Tartu vald võtab vastu ainult e-arveid, alates  01.08.2023 on e-arvete operaator Finbite OÜ (endine Omniva).
Arvele palume märkida saaja nimi ja reg.kood. 

Tartu Vallavalitsus

Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartumaa  

Registrikood 75006486

Tel 510 6363      

E-post: tartuvald@tartuvald.ee

Arveldusarve SEB pank EE441010102017096005

Arveldusarve Swedbank EE232200221031405424

Tartu Vallavalitsus avatud:

E, K, N 8:00-12:00 ja 12:30-16:30

T 8:00-12:00 ja 12:30-18:00

R 8:00-12:00 ja 12:30-15:00

Lõuna iga päev 12:00-12:30

Kodanike vastuvõtt 

T 8:00-12:00 ja 12:30-18:00

*ligipääs erivajadusega inimestele tagatud

 

Tabivere teeninduspunkt (Tabivere Päevakeskus)

Same tee 1, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127 Tartumaa

E-post: tartuvald@tartuvald.ee

 

Laeva teeninduspunkt

Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, 60608  Tartumaa

Tel 5302 6608

E-post: tartuvald@tartuvald.ee

 

Piirissaare teeninduspunkt

Valla, Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartumaa

Tel  529 4630

E-post: piirissaare@tartuvald.ee 

Juhtkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallavanem Jarno Laur 5167879 Vastuvõtt etteregistreerimisega.

Juhtkonna teenistujad

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
kultuuritööspetsialist Karita Tilk 53407100 Puhkusel 15.07-02.08.2024
kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma 53048320 Puhkusel 11.07-28.07.2024
sisekontrolör Liivia Kruusmägi 54400556

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallasekretär Eve Kallas 5097902 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Valla kantselei juhtimine, vallavalitsuse juriidiline teenindamine, õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele, kohtus esindamine.
jurist Tõnu Vesi 5174317 Vallavalitsuse, volikogu ja valla hallatavate asutuste juriidiline teenindamine,  valla esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine.
kantseleispetsialist Kairi Kaeval 5106363 Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, kodanike teenindamine ning esmase teabe andmine, perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingute teostamine. Puhkusel 15.07-28.07.2024
personali- ja dokumendihalduse spetsialist Kadri Linamägi 59195769 Kantselei dokumendihalduse korraldamine, volikogu ja volikogu komisjonide abistamine ja tehniline teenindamine, vallavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine ja avalikustamine, personalitöö planeerimine ja korraldamine.
IT spetsialist Ragnar Rüütli Vallavalitsuse ja allasutuste arvutivõrkude administreerimine ja ehitamine, arvutikasutajatele IT tugiteenuse osutamine.
menetleja Kadrin Krabbi 5168295 Järelevalve teostamine kehtivate eeskirjade, kordade jm täitmise üle, väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.
saarevaht Toomas Lindjärv 5294630 Piirissaarel seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise tagamine, esmaste päästetegevuste korraldamine, saarel asuvate valla kinnistute korrashoid, talvine lumetõrje saare teedel, talvise ühenduse pidamine saare ja mandri vahel.

Rahandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
rahandusosakonna juhataja Ulvi Viilvere 56507867 Vastuvõtt etteregistreerimisega.
eelarvenõunik Elle Kaljurand 56508987
raamatupidaja Aivi Kaasik 57445222 Puhkusel 15.07-28.07.2024
raamatupidaja Ellu Blok 57445886
raamatupidaja Tiina Reinesberg 57445145 Puhkusel 15.07-31.07.2024

Sotsiaal- ja haridusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev 53401591 Sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine. Vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine. Vastuvõtt etteregistreerimisega. Puhkusel 15.07-02.08.2024
sotsiaaltööspetsialist-erihoolekandeteenuste koordinaator Erle Kriisa 53026608 Sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine. Tabivere ja Maarja-Magdaleena päevakseskuse erihoolekande teenuste kordineerimine.
sotsiaaltöö- ja eestkostespetsialist Anne-Mai Ott 51967738 Eestkoste küsimused, sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine. Puhkusel 15.07-04.08.2024
lastekaitsespetsialist - Sotsiaalteenused ja toetused lapsed.
lastekaitsespetsialist Kalli Madisson 53549530 Lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine. Puhkusel 15.07-31.07.2024
lastekaitsespetsialist Lilia Pekk 54360320 lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine
sotsiaalhooldustöötaja Anneli Surva Koduteenuse osutamine. Puhkusel 15.07-28.07.2024
sotsiaalhooldustöötaja Sigrid Maidla Koduteenuse osutamine.
sotsiaaltöötaja Ülle Lindjärv 56680556 Sotsiaalnõustamine Piirissaarel.
haridusspetsialist Ene Liivamägi 5268895 Lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes, huvihariduse koordineerimine.
vanemtegevusjuhendaja Janne Remmelkoor 57443300 Päevakeskuse tegevuse koordineerimine- toetatud elamise teenus, igapäevaelu toetamise teenus ja töötamise toetamise teenus. Tabiveres.
tegevusjuhendaja Ingrid Kampus 56846007 Erivajadusega inimestele toetavate tegevuste planeerimine ja korraldamine. Tabiveres.
tegevusjuhendaja Külliki Jürgenson 56692730 Erivajadusega inimestele toetavate tegevuste planeerimine ja korraldamine. Maarja-Magdaleenas.
noorte heaolu spetsialist Kersti Raiküla 5330 7470 Toetada 13–29-aastaseid noori, kes hetkel ei tööta, haridustee jätkamisel või tööturule suundumisel.

Ehitus- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallaarhitekt Egle Nõmmoja 53339166 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Üldplaneeringut ja detailplaneeringuid (koostamisel ja kehtestatud) puudutavad küsimused. Arhitektuuri- ja planeeringukonkursside korraldamine, tingimuste koostamine. Linnaehituskomisjoni töö juhtimine. Projekteerimistingimuste koostamine. Parkide, haljasalade, rohevööndite jm avaliku ruumi kujundamine (istutusplaanid, haljastuse rajamine, rajatiste paiknemine, kujundus jne). Mänguväljakute planeerimine.
ehitusspetsialist Kadri Tattar 53558510 Rajatiste (puurkaevud, puuraugud, torustikud, kaablid, teed, piirdeaiad, päikeseelektrijaamad) kooskõlastused, ehitusload/ehitusteatised ja kasutusload/kasutusteatised. Eelnõude koostamine.
ehitusspetsialist Taavi Paat 53752976 Hoonete ehitusteatiste ja ehituslubade vastu võtmine, menetlemine ja väljastamine. Ehitisregistri pidamine, elanikkonna nõustamine ehitusvaldkonnas, ehitusalastes küsimustes, teiste ametkondade kaasamine menetlustesse. Eelnõude koostamine.
ehitusspetsialist-järelevalve Ergo Nõmme 5267983 Hoonete kasutusteatiste ja hoonete kasutusloa taotluste menetlemine ehitisregistris. Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine (v.a teed/tänavad/torustikud/liinid ja kaablid). Kodanike vastuvõtmine ja nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes. Hoonete kasutuselevõtu korral korralduste eelnõude koostamine.
maakorraldaja Mari Niine 5265519 Maareform, maakorraldustoimingud (maaüksuste jagamised, liitmised, piiride muudatused), katastriüksuste aadressi või sihtotstarbe muutmine, sundvalduse seadmine, maamaks. Eelnõude koostamine. Puhkusel 08.07-26.07.2024
planeeringute spetsialist Anni Teetsmann 53099192 Detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamine ning detailplaneeringute menetluse korraldamine. Planeeringulahenduste läbivaatamine. Vallavalitsuse ja volikogu planeeringualaste eelnõude ettevalmistamine. Inimeste nõustamine seoses maakasutamise võimaluste ja piirangutega valla üldplaneeringu ning kehtivate planeeringute kontekstis. Puhkusel 22.07-02.08.2024
GIS spetsialist Tatjana Obuhova 57807177 GIS alase tegevuse koordineerimine, ruumiandmete teenuste ja veebirakenduste loomine, geoinfo kogumine ja analüüsimine, geoarhiivi ning koondplaani haldamine.

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
majandusosakonna juhataja Kadi Kukk 53476179 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Puhkusel 08.07-26.07.2024
keskkonnaspetsialist Marjaliis Kivisaar 53094945 Jäätmemajandus, keskkonnalubade taotluste menetlemine, raielubade taotluste menetlemine, keskkonnajärelevalve, hulkuvate koerte ja kassidega seonduvad tegevused.
teede ja liikluskorralduse spetsialist - Teede ja tänavate hooldus ja ehitamine, liiklusmärkide paigaldamine, kaevaeload ja teede sulgemise load.
bussijuht Aivar Paide 5040271
kalmistuvaht Virve Saarma 53984470 Laeva kalmistu heakord, matmistega seotud toimingud.
majandusspetsialist Tiit Sangla 5057340 Valla hoonete ja maade korrashoid. Puhkusel 01.07-26.07.2024

Arendusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
arendusosakonna juhataja Kadri Leetsaar 57494799 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Puhkusel 17.07-30.07.2024
hankespetsialist Hankemenetluste korraldamine, konsolideerimisgrupi ja allasutuste nõustamine hangete läbiviimisel, Tartu Vallavalitsuse hankekorra ja riigihangete seaduse rakendamise järgimine.
arendusnõunik Tõnis Tõnissoo 5207723 Arengukavade koostamine, projektitaotlused. Puhkusel 15.07-04.08.2024
projektispetsialist Jana Serpak 5218415 Hajaasustuse programm, korteriühistute toetusmeede, projektitaotlused.

Teenindavad ametnikud

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Metsanduse spetsialist Madis Kullamaa 57503069
Piirkonnapolitseinik Birgit Kerna 58879907 Tegeleb kogukonna ja alaealistega, Kõrveküla ja Laeva Põhikool
Piirkonnapolitseinik Veronika Sirel 53496317 Tegeleb kogukonna ja alaealistega. Tabivere ja Maarja-Magdaleena Põhikool, Lähte Ühisgümnaasium