HOONESTUSÕIGUSE KONKURSS LASTEAIA, KOOLI JA ÜLDHOOLDEKODU RAJAMISEKS TARTU VALDA (ERMI TN 9/11/13, TILA KÜLA)

Tartu Vallavalitsus kuulutas 12. septembril välja hoonestusõiguse konkursi endisel Raadi lennuväljal asuva, valla omandis oleva Ermi tn 9//11//13 maaüksuse hoonestamiseks. Ehitusala jääb Eesti Rahva Muuseumi peahoonest mõnesaja meetri kaugusele Kõrveküla suunas.

 

Tartu linna lähedase alana on nii Raadi piirkond kui kogu Tartu valla lõunaosa kiires arengus: valmivad Nõlvakaare tänava ridamajad, kerkivad esimesed kortermajad ERM-i lähedusse Raadiraja tänavale ning peatselt algab Erminurme tänava majade ehitus. Kavade kohaselt lisandub kortermaju ka Kaupmehe tänavale. Lisaks sellele väljastab vallavalitsus pidevalt ehituslube üheperemajade rajamiseks. Kõik see toob kaasa vajaduse uute teenuste järgi, mh on piirkonna kiire arengu ja elanikkonna kasvu tõttu suur vajadus haridus- ja hoolekandeasutuste järele.

 

Tartu Vallavolikogu 5.10.2011 otsusega nr 32 kehtestatud Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu II etapi kohaselt on maa-alale planeeritud erinevaid ühiskondlikke hooneid nagu kool, lasteaed ja hooldekodu. Tartu valla eelarvestrateegia kohaselt ei ole lähema viie aasta perspektiivis nimetatud ehitiste rajamiseks võimalusi.  Samas on vastavate avalike teenuste osutamise vastu on huvi näidanud erasektori ettevõtted. Nimetatud põhjusel andis vallavolikogu loa korraldada konkurss Ermi tn 9//11//13 maaüksusele hoonestaja leidmiseks.

 

Elanikele haridus- ja hoolekandeteenuste kättesaadavuse parandamiseks on valla eesmärk leida hoonestaja või hoonestajad, kes looks teenused erainvesteeringuna. Vald soovib Ermi tänavale lasteaeda minimaalselt 120-le lapsele, kuni kolme paralleelklassiga tegutsevat kooli ja ööpäevaringselt väljaspool kodu üldhooldusteenust osutavat asutust minimaalselt 120-le kliendile.

 

Hoonestajal tuleb hoonestusõigusega koormatavale kinnistule rajada kolme aasta jooksul haridus- ja hoolekandeteenuste osutamiseks hoone või hooned, arvestades nimetatud alal kehtivates planeerimisdokumentides sätestatud nõudeid, ning tagada hoonestusõiguse alusel püstitatud ehitiste säilimine, kasutusvalmidus ning teenuste osutamine. Hoonestusõiguse konkursi võitjaga sõlmitakse vastav leping tähtajaga 50-ks aastaks.

 

Pakkumuses tuleb peale kõige muu nõutava esitada hoonestatava kinnistu arendamise kava, milles peab sisalduma vähemalt hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmise eeldatav ajakava ning ehitiste eeldatav ruumiprogramm ja üldandmed. Olulised dokumendid on ka pakkuja tegevuskava ning osutatavate teenuste kirjeldused.

 

Pakkumuse võib esitada kõigis kolmes valdkonnas (s.o lasteaed, kool ja hooldekodu) või ainult ühele või kahele neist. Nõuetekohase pakkumuse esitanud ja kehtestatud tingimustele vastavad pakkujad kutsutakse pakkumuste sisu ja hoonestusõiguse seadmise tingimuste osas peetavatele läbirääkimistele. Läbirääkimiste tulemusena võib konkursi korraldaja muuta või täpsustada hoonestusõiguse tingimusi ja teha pakkujatele ettepaneku esitada teise vooru pakkumus.

 

Konkursi viib läbi Tartu Vallavalitsus, kes on moodustanud selleks komisjoni. Konkursile oodatakse osalema juriidilisi isikuid, eelistatult neid, kes esitavad pakkumuse kõigis kolmes valdkonnas. Pakkumuste hindamisel arvestatakse ennekõike sisulisi aspekte, s.o hoonestusõiguse lepingu täitmise ja hoonestatava kinnistu arendamise kava ning keskuse tegevuskava ja osutatavaid teenuseid. Sätestatud on ka tingimused pakkumuste tagasilükkamiseks, mh juhul kui ükski pakkumus ei vasta konkursi tingimustele või esitatud pakkumuste alusel ilmneb, et konkursiga seatud eesmärke ilmselt ei saavutata.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. november 2019 kell 15:00. Konkursi korraldamise aluseks olevad ning osalejatele ja pakkumustele nõuded sätestavad dokumendid on avaldatud Tartu Vallavalitsuse kodulehel www.tartuvald.ee. Konkursi tingimuste kohta selgituste saamiseks tuleb esitada päring e-aadressile tartuvald@tartuvald.ee