Jäätmemajandus

Jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Jäätmeseaduse kohaselt tuleb jäätmetekke vältimisel ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel lähtuda jäätmehierarhiast – jäätmetekke vältimine, korduskasutuseks ettevalmistamine, ringlussevõtt, muu taaskasutamine nagu energiakasutus, kõrvaldamine.

Jäätmehooldust Tartu vallas reguleerib Tartu Vallavolikogu 22.03.2018 määrus nr 9 „Tartu valla jäätmehoolduseeskiri". Jäätmekäitluse arengusuunad 2018-2023 aastateks on määratud Tartu valla jäätmekavaga.

Jäätmehoolduseeskiri

Jäätmekava