Sireli tn 7 detailplaneering

Tartu Vallavalitsus kehtestas 10.05.2018.a korraldusega nr 384 Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Kõrveküla alevikus hõlmates Sireli tn 7 maaüksust ja osaliselt Sireli tn maa-ala, planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.

Planeeringuga on Sireli tn 7 maaüksus jagatud kaheks eraldiseisvaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, hoonestatud krundile on antud võimalus olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks, hoonestamata krundile on määratud ehitusõigus uue üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks- ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga antud põhimõtteline lahendus planeeringuala haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringu realiseerimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid, samuti olulist mõju keskkonnale.

Planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.