Alates 16.03.2020 on SULETUD Tartu linna jäätmejaamad!

Jäätmemajandus

Jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Jäätmeseaduse kohaselt tuleb jäätmetekke vältimisel ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel lähtuda jäätmehierarhiast – jäätmetekke vältimine, korduskasutuseks ettevalmistamine, ringlussevõtt, muu taaskasutamine nagu energiakasutus, kõrvaldamine.

Jäätmehooldust Tartu vallas reguleerib Tartu Vallavolikogu 22.03.2018 määrus nr 9 „Tartu valla jäätmehoolduseeskiri". Jäätmekäitluse arengusuunad 2018-2023 aastateks on määratud Tartu valla jäätmekavaga.

Jäätmehoolduseeskiri

Jäätmekava