Korraldatud jäätmevedu

Et suurendada jäätmete ringlussevõttu, on oluline neid kohe tekkimisel liigiti koguda, korraldatud jäätmeveo raames on võimalik üle anda lisaks olmejäätmetele ka köögi- ja sööklajäätmeid, vanapaberit, pakendijäätmeid, klaaspakendeid, suurjäätmeid, aia- ja haljastusjäätmeid. Osa neist liikidest on kohustuslik üle anda korraldatud jäätmeveo raames, osade puhul on võimalik valida, kas viiakse eraldi kogutud jäätmed jäätmejaama või antakse üle otse kodust. Ka on erinevad nõuded kortermajadel ja eramajadel.

· Kõigil jäätmevaldajatel on kohustus omada segaolmejäätmete konteinerit.

· Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõikide jäätmevaldajate jaoks. Kogutud jäätmed tuleb kas korraldatud jäätmeveo raames jäätmevedajale (AS Ragn Sells) üle anda või võimalusel tekkekoha kinnistul kompostida. Köögi- ja sööklajäätmeid tohib kompostida ainult eramaja kinnistul. Korteriühistud peavad oma jäätmed jäätmevedajale kogumismahutiga üle andma.

Kõik eramajade jäätmevaldajad, kes soovivad biolagunevad jäätmed oma kinnistul kompostida, peavad esitama kompostimise kohta teatise läbi SPOKU keskkonna või kirjalikult Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Teatises tuleb märkida:

 • jäätmevaldaja nimi
 • kinnistu aadress
 • kontakttelefon ja e-posti aadress

Kui jäätmevaldaja soovib biolagunevad jäätmed korraldatud jäätmeveo raames üle anda, siis tuleb pöörduda vedaja, AS Ragn-Sells, poole ja tellida endale vastav teenus.

Eramajade jäätmevaldajad, kes ei ole kompostimise teadet vallale esitanud ja ei kasuta jäätmevedaja poolt köögi- ja sööklajäätmete äraveo regulaarset teenust, liidetakse köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutiga üleandmise kohustusega korraldatud jäätmeveo raames.

· Kõigil kortermajadel on kohustus liigiti koguda paberit ja pappi, selleks peab kortermajal olema vastav konteiner.

Lisaks on soovi korral võimalik tellida järgmisi teenused:

 • Suurjäätmed – neid saab nüüd oma kodu juurest korraldatud jäätmeveo raames ära anda. Suurjäätmete veotellimus tuleb esitada meilile tellimus@ragnsells.com. Tellimuses kirjutage, mida ja millises koguses soovite üle anda. Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5m3 ning vedu toimub kord kuus.
 • Pakendid – vabatahtlik teenus, konteineri saab tellida nii eramaja kui kortermaja.
 • Aia- ja haljastusjäätmete vedu toimub ajavahemikus 01.mai kuni 31.oktoober. Haljastusjäätmed peavad olema pakitud kuni 150L läbipaistvatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com ja kirjutage, millises koguses soovite haljastusjäätmeid üle anda.

 • Klaas ja metall –  kortermajadel on võimalik üle anda klaasi ja metalli. Konteinerite tühjendussagedus vastavalt vajadusele.

 

Konteinerite paigaldamine on tasuta kuni kolm kuud peale veoperioodi algust. Muul ajal vastavalt hinnakirjale. Konteinerite tasuta kokku kogumine toimub rendiperioodi lõppemisel. Teenuste hindadega saab tutvuda Ragn-Sells koduleheküljel SIIT

Korraldatud jäätmevedu Tartu vallas

Tartu vallas on korraldatud jäätmeveo vedajaks Ragn-Sells AS.

Korraldatud jäätmeveo info leiab SIIT

Sortimise juhendid leiab SIIT

Hinnakirja leiab SIIT

Ragn-Sells AS kontaktid:

Lõuna regiooni klienditeenindusbüroo Sepa 26, Tartu

Avatud E-R kell 8.00 - 17.00 

Tel: 6060 439

info@ragnsells.ee , tartu@ragnsells.com

www.ragnsells.ee www.ragnsells.ee/iseteenindus

 

Jäätmevaldaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus jäätmeveost vabastuse saamiseks juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Erandkorras vabastuse saamiseks esitab taotleja vallavalitusele vastaval vormil taotluse, kus märgitakse ära:

 • taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed ning majapidamise aadressi, mille kohta vabastust taotletakse;
 • põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda mitteliitunuks lugemist;
 • taotluse juurde lisatakse kinnistu elektri tarbimisteatis taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
 • ajaperiood (kuni kolm aastat), mille kestel jäätmevaldaja soovib olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest;
 • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole aasta kestel või korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või ära langemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistil on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Ühismahuti kasutamine

Ühismahuti on jäätmemahuti, mida omavahelise kokkuleppe alusel kasutab rohkem kui üks jäätmevaldaja ning mille tühjendamiseks on vähemalt ühel jäätmevaldajal sõlmitud jäätmevedajaga jäätmeleping.

Lähestikku asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korteriühistutel ja ridaelamutes tekkivate olmejäätmete kogumiseks ning korraldatud olmejäätmeveo korras üleandmiseks on jäätmevaldajatel õigus taotleda ühise jäätmemahuti kasutamist. Samuti on ühismahuti kasutamine lubatud aiandusühistutel. Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti. Ühismahuti asukoht tuleb kooskõlastada territooriumi valdaja ja vallavalitsusega;

Ühismahuti kasutamiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumisel esitavad jäätmevaldajad vallavalitsusele vormikohase ühismahuti kasutamise taotluse, milles peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad ja neid esindav isik, kes sõlmib jäätmeveolepingu. Taotluses esitatud tingimuste muutumisest tuleb taotlejal vallavalitsust hiljemalt kolmekümne päeva jooksul teavitada.

Jäätmete kogumismahutite tühjendamissagedus

Kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus on:

 1) tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;

 2) hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;

 3) tiheasutusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud, võib olmejäätmeid vallavalitsuse nõusolekul kirjaliku vormikohase taotluse (graafiku muutmise taotlus) alusel regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

Paberi ja kartongi jäätmemahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.

Biojäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord nädala jooksul.

Jäätmekotte on lubatud kasutada juhul, kui nende valdaja tagab kahjustamata (lindude-, loomade või kaaskodanike poolt või muul põhjusel rikkumata) jäätmekoti üleandmise jäätmevedajale.

Dokumendid: