

Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 „Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu lgatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" kohta esitati vaie, milles leitakse, et planeeringu algatamine on ilmselges vastuolus üldplaneeringuga, sest kavandatavas detailplaneeringus ei kavatseta kinni pidada üldplaneeringus sätestatud hoonete kõrgusest. Samuti leitakse, et üldplaneeringuga ei ole kooskõlas 15 MW tehnorajatised. Tartu Vallavalitsuse 25.01.2018 korraldus nr 60 „Vaideotsus" kohaselt leiti, et hinnata tuleb täiendavalt algatatud planeeringu ning Tartu valla üldplaneeringu kooskõla ning vajadusel planeeringu algatamine uuesti otsustada. Muus osas jäeti vaie rahuldamata.

Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korralduse nr 195 „Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 alusel algatatud Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ja Tartu valla üldplaneeringu kooskõla kaalumine" otsustati jätta kehtima Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korraldus nr 514 ning planeeringu algatamine uuesti otsustamata.

08.03.2018 korraldusega nr 196 otsustati jätta vaie rahuldamata.

Koostatava Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus esitati ettepanekute saamiseks koostöö tegijatele ja kaastavatele. Laekunud seisukohad on läbi analüüsitud ning koondatud keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse tabelisse 8.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus:

Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

2.10.18

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu Graanul AS tööstusala laiendust Pelleti, Väike-Kivestiku (endise nimega Kivvestiko) ja Veski maaüksustel. Planeeritakse rajada pelletitootmise liin ning laiendada puidu järeltöötlusega seotud tootmisala Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistutel. Veski kinnistule kavandatakse elektri- ja soojuse koostootmisjaama..

Detailplaneeringu eesmärgiks on Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistute liitmine, Veski ja Väike-Kivestiku maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. 

Planeeritava ala ulatus on ca 6 ha