Juhtkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallavanem Jarno Laur 5167879 Vastuvõtt etteregistreerimisega

Juhtkonna teenistujad

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
kultuuritööspetsialist Karita Tilk 53407100
kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma 53048320
sisekontrolör Liivia Kruusmägi 54400556

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallasekretär Eve Kallas 5097902 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Valla kantselei juhtimine, vallavalitsuse juriidiline teenindamine, õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele, kohtus esindamine.
jurist Tõnu Vesi 5174317 vallavalitsuse, volikogu ja valla hallatavate asutuste juriidiline teenindamine,  valla esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine
kantseleispetsialist Kairi Kaeval 5106363 vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, kodanike teenindamine ning esmase teabe andmine, perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingute teostamine
personali- ja dokumendihalduse spetsialist Kadri Linamägi 59195769 kantselei dokumendihalduse korraldamine, volikogu ja volikogu komisjonide abistamine ja tehniline teenindamine, vallavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine ja avalikustamine, personalitöö planeerimine ja korraldamine.
IT spetsialist Ragnar Rüütli vallavalitsuse ja allasutuste arvutivõrkude administreerimine ja ehitamine, arvutikasutajatele IT tugiteenuse osutamine
menetleja Kadrin Krabbi 5168295 järelevalve teostamine kehtivate eeskirjade, kordade jm täitmise üle, väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel
saarevaht Toomas Lindjärv 5294630 Piirissaarel seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise tagamine, esmaste päästetegevuste korraldamine, saarel asuvate valla kinnistute korrashoid, talvine lumetõrje saare teedel, talvise ühenduse pidamine saare ja mandri vahel

Rahandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
rahandusosakonna juhataja Ulvi Viilvere 56507867 Vastuvõtt etteregistreerimisega
eelarvenõunik Elle Kaljurand 56508987
raamatupidaja Aivi Kaasik 57445222
raamatupidaja Ellu Blok 57445886
raamatupidaja Tiina Reinesberg 57445145

Sotsiaal- ja haridusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev 53401591 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Puhkusel 26.02-03.03.2024
sotsiaaltööspetsialist - sotsiaalteenused ja toetused täiskasvanud
sotsiaaltööspetsialist-erihoolekandeteenuste koordinaator Erle Kriisa 53026608 sotsiaalteenused ja toetused täiskasvanud
lastekaitsespetsialist Eliise Kiis 5214686 sotsiaalteenused ja toetused lapsed
sotsiaaltöö- ja eestkostespetsialist Anne-Mai Ott 51967738
lastekaitsespetsialist Kalli Madisson 53549530 sotsiaalteenused ja toetused lapsed
lastekaitsespetsialist Lilia Pekk 54360320 sotsiaalteenused ja toetused lapsed.
sotsiaalhooldustöötaja Anneli Surva
sotsiaalhooldustöötaja Sigrid Maidla
sotsiaaltöötaja Ülle Lindjärv 56680556 Piirissaarel
haridusspetsialist Ene Liivamägi 5268895
vanemtegevusjuhendaja Janne Remmelkoor 57443300 Tabiveres
tegevusjuhendaja Ingrid Kampus 56846007 Tabiveres
tegevusjuhendaja Külliki Jürgenson 56692730 Maarja-Magdaleenas

Ehitus- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallaarhitekt Egle Nõmmoja 53339166 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Üldplaneeringut ja detailplaneeringuid (koostamisel ja kehtestatud) puudutavad küsimused. Arhitektuuri- ja planeeringukonkursside korraldamine, tingimuste koostamine. Linnaehituskomisjoni töö juhtimine. Projekteerimistingimuste koostamine. Parkide, haljasalade, rohevööndite jm avaliku ruumi kujundamine (istutusplaanid, haljastuse rajamine, rajatiste paiknemine, kujundus jne). Mänguväljakute planeerimine.
ehitusspetsialist Kadri Tattar 53558510 Rajatiste (puurkaevud, puuraugud, torustikud, kaablid, teed, piirdeaiad, päikeseelektrijaamad) kooskõlastused, ehitusload/ehitusteatised ja kasutusload/kasutusteatised. Eelnõude koostamine.
ehitusspetsialist Taavi Paat 53752976 Hoonete ehitusteatiste ja ehituslubade vastu võtmine, menetlemine ja väljastamine. Ehitisregistri pidamine, elanikkonna nõustamine ehitusvaldkonnas, ehitusalastes küsimustes, teiste ametkondade kaasamine menetlustesse. Eelnõude koostamine.
ehitusspetsialist-järelevalve Ergo Nõmme 5267983 Hoonete kasutusteatiste ja hoonete kasutusloa taotluste menetlemine ehitisregistris. Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine (v.a teed/tänavad/torustikud/liinid ja kaablid). Kodanike vastuvõtmine ja nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes. Hoonete kasutuselevõtu korral korralduste eelnõude koostamine.
maakorraldaja Mari Niine 5265519 Maareform, maakorraldustoimingud (maaüksuste jagamised, liitmised, piiride muudatused), katastriüksuste aadressi või sihtotstarbe muutmine, sundvalduse seadmine, maamaks. Eelnõude koostamine.
planeeringute spetsialist Anni Teetsmann 53099192 Detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamine ning detailplaneeringute menetluse korraldamine. Planeeringulahenduste läbivaatamine. Vallavalitsuse ja volikogu planeeringualaste eelnõude ettevalmistamine. Inimeste nõustamine seoses maakasutamise võimaluste ja piirangutega valla üldplaneeringu ning kehtivate planeeringute kontekstis.
GIS spetsialist Tatjana Obuhova 57807177 GIS alase tegevuse koordineerimine, ruumiandmete teenuste ja veebirakenduste loomine, geoinfo kogumine ja analüüsimine, geoarhiivi ning koondplaani haldamine.

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
majandusosakonna juhataja Kadi Kukk 53476179 Vastuvõtt etteregistreerimisega.
keskkonnaspetsialist Marjaliis Kivisaar 53094945 jäätmemajandus, keskkonnalubade taotluste menetlemine, raielubade taotluste menetlemine, keskkonnajärelevalve, hulkuvate koerte ja kassidega seonduvad tegevused
teede ja liikluskorralduse spetsialist Ats-Vidrik Tamm 53812462 teede ja tänavate hooldus ja ehitamine, liiklusmärkide paigaldamine, kaevaeload ja teede sulgemise load.
bussijuht Aivar Paide 5040271
kalmistuvaht Virve Saarma 53984470 Laeva kalmistu heakord, matmistega seotud toimingud
majandusspetsialist Tiit Sangla 5057340 valla hoonete ja maade korrashoid

Arendusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp 56958663 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Puhkusel 26.02-06.03.2024
hankespetsialist Kadri Leetsaar 57494799 riigihanked.
arendusnõunik Tõnis Tõnissoo 5207723 arengukavade koostamine, projektitaotlused
projektispetsialist Jana Serpak 5218415 hajaasustuse programm, korteriühistute toetusmeede, projektitaotlused

Teenindavad ametnikud

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Metsanduse spetsialist Madis Kullamaa 57503069
Piirkonnapolitseinik Birgit Kerna 58879907 Tegeleb kogukonna ja alaealistega, Kõrveküla ja Laeva Põhikool
Piirkonnapolitseinik Veronika Sirel 53496317 Tegeleb kogukonna ja alaealistega. Tabivere ja Maarja-Magdaleena Põhikool, Lähte Ühisgümnaasium