Korraldatud jäätmevedu

Alates märtsist muutuvad korraldatud jäätmeveo tingimused esmalt endise Tabivere valla territooriumi ja alates juulist kogu ülejäänud Tartu vallas

Uue korraldatud jäätmeveo hanke tulemusel jätkab Tartu vallas jäätmete kogumist ja vedu Ragn-Sells AS. Uued tingimused ja hinnad kehtivad endise Tabivere valla territooriumil alates 01.03.2022 ja kogu ülejäänud vallas alates 01.07.2022. Et tagada kogu vallas ühetaolised nõuded, tekib alates 01.07.2022 üks jäätmeveo piirkond. See tähendab, et endist Tabivere valda hõlmavale veopiirkonnale lisanduvad hiljem nii Tartu kui Laeva veopiirkond ning tekib üks, ühesuguste tingimustega veopiirkond. Ehk siis võimalus erinevaid jäätmeid korraldatud jäätmeveo raames üle anda tekib Tabivere piirkonnal alates märtsist 2022. Teised piirkonnad liituvad siia juurde pärast nende piirkondade hangete lõppemist juulis 2022.

Et suurendada jäätmete ringlussevõttu, on oluline neid kohe tekkimisel liigiti koguda, korraldatud jäätmeveo raames on nüüd võimalik üle anda lisaks olemjäätmetele ka köögi- ja sööklajäätmeid, vanapaberit, pakendijäätmeid, klaaspakendeid, suurjäätmeid, aia- ja haljastusjäätmeid. Osa neist liikidest on kohustuslik üle anda korraldatud jäätmeveo raames, osade puhul on võimalik valida, kas viiakse eraldi kogutud jäätmed jäätmejaama või antakse üle otse kodust. Ka on erinevad nõuded kortermajadel ja eramajadel.

· Kõigil jäätmevaldajatel on kohustus omada segaolmejäätmete konteinerit.

· Kõigil jäätmevaldajatel on kohustus liigiti koguda toidujäätmeid. Kortermajadel on kohustus omada biolagunevate jäätmete konteinerit, eramajad võivad kasutada ka toidujäätmete kompostimist. Ehk siis – eramajadel on võimalus valida, kas annavad toidujäätmed üle või kasutavad kompostrit. Segaolmejäätmete konteinerisse toidujäätmeid panna ei tohi. Oma valikust tuleb eramajadel teada anda Tartu valla e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

· Kõigil kortermajadel on kohustus liigiti koguda paberit ja pappi, selleks peab kortermajal olema vastav konteiner.

Lisaks on soovi korral võimalik tellida järgmisi teenused:

  • Suurjäätmed – neid saab nüüd oma kodu juurest korraldatud jäätmeveo raames ära anda. Suurjäätmete veotellimus tuleb esitada meilile tellimus@ragnsells.com. Tellimuses kirjutage, mida ja millises koguses soovite üle anda. Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5m3 ning vedu toimub kord kuus.
  • Pakendid – vabatahtlik teenus, konteineri saab tellida nii eramaja kui kortermaja.
  • Aia- ja haljastujäätmete vedu toimub ajavahemikus 01.mai kuni 31.oktoober. Haljastujäätmed peavad olema pakitud kuni 150L läbipaistvatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com ja kirjutage, millises koguses soovite haljastujäätmeid üle anda.
  • Klaas ja metall –  kortermajadel on võimalik üle anda klaasi ja metalli. Konteinerite tühjendussagedus vastavalt vajadusele.

 

Konteinerite paigaldamine on tasuta kuni kolm kuud peale veoperioodi algust. Muul ajal vastavalt hinnakirjale. Konteinerite tasuta kokku kogumine toimub rendiperioodi lõppemisel. Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri on leitav SIIT 

Korraldatud jäätmevedu Tartu vallas

Tartu vallas toimub korraldatud jäätmevedu kolmes veopiirkonnas, neis kõikideks on vedajaks Ragn-Sells AS.

Ragn-Sells AS kontaktid:

Lõuna regiooni klienditeenindusbüroo Sepa 26, Tartu

Avatud E-R kell 8.00 - 17.00 

Tel: 6060 439

info@ragnsells.ee , tartu@ragnsells.com

www.ragnsells.ee www.ragnsells.ee/iseteenindus

 

1. Endine Tartu vald – vedajaks AS Ragn-Sells

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, paberi ja kartongijäätmed ning biolagunevad jäätmed. Veoperiood 01.07.2017-30.06.2022.

Vanapaberit kogutakse alates 10 korteriga majadest ning biojäätmeid kogutakse alates 12 korteriga majadest ja toitlustamisega tegelevatest ühiskondlikest hoonetest.

Endise Tartu valla piirkonna hinnakiri SIIN

Konteinerite hinnad – müük ja rent SIIN

Lepingu sõlmimine

Lepinguid saab sõlmida Ragn-Sellsi lähimas kontoris või ettevõtte kodulehel SIIN 

 

2. Endine Laeva vald – vedajaks AS Ragn-Sells

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed. Veoperiood: 20.10.2018-30.06.2022.

Täpsem info Laeva piirkonna veo kohta SIIN

Laeva piirkonna hinnakiri SIIN  

Lepingu sõlmimine

Lepinguid saab sõlmida Ragn-Sellsi lähimas kontoris või ettevõtte kodulehel SIIN

Endises Piirissaare vallas korraldatud jäätmevedu ei toimu.

Jäätmevaldaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus jäätmeveost vabastuse saamiseks juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Erandkorras vabastuse saamiseks esitab taotleja vallavalitusele vastaval vormil taotluse, kus märgitakse ära:

  • taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed ning majapidamise aadressi, mille kohta vabastust taotletakse;
  • põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda mitteliitunuks lugemist;
  • taotluse juurde lisatakse kinnistu elektri tarbimisteatis taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
  • ajaperiood (kuni kolm aastat), mille kestel jäätmevaldaja soovib olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest;
  • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole aasta kestel või korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või ära langemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistil on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Ühismahuti kasutamine

Ühismahuti on jäätmemahuti, mida omavahelise kokkuleppe alusel kasutab rohkem kui üks jäätmevaldaja ning mille tühjendamiseks on vähemalt ühel jäätmevaldajal sõlmitud jäätmevedajaga jäätmeleping.

Lähestikku asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korteriühistutel ja ridaelamutes tekkivate olmejäätmete kogumiseks ning korraldatud olmejäätmeveo korras üleandmiseks on jäätmevaldajatel õigus taotleda ühise jäätmemahuti kasutamist. Samuti on ühismahuti kasutamine lubatud aiandusühistutel. Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti. Ühismahuti asukoht tuleb kooskõlastada territooriumi valdaja ja vallavalitsusega;

Ühismahuti kasutamiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumisel esitavad jäätmevaldajad vallavalitsusele vormikohase ühismahuti kasutamise taotluse, milles peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad ja neid esindav isik, kes sõlmib jäätmeveolepingu. Taotluses esitatud tingimuste muutumisest tuleb taotlejal vallavalitsust hiljemalt kolmekümne päeva jooksul teavitada.

Jäätmete kogumismahutite tühjendamissagedus

Kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus on:

 1) tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;

 2) hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;

 3) tiheasutusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud, võib olmejäätmeid vallavalitsuse nõusolekul kirjaliku vormikohase taotluse (graafiku muutmise taotlus) alusel regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

Paberi ja kartongi jäätmemahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.

Biojäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord nädala jooksul.

Jäätmekotte on lubatud kasutada juhul, kui nende valdaja tagab kahjustamata (lindude-, loomade või kaaskodanike poolt või muul põhjusel rikkumata) jäätmekoti üleandmise jäätmevedajale.

Dokumendid:

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1.jaanuarist 2019 endise Tartu valla jäätmeveopiirkonnas

Tartu Vallavalitsus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tartu valla piirkonnas korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete ja paberi ja pappi kogumiseks ja vedamiseks kuni 30.06.2022.

Ragn-Sells esitas Tartu Vallavalitusele teenustasude muutmise taotluse. Uued teenustasud kinnitati Tartu Vallavalitsuse 16.11.2018 korraldusega nr 951.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells AS kodulehel ja avaldatakse Tartu valla kodulehel.

Olmejäätmete teenus

Konteiner

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ga

0.05

0.53

0.64

0.1

1.07

1.28

0.08

0.86

1.03

0.14

1.50

1.80

0.24

2.57

3.08

0.37

3.96

4.75

0.6

6.41

7.70

0.66

7.06

8.47

0.8

8.55

10.26

1.1

11.76

14.11

1.5

16.04

19.24

2.5

26.73

32.07

4.5

48.11

57.73

     

Biojäätmete teenus

   

Konteiner

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ga

0.08

0.03

0.04

0.14

0.06

0.07

0.24

0.10

0.12

 

Paber ja kartong

   

Konteiner

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ga

0.24

0,01

0,01

0.37

0,01

0,01

0.6

0,01

0,01

0,8

0,01

0,01

1,5

0,01

0,01

2,5

0,01

0,01

 

 

Täpsem info:

Teenuste hinnakiri SIIN

Lisateenuste hinnakiri SIIN

Konteinerite hinnad – müük ja rent SIIN

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1.jaanuarist 2019 endise Tabivere valla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.10.2016 – 30.09.2021.

Ragn-Sells AS esitas MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 10.09.2018 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 27.11.2018 otsusega nr 1.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells AS kodulehel ja avaldatakse Tartu valla kodulehel.

 

Tabel 1. Hinnakiri alates 01.01.2019 endise Tabivere valla piirkonnas

Mahuti suurus m3

Teenuse hind alates

01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates

01.01.2019 € km-ga

0,05

0,66

0,79

0,1

1,31

1,57

0,08

1,05

1,26

0,14

1,83

2,20

0,24

3,15

3,78

0,37

4,85

5,82

0,6

7,86

9,43

0,66

8,65

10,38

0,8

10,48

12,58

1,1

14,42

17,30

1,5

19,66

23,59

2,5

32,76

39,31

4,5

58,97

70,76

 

 

Täpsem info:

Teenuste hinnakiri SIIN

Lisateenuste hinnakiri SIIN

Konteinerite hinnad – müük ja rent SIIN