Hinnapäring - Maramaa tuletõrje veevõtukoht

Kutsume osalema hankel Maramaa külas Pargi kinnistule (KÜ 79401:006:1069) tuletõrjeveevõtu koha projekteerimisele ja ehitamisele.

Hanke tehniline kirjeldus on lisatud manusena.

Tööde teostamise tähtaeg 31.10.2022.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 6.maiks 2022 e-postaadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumisi võrreldakse käibemaksuta kogumaksumuse alusel.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija lükkab kõik pakkumused tagasi kui need ületavad hankija eelarvelisi vahendeid.

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, kadi.kukk@tartuvald.ee, mobiil 5347 6179

Hinnapäring - Tabivere rahvamaja ventilatsioonisüsteem

Palume hinnapakkumust Tartu valla Tabivere rahvamaja (Tuuliku 10, Tabivere) ventilatsiooni tuletõkeklappide paigaldusele ja vajadusel vahetusele koos projekteerimisega. Varasema ümberehituse käigus on jäänud ventilatsiooniklapid ümber tõstmata ja ventilatsioonitorustikus ei ole tuletõkestus tagatud.

Rahvamaja ventilatsiooniprojekt on lisatud manusena.

Hinnapakkumine peab sisaldama järgmisi töid:

 • Projekteerimine
 • Ehitustööd
 • Ehr-i toimingud

Enne hinnapakkumuse tegemist on kohustuslik objektiga koha peal tutvuda. Selleks palume kokku leppida aeg majandustöötaja Tiit Sanglaga, tel 5057340, või rahvamaja juhatajaga Kalev Pärtelpoeg, tel 504 4479.

Edukas pakkuja peab omama mtr registreeringut

 • ehitamise tegevusalal, alaliigiga sisekliima tagamise süsteem
 • projekteerimise tegevusalal, alaliigiga sisekliima tagamise süsteem

Kvalifitseerumistingimustel on õigus tugineda teisele isikule, esitades selleks vabas vormist teise isiku nõusoleku lepingu täitmisel osalemise kohta.

Tööde kasutusloa esitamise tähtaeg on 01.09.2022.

Lepingu lõpptähtaeg on hiljemalt 30.09.2022.

 

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 3. maiks 2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Pakkumisi võrreldakse käibemaksuta kogumaksumuse alusel.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hinnapäring - Tammistu raamatukogu II korruse remonttööd

Palume hinnapakkumust Tartu valla Tammistu raamatukogu-külakeskuse II korruse remonttöödele.

Remonttööde käigus tuleb ehitada uus põrand, seinad, lagi ning teha vajalikud elektritööd.

Tööde ligikaudsed mahud: põranda pinda 80m2, seinapinda 200m2, lage 60m2.

Enne hinnapakkumuse tegemist on kohustuslik objektiga koha peal tutvuda. Selleks palume kokku leppida aeg majandustöötaja Tiit Sanglaga, mob 5057340.

Hinnapakkumust ootame  hiljemalt 19. aprilliks 2022 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring - puude ja põõsaste istutamine

Tartu Vallavalitsus palub hinnapakkumist 13 tamme ja 15 mägimänni põõsa istutamisele koos 2-aastase järelhooldusega aadressile Kõrveküla alevik, Vasula tee 12 (KÜ 79403:002:1155) Lasteaia tn poolsesse serva.

Täpsemad nõuded istikutele ja istutustöödele on toodud manuses olevas istutustööde kirjelduses.

Tööde teostamise tähtaeg on mai 2022 II pool, hiljemalt 31. mai 2022.

Istutustöid peab teostama või juhendama arboristi kutset omav isik. Kui edukal pakkujal vastavat isikut pole, siis kaasab Tartu Vallavalitsus vastutava isiku omalt poolt.

Pakkumuste hindamise aluseks on maksumus käibemaksuta.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 18. aprilliks 2022 aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Hinnapäring teedeehituse omanikujärelevalve teenusele

Tartu vald kutsub osalema omanikujärelevalve teenuse hanke menetluses „Vahi aleviku Keskuse tee kergliiklustee ja Pargi tänava läbimurde ehitamine".

Oleme sõlmimas töövõtulepingut ettevõttega OÜ Tartu Valla Kommunaal.

Ehituse käigus ehitatakse välja Vahi aleviku Keskuse tee kergliiklustee ja Pargi tänava läbimurre.

Ehitushanke eesmärk on:

 • Kärdi ringristmiku piirkonnas kergliiklustee ja tehnovõrkude ümberprojekteerimine vastavalt olemasolevale eskiisile. (Lisatud manusena.)
 • Keskuse tee kergliiklustee ja trasside, s.h. Pargi tn trassid, väljaehitamine vastavalt KLM Projekt OÜ tööle 1919, OÜ Smart Pipes tööle nr 19091 ning Kärdi ringristmiku piirkonna kergliiklustee väljaehitamine vastavalt ümberprojekteeritud lahendusele
 • Tänavavalgustuse väljaehitamine
 • Haljastus, v.a. puude istutus
 • Pargi tn sõidutee pikendus koos tõstetud ristmikuga.

 

Olemasolev projekt Keskuse tee kergliiklusteele on siin: Projektid

Projekti koostamisel ning tööde teostamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, juhenditest ja normdokumentidest ning heast tavast.

Töövõtja kohustuseks on lisaks ehitustöödele:

 • ehitus- ja kasutuslubade taotlemine.

Kõigi tööde eeldatav lõpptähtaeg: 31.08.2022. Eelduslik tööde kestus 5 kuud.

Edukas pakkuja peab omama registreeringut teede omanikujärelevalve valdkonnas.

Käsundusleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Sõlmitava lepingu projekt on lisatud dokumendina.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 28. märts 2022 kell 12.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799

Visiooni päring Äksi ja Maarja-Magdaleena virgestusaladele

Soovime hinnapakkumuse ja visiooni esitamisel Tartu vallas, Äksi aleviku ja Maarja-Magdaleena küla virgestusala-spordiväljakute rajamiseks.

Virgestusala-spordiväljakute rajamised on Tartu valla kaasava eelarve võitnud ettepanekud.

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda  e siis kohalikud elanikud otsustavad, milline lahendus on neil kõige sobivam. Viime läbi hääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige idee, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

Kirjeldus virgestusala-spordiväljakute koosseisudele ning tingimused on toodud manusesse lisatud kutses.

Ühe objektile eeldatav maksumus on 15 000 eurot (koos käibemaksuga).

Ehituse aeg: mai – juuli 2022

Pakkumus koos nõutud dokumentidega esitada hiljemalt 28.03.2022 kell 14.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkuda võib lahendust ka ainult ühele objektile.