Paberkujul saab planeeringute ja nende lisadega tutvuda vallavalitsuse vastuvõtuaegadel Tartu vallavalitsuses. 

Tartu valla kodulehel olevate planeeringu failide ja arhiveeritud materjalides erinevuste ilmnemisel võetakse planeeringu realiseerimisel aluseks arhiivis hoiustatud nõuete kohaselt vormistatud ja originaalkooskõlastustega planeering.

Planeeringu arhiiv

Asukoht:
Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla

Vastuvõtuajad:

T 8.00–12.00, 13.00- 18.00

R 8.00- 12.00

Arhiivi kasutamine

Arhiivis saab tutvuda planeeringutega ja vajadusel koopiaid tellida.

Töid välja ei laenutata.

Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 17.09.2020 korraldusega nr 771 Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Erminurme tee 28 maaüksusele ehitusõiguse määramist kuni kolme korterelamu püstitamiseks ja vastavalt ka krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist. Lisaks lahendatakse planeeringuala haljastus (sh tänavahaljastus ja üldkasutatav haljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala suurus on ca 1,4 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskusemaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavolikogu 5.10.2011.a otsusega nr 32 kehtestatud Tartu valla lõunaosa osaala II etapi detailplaneering). Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 10.09.2020 korraldusega nr 756 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Rähni maaüksus elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Kokku on kavandatud 21 uut krunti – 18 elamumaa, üks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kruntidele POS 1 kuni POS 18 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib üksikelamu krundile (igale krundile)ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Detailplaneering võimaldab ehitada POS 1 kuni POS 18 kruntidele kuni kahekorruselise elamu, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 8,5 meetrit maapinnast ja abihoone, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 6,0 meetrit maapinnast. Planeeringuala kruntidele on juurdepääsuks planeeritud Rähni tänav. Planeeritud tänavakoridor on 12,0 meetri laiune. Planeeritud asfaltkattega sõidutee osa on 5,0 meetri laiune ja ühele poole teed on planeeritud 2,5 meetri laiune kõnnitee. Sõidu- ja kõnnitee kõrvale on planeeritud haljasribad.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga ja Põllumajandusametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 28.09.2020–11.10.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad SIIN

Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 27.08.2020 korraldusega nr 691 Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1025) detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärk on muuta Savi tn 6 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1025) sihtotstarvet tootmismaast äri- ja tootmismaaks. Samuti määrata ehitusõigus ja arhitektuurinõuded krundile hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Äri- ja tootmismaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maa, büroo- ja kontorihoonete maa ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavolikogu 14.06.2006 otsusega nr 82 kehtestatud Kaevu kinnistu detailplaneering). Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 16.07.2020 korraldusega nr 576 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus asuva Vendi ja Vahi tankla maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 9.06.2009.a korraldusega nr 204), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuala osas kehtetuks. Kehtiva detailplaneeringu järgseid ehitusõigusi ei ole realiseerima asutud.

Üldplaneeringu kohaselt asub Vahi tn 11 maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Teistkordsele avalikule väljapanekule esitatakse planeeringulahendus, mis näeb ette Vahi tn 11 krundile kahe korterelamu püstitamise võimaluse. Vahi tn poole on lubatud püstitada kuni kolme maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 61.00 m/abs) ja Mõisajärve tänava poole kuni kahe maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 58.50 m/abs). Ehitusloakohustuslike hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil on 1000 m² sh ühe hoone maht ei tohi olla suurem kui 650 m² ja väiksem kui 350 m². Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus, iga korteri peale on tagatud 1,5 parkimiskohta, millele lisaks on planeeritud ka külaliste

parkimiskohad (vähemalt 1 koht iga 8 korteri peale). Lisaks on planeeritud lastemänguväljak ja haljastuslahendused (vähemalt 40% krundist peab olema haljastatud ja sellest vähemalt pool peab olema kompaktne haljasala). Lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahenduse muudatused ei ole vallavalitsuse hinnangul mahus, mis nõuaksid kooskõlastamise kordamist Päästeametiga ja täiendavat koostööd võrguettevõtetega.  

Avalik väljapanek toimub 05.08.2020–19.08.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). 

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.07.2020 korraldusega nr 556 Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Nõmmiku tn 21 (kü tunnus 79401:001:0473) maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määratud on ehitusõigused elamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kruntide veevarustus on lahendatud kruntidele planeeritud salvkaevude baasil ning kanalisatsioon on lahendatud ühise pos 1 krundile planeeritud imbsüsteemiga biopuhastiga. Kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja - kanalisatsioon on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Nõmmiku tn 21 maaüksusel Tartu Vallavalitsuse 07.10.2015 korraldusega nr 459 kehtestatud Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuse detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks.

Planeeringu lahendus järgib piirkonnas väljakujunenud krundistruktuuri ja hoonestuslaadi. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuala elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal, kuhu on lubatud ühepereelamute rajamine. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Maanteeametiga ja Päästeametiga.

Tartu Vallavalitsuse 30.04.2020 korraldusega nr 389 võeti Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25.05.2020–07.06.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 16.07.2020 korraldusega nr 555 Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 28.04.2004 korralduse nr 179.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli muuta maa sihtotstarvet ja moodustada väikeelamu krunte.

Maaomaniku nägemus maakasutuse osas on muutunud ning sellest tulenevalt puudub vajadus detailplaneeringu koostamise jätkamiseks.

Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 28.05.2020 otsusega nr 12 kehtetuks Vasula alevikus asuva Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu.

Otsusega saab tutvuda SIIN ning vallavalitsuse tööaegadel Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.05.2020 korraldusega nr 417 Erala külas asuva Erala 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Planeeritavale alale on kavandatud kaheksa üksikelamu maa sihtotstarbega krunti, kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti ning üks haljasala maa krunt. Igale uuele üksikelamu maa krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1- korruselise abihoone püstitamiseks. Planeeritud kruntidele juurdepääsuks on kavandatud uus Rojasilla teelt lähtuv teenindav tee. Lisaks on planeeritud piirkonna ühise lastemänguväljaku ala. Normatiivne parkimine (EVS 843:2016 „Linnatänavad") on tagatud igal krundil. Lisaks on lahendatud kruntide tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala kokku on ca 1,3 ha.

Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringulahendus on linnaehituslikult sobiv. Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu põhimõtetega.

Tartu Vallavalitsuse 12.12.2019 korraldusega nr 1045 võeti detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 06.01. – 19.01.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud ettepanekuid ega vastuväiteid planeeringulahenduse kohta.

Planeeringu koostamise käigus on tehtud koostööd Põllumajandusametiga, Päästeametiga ja tehnovõrkude valdajatega.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.04.2020 korraldusega nr 338 Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi. Planeeringuala suurus on ca 64 ha.

Planeeringuala hõlmab valdavas osas reformimata riigimaad, lisaks osaliselt Stardiraja maaüksust (kü tunnus 79601:001:1004), Raadiraja maaüksust (kü tunnus 79403:002:1314), Ermiristi maaüksust (kü tunnus 79403:002:1311) ja Teenurga maaüksust (kü tunnus 79403:002:1378).

Planeeringuga on moodustatud alale kokku 35 krunti. Kruntidele määratud sihtotstarbed ja ehitusõigused võimaldavad alale rajada linnalise tiheduse- ja funktsionaalsusega uushoonestuse (korterelamud, ärihooned, erinevad kultuuri- ja spordivaldkonna hooned) ning teenindavad rajatised, lisaks on planeeritud alale võimalik kalmistu maa-ala ning teede ja tänavate maa-alad ning haljasalade maa-alad. Planeeringuga on lahendatud ala põhimõtteline liikluskorraldus ja kruntide tehnovõrkudega varustamine, täpne parkimiskorraldus ja tehnovõrkude varustus lahendatakse projekteerimise käigus.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Maa-ametiga, Maanteeametiga ja Keskkonnaametiga. Planeeringulahendus kooskõlastati Päästeametiga.

Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega.

Tartu Vallavalitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 245 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi lahendus. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.04.2020–14.04.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 02.04.2020 korraldusega nr 319 Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringuga rajatakse Kõrtsimäe maaüksusele (kü tunnus 79402:001:0376) ärikompleks (metsatehnika müük ja hooldus), mille juurde kuuluvad ka eluruumid. Planeeringuga on määratud krundile hoonestusala ja selle piiritlemisel on lähtutud maaüksust läbivast elektri õhuliinist ja planeeringu koostamisel tehtud koostööst Keskkonnaametiga ja Muinsuskaitseametiga. Planeeringuga on antud ehitusõigus lisaks olemasolevale kõrtsihoonele kahe uue hoone püstitamiseks, kõigi hoonete lubatud maksimaalne ehitisealune pind krundil kokku on 1200 m². Olemasolev kõrtsihoone on lubatud restaureerida ja ümber ehitada vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Planeeringualaga külgneva 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaantee ja igast külgneva kohaliku tee osas liikluskorralduslikke ega ehituslikke muudatusi ei planeerita (v.a krundile juurdepääs kohalikult teelt).

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd Maanteeametiga, Keskkonnaametiga, Muinsuskaitseametiga ja Päästeametiga.

Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega.

Tartu Vallavalitsuse 20.02.2020 korraldusega nr 171 võeti Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 16.03.2020–29.03.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

 

Tartu valla lõunaosa V ja VI etapi detailplaneegingu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.03.2020 korraldusega nr 245 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tartu valla lõunaosa V ja VI etapi detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 64 ha.

Planeeringuala hõlmab valdavas osas reformimata riigimaad, lisaks osaliselt Stardiraja kü (kü tunnus 79601:001:1004), Raadiraja kü (kü tunnus 79403:002:1314), Ermiristi kü (kü tunnus 79403:002:1311) ja Teenurga kü (kü tunnus 79403:002:1378).

Planeeringuga on moodustatud alale kokku 35 krunti. Kruntidele määratud sihtotstarbed ja ehitusõigused võimaldavad alale rajada linnalise tiheduse- ja funktsionaalsusega uushoonestuse (korterelamud, ärihooned, erinevad kultuuri- ja spordivaldkonna hooned) ning teenindavad rajatised, lisaks on planeeritud alale võimalik kalmistu maa-ala ning teede ja tänavate maa-alad ning haljasalade maa-alad. Planeeringuga on lahendatud ala põhimõtteline liikluskorraldus ja kruntide tehnovõrkudega varustamine, täpne parkimiskorraldus ja tehnovõrkude varustus lahendatakse projekteerimise käigus.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 01.04.2020–14.04.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Arvestades tekkinud eriolukorda riigis, soovitame planeeringuga tutvuda läbi digikeskkonna.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Nõmmeringi tn 11 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 05.03.2020 korraldusega nr 224 Vahi alevikus asuva Nõmmeringi tn 11 maaüksuse (kü 79401:006:0333) detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärgiks oli muuta kehtivat detailplaneeringut Nõmmeringi tn 11 krundi osas. Planeeringuga sooviti muuta arhitektuurseid tingimusi, et suurendada hoone lubatavat maksimaalset kõrgust ning kaasnevalt võimaldada ehitada elamule kaks korrust.

27.01.2020 esitas maaüksuse omanik avalduse, milles soovib lõpetada detailplaneeringu koostamise.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Soitsjärve külas asuva Kaasiku maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

3.03.20

Tartu Vallavalitsus algatas 27.02.2020 korraldusega nr 193 Soitsjärve külas asuva Kaasiku maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0469)  osaala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Kaasiku maaüksusele (kü tunnus 79402:001:0469) ehitusõiguse määramist kuivati ja teenindava abihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks ning vajadust Kaasiku maaüksusest ehitusõigusega krundi eraldamiseks. Planeeringu eesmärkidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoone tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 6 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus hajaasustusalal. Tartu valla üldplaneeringu kohaselt on Saadjärve ja Soitsjärve vaheline piirkond, mis jääb Vooremaa maastikukaitseala piiridesse, detailplaneeringu kohustusega ala. Detailplaneeringu kohutus on kõikide arendustegevuste puhul ja katastriüksuse jagamisel ehitusõiguse taotlemise eesmärgil.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

28.02.20

Tartu Vallavalitsus kehtestas 20.02.2020 korraldusega nr 163 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringu suurus on ca 7,8 ha.

Planeeringualasse jäävatest maaüksustest on moodustatud krundid POS 1 ja POS 2. Krunt POS 1 moodustub Mõisamaa, Mõisatiigi ja Joosti maaüksustest. Krunt POS 2 moodustub Reede ja Joosti maaüksustest. POS 1 krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada kaks kuni 10 m kõrgust hoonet ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind krundil on 1200 m². POS 2 planeeritavale krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada neli kuni 10 m kõrgust hoonet ning krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 1800 m². Mõlemale krundile on lubatud ehitada maksimaalselt 2-korruselised hooned. Lisaks ehitusõigusele on lubatud krundile POS 1 väikeehitiste püstitamine ka väljapoole põhijoonisel esitatud hoonestusalasid vastavalt Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga kooskõlastatud projektile. Samuti on POS 2 lubatud ehitusõigusele lisanduvalt ehitada kuni neli alla 20 m² suurust väikeehitist, mida on lubatud paigutada hoonestusalasse. Antud kruntidele määratakse ehitusõigused majutushoone, konverentsikeskus, mänguväljaku ja ujula ehitamiseks, et luua kaasaegne nõustamis- ja koolituskeskus puudega lastele ja nende peredele.

Tartu Vallavalitsuse 19.12.2019 korraldusega nr 1054 võeti Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 13.01.2020–26.01.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, mille jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

28.02.20

Tartu Vallavalitsus võttis 20.02.2020 korraldusega nr 171 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringuga rajatakse ärikompleks (metsatehnika müük ja hooldus), mille juurde kuuluvad ka eluruumid. Planeeringuala asub tugimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete ääres. Alal asub ka endine kõrtshoone (Sootaga kõrtsihoone, muinsuskaitse all ehitismälestisena, reg nr 7280), mille kaitsevööndiks on 50 m maa-ala mälestise väliskontuurist. Lisaks asub planeeringuala Vooremaa maastikukaitsealal Vooremaa piiranguvööndis. Maaüksus jääb ka alale, mis kuulub Vooremaa linnualana Natura 200 võrgustikku.

 

Planeeringuga on määratud krundile hoonestusala (krundi osa, kuhu võib rajada hoonestuse) ja selle piiritlemisel on lähtutud maaüksust läbivast elektri õhuliinist ja planeeringu koostamisel tehtud koostööst Keskkonnaametiga ja Muinsuskaitseametiga. Planeeringuga on antud ehitusõigus lisaks olemasolevale kõrtsihoonele kahe uue hoone püstitamiseks, kõigi hoonete lubatud maksimaalne ehitisealune pind krundil kokku on 1200 m². Planeeringuga on lahendatud ka hoonete tehnovõrkudega varustamine. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt krundisiseselt, elektrivarustuse osas uusi liitumisi krundile ei taotletud ja lahendust ümber ei planeeritud. Olemasolev kõrtsihoone on lubatud restaureerida ja ümber ehitada vastavalt muinsuskaitse eritingimustele.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd Maanteeametiga, Keskkonnaametiga, Muinsuskaitseametiga ja Päästeametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 16.03.2020–29.03.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 22.01.2020 korraldusega nr 74 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,8 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on anda ehitusõigus olemasoleva Lähte spordikompleksi laiendamiseks ning korrigeerida ka krundipiire. Planeeringuga on moodustatud Õpetaja tn 7 ja Saava maaüksuste baasil 28 295 m² pindalaga ühiskondlike ehitiste maa krunt. Krundile on määratud ehitusõigus kuni 2-korruseliste ja kuni 16 m kõrguste hoonete püstitamiseks-laiendamiseks. Hoonete koguarv planeeritud krundil on 6, täiendavate hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 3900 m². Lisaks on planeeringuga lahendatud põhimõtteline liikluskorraldus. Täpne parkimiskorraldus lahendatakse projekteerimise käigus.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering kooskõlastati Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 17.02.2020–01.03.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 16.01.2020 korraldusega nr 34 Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 (kü 79401:001:0484) ja 5a (kü 79601:001:0820)  maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda planeeritavate Liiva tn 5 ja a maaüksuste põhjal kuni kolme elamumaa krundi moodustamist ja kruntidele ehitusõiguse määramist ridaelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritud ridaelamutele ligipääs on kavandatud olemasolevalt Pärna tänavalt. Planeeringuga lahendatakse ka üldkasutatavad puhkeala, haljastus (sh tänavahaljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala suurus on ca 1, 3 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

 

Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 16.01.2020 korraldusega nr 35 Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 (kü 79401:006:1580) maaüksuse detailplaneeringu.  

Planeeringu algatamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus Killustiku põik 1 maaüksusel oleva ärifunktsiooniga hoone laiendamiseks. Samuti jagatakse välja Killustiku põik 1 maaüksuse Vahi tänava poolsest osast transpordimaa krunt jalgtee rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka planeeringuala haljastus (sh tänavahaljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala suurus on ca 1,26 ha.

Antud planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavalitsuse 12.10.2016 korraldusega nr 509 kehtestatud Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse detailplaneering). Peale käesoleva planeeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kogu ulatuses kehtetuks.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskusemaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu kohaselt tulenevalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombineeritud lahendus.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast üldplaneeringust.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 19.12.2019 korraldusega nr 1054 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 7,8 ha.

Planeeringuga on antud Tammistu mõisa territooriumile ehitusõigus majutushoonete, konverentsikeskuse, mänguväljaku ja ujula ehitamiseks, et luua kaasaegne nõustamis- ja koolituskeskus puuetega lastele ja nende peredele.

Planeeringualasse on hõlmatud Mõisamaa (kü tunnus 79403:006:0231), Mõisatiigi (kü tunnus 79403:006:0153), Reede (kü tunnus 79403:006:0538), Joosti (kü tunnus 79403:006:0148, kü tunnus 79403:006:0127) ning planeeringuala ulatuses riigimaantee 22212 Väägvere-Tammistu tee. Planeeringualasse jäävatest maaüksustest moodustatakse krundid POS 1 ja POS 2. POS 1 moodustub Mõisamaa, Mõisatiigi ja Joosti maaüksustest. POS 2 moodustub Reede ja Joosti maaüksustest. POS 1 krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada kaks kuni 10 m kõrgust hoonet ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind krundil on 1200 m². POS 2 planeeritavale krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada neli kuni 10 m kõrgust hoonet ning krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 1800 m². Mõlemale krundile on lubatud ehitada maksimaalselt 2-korruselised hooned. Lisaks ehitusõigusele on lubatud krundile POS 1 väikeehitiste püstitamine ka väljapoole põhijoonisel esitatud hoonestusalasid vastavalt Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga kooskõlastatud projektile. Samuti on POS 2 lubatud ehitusõigusele lisanduvalt ehitada kuni neli alla 20 m² suurust väikeehitist, mida on lubatud paigutada hoonestusalasse.

Planeeringualasse hõlmatud kruntide maakasutuse juhtotstarbeks on üldplaneeringuga määratud suures osas üldkasutatava hoone maa ning osaliselt elamumaa. Üldkasutatavate maade planeerimine on lubatud ka üldplaneeringuga reserveeritud elamumaadel, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamise eesmärgid kehiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on ka Tammistu mõisa maa-ala muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega, Muinsuskaitseametiga, Maa-ametiga, Maanteeametiga, Keskkonnaametiga ja Päästeametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 13.01.2020–26.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Erala külas asuva Erala keskuse 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1045 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on kavandada kompaktse Erala küla elamupiirkonna laiendamine põhjapoolses suunas. Planeeritavale alale on kavandatud kaheksa üksikelamu maa sihtotstarbega krunti, kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti ning üks haljasala maa krunt. Üksikelamu maa kruntidele määratakse planeeringujärgselt ehitusõigused kuni 2-korruseliste üksikelamute ja 1-korruseliste abihoonete püstitamiseks. Planeeritud kruntidele juurdepääsauks on kavandatud uus Rojasilla teelt lähtuv teenindav tee. Lisaks on planeeritud piirkonna ühise mänguväljaku ala.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusameti ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 06.01.2020–19.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Vabriku tn 3 maaüksuse osas

Tartu Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.11.2019 otsusega nr 107 Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu Vabriku tn 3 (kü 79401:006:0718) osas.

Vahi aleviku Vabriku tn 3 kinnistu omanik esitas taotluse Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Vabriku tn 3 osas, kuna soovib krundi ehitusõiguse osas muuta hoonete arvu. Hetkel on määratud krundi ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on Vabriku tn 3 ehitusõigusega lubatud suurim ehitisealune pind krundil kokku 7300 m², millest hetkel on kahe hoone peale kasutatud vaid 2377 m². Taotleja ei soovi planeeringujärgset hoonete lubatud suurimat ehitisealust pinda suurendada.

Käesolevaks ajaks on detailplaneering Vabriku tn 3 maaüksuse osas realiseeritud – maaüksusele on püstitatud kaks tootmishoonet. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve ning eeldatavalt puudub detailplaneeringu kehtima jäämise osas ka avalik huvi.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.11.2019 otusega nr 105 Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute detailplaneeringu. Planeeringuala suurus oli ca 12 ha.

Planeeringulahendusega muudeti Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute omavahelist piiri. Planeeringu realiseerimise tulemusel suurenes Veeriku maaüksus ca 500 m² ning Männiku maaüksus vähenes ca 500 m² võrra. Planeeringuga ei määratud ehitusõigust. Planeeritava ala pindala oli ca 12 ha.

Antud detailplaneering on realiseeritud st krundi piiride osas on planeeringujärgsed muudatused ellu viidud.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 otsuse nr 79 kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 28.11.2019 otsusega nr 106 Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 otsuse nr 79.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli kaaluda planeeringualale uue spordilinnaku moodustamist. Üldplaneeringu kohaselt on Saava maaüksused kantud kaardile valge alana, mis tähendab, et maakasutuse juhtfunktsioon säilib põhiliselt maatulundusmaana. Sotsiaalmaade planeerimist antud asukohta põhjendati eelkõige sellega, et maaüksused kuuluvad Tartu vallale ning sihtotstarvete muutmine võimaldab Lähte Ühisgümnaasiumi ja Tartu Valla Spordikooli kompleksi laiendada. 2015. aastal langetatud otsus planeering algatada ca 28 ha ulatuses spordikompleksi laiendamise eesmärgil oli laiaulatuslik plaan.  Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks ning eeldatakse, et planeeringu menetlused viiakse läbi kolme aasta jooksul ja realiseeritakse viie aasta jooksul.

Tartu Vallavalitsus algatas osaliselt samale alale 19.09.2019 korraldusega nr 786 Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga rajada esimesed etapis jääväljak ja tulevikus jäähall. Antud planeeringu realiseerimist on võimalik alustada lähiaastatel.

Täpsem info SIIT

Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 28.11.2019 korraldusega nr 1018 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringuga muudetakse maa-alal kehtivat Koidu maaüksuse osaala II etapi ja lähiala detailplaneeringut, mis muutub planeerimisseaduse § 140 lg 8  alusel antud detailplaneeringuga kattuvas osas kehtetuks. Planeeringulahendusega on muudetud Koidu tn 7 ja Koidu tn 7a maaüksuste vahelist piiri. Koidu tn 7a osas on täpsustatud krundil asuva ärihoone ehitusõigust ja krundi parkimiskorraldust. Planeeringuga on antud võimalus ärihoone laiendamiseks – terrasside, avatud varjualuste ja väiksemate hooneosade rajamiseks. Koidu tn 7 maaüksuse sihtotstarve on kavandatud planeeringuga elamumaaks ning määratud on ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Üldkasutatava maana säilib piirkonnas Koidupargi maaüksus, kuhu rajatakse avalikult kasutatav mänguväljak.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1044 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus asuva Vendi ja Vahi tankla maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 9.06.2009.a korraldusega nr 204), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuala osas kehtetuks. Kehtiva detailplaneeringu järgseid ehitusõigusi ei ole realiseerima asutud.

 Üldplaneeringu kohaselt asub Vahi tn 11 maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringulahendus näeb ette Vahi tn 11 krundile kuni kahe 3-korruselise korterelamu postitamise ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 800 m². Hoonete maksimaalne absoluutkõrgus on määratud Mõisa allee 1/3/5 korterelamute kõrguse järgi so 61.00 m. Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks 134 m² suuruse tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus. Samuti on planeeritud laste mänguväljak ja haljastuslahendused ning lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringulahendus on linnaehituslikult sobiv ja moodustab Mõisa allee 1/3/5 olemasolevate korterelamute ja Vahi tn 9 krundile planeeritud korterelamutega tervikliku korterelamute piirkonna. Lisaks annab planeering põhimõttelise lahenduse Vahi tänava liikluskorraldusele.

Avalik väljapanek toimub 06.01.2020–19.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 10.10.2019 korraldusega nr 869 Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 09.03.2005 korralduse nr 105.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli planeeritava maa-ala jagamine väikeelamumaa kruntideks ja kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringut asuti koostama, 2006. aastal esitatud eskiislahenduses oli alale kavandatud nii üksikelamuid, kahe- ja kolmekorruselisi korterelamuid kui ridaelamuid ning üldkasutatava maa krunte. Planeeritaga ala pindala oli ca 9,4 ha.

Alates 2006. aastast ei ole planeeringu edasist koostamist toimunud ega menetlust läbi viidud.

20.09.2019 esitas planeeringu koostamisest huvitatud isik avalduse tühistada Tartu Vallavalitsuse 09.03.2005 korraldus nr 105 Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 22.08.2019 korraldusega nr 692 Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,0 ha.

Planeeringulahendusega on kavandatud 7 üksikelamumaa sihtotstarbega krunti ja üks ridaelamumaa sihtotstarbega krunt ning kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti. Igale uuele üksikelamumaa krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone püstitamiseks. Ridaelamumaa krundile on antud ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise ridaelamu püstitamiseks (kokku kahe hoone peale 11 boksi). Planeeritud kruntidele juurdepääsuks on kavandatud uus Hariduse tänavalt lähtuv teenindav tänav ning lisaks eraldiseisev jalgtee koridor, mis kulgeb Hariduse tänavalt Pärna tn 6 kinnistule järve äärde. Hariduse tn 13 hoonetele säilib juurdepääs olemasolevast asukohast, pos 8 krundile kavandatud ühele ridaelamule on juurdepääs kavandatud ka Hariduse tänavalt. Lisaks on planeeritud pos 8 ridaelamute juurde krundile ühine laste mänguväljaku ala. Detailplaneeringuga on kavandatud avalikuks kasutamiseks ette nähtud teid ja sellega seonduvaid rajatisi, haljastust, välisvalgustust ja mänguväljak.

 

Planeeringuga kavandatud tegevus on kooskõlas detailplaneeringu lähteülesandega ning vastab Tartu valla kehtivale üldplaneeringule, mis kajastab üldiseid suundi ja ühiskondlikke kokkuleppeid valla ruumilise keskkonna arendamiseks, seades erinevate alade kasutamis- ja ehitustingimused.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 22.08.2019 otsusega nr 69 Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 24.08.2016 otsuse nr 51.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli kaaluda Ermi tn 9 // 11 // 13 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:1621) jagamist kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused spahotell-konverentsikeskuse, talvepargi ja ärihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Talvepargi rajamise eesmärgil oli planeeringualasse kaasatud Ermi tn 7 (kü tunnus 79403:002:1622), Väikepargi (kü tunnus 79403:002:1573) ja Majoraadi park (kü tunnus 79403:002:1574) maaüksused. Planeeringuala suurus oli ca 14 ha. Algatatud planeeringu eesmärgid olid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks keskuse maa.

Tartu Vallavalitsuse nägemus piirkonna edasise arenguga seoses on muutunud, millest tulenevalt puudub vajadus detailplaneeringu koostamise jätkamiseks ning Ermi tn 9 // 11 // 13 maaüksusele ehitusõiguse määramiseks ärihoonete rajamise eesmärgil. Detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisel jääb maa-alal kehtima Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu II etapi osaala detailplaneering.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

 

Äksi alevikus asuvate Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lisaks lahendada ära ka üldkasutatavate maade struktuur (sh mänguväljakute paiknemine ja jalgteede võrgustik haljasaladel). Lisaks antakse täpsem lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Oluline on tagada juurdepääsud Rääbise tn 7 ja 9 kruntidele.

Käesoleval hetkel kehtib Väikeaia maaüksustel ja planeeringualasse jääval omandisse vormistamata maa-alal Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneering (kehtestatud 16.11.2016 Tartu vallavalitsuse korraldusega nr 568). Planeeringuga kavandati Väikeaia maaüksuse jagamist kaheks krundiks (transpordimaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega krunt) ning omandisse vormistamata maa-alal üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi moodustamist. Hetkel ei ole kehtivat planeeringut täielikult realiseeritud. Nimetatud detailplaneering muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas osas kehtetuks.

Käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast üldplaneeringust.

Planeeringuala ulatus on ca 6,7 ha.

Täpsem info SIIT

Vahi alevikus asuvate Janne ja Heigo maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Janne ja Heigo maaüksustest elamumaa kruntide moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada juurdepääsuteed, parkimiskorraldus, varustamine tehnovõrkudega ning haljastus ja heakord. Lagle, Juta ja Mölla tn 24 maaüksused on osaliselt planeeringualasse hõlmatud Mölla tänav L1 transpordimaa laiendamise eesmärgil. Planeeringulahendus peab sobima piirkonnas välja kujunenud krundistruktuuri, hoonestuslaadi ning arhitektuursele põhimõtetega.

Planeeringualal kehtib Lagle, Mölla tn 24 ja Mölla tänav L1 transpordimaa osas Mölla tänava elamupiirkonna detailplaneering, millega täpsustati olemasolevate kruntide ehitusõigus ning kavandati ajutised vee- ja kanalisatsioonilahendused kuni ühisvõrkude väljaehitamiseni. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamise järgselt muutub varasemalt kehtestatud planeering kattuvas osas kehtetuks.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on maa-ala juhtfunktsiooniks määratud lõunapoolsele osale keskuse maa ning põhjapoolsele osale elamumaa juhtfunktsioon. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha.

Täpsem infot SIIT

Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava katastriüksuste piiride muutmist, kuna Ojaääre tänava Tartu-Jõgeva-Aravete maantee poolne ots on suletud ja sõidukite juurdepääs riigimaanteele puudub. Ojaääre tänav on peale Tartu-Jõgeva-Aravete maanteele uue ristmiku ehitust muutunud tupiktänavaks (jalakäijate pääs maanteeäärsele kergliiklusteele on tagatud). Uue liikluskorraldusega seoses puudub vajadus varem planeeritud 14m laiuse teekoridori järele. Lisaks liikluskorraldusele ja krundipiiride muutmisele vaadatakse üle kruntide hoonestusalad, ehitusõigused, haljastus, heakord ja varustamine tehnovõrkudega.

Planeeritaval alal kehtib Tartu Vallavolikogu 13.09.2006 otsusega nr 101 kehtestatud Ojaääre kinnistu (79401:006:0454) ja Markuse kinnistu (79401:006:0473) osaala detailplaneering, mille alusel moodustati krundid ja väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks. Käesolevaks hetkeks on enamuses planeeritavatel kruntidel ehitusega alustanud. Uue detailplaneeringu kehtestamisel muutub vana kehtiv detailplaneering kattuvas ulatuses kehtetuks.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud elamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest.

Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Täpsem info SIIT

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

13.05.19

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2019 korraldusega nr 399 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Planeeringu eesmärk on kaaluda Elupuu maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0937, 100% maatulundusmaa, 10039 m2) jagamist kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Elupuu maaüksusel kehtib Tartu Vallavalitsuse 08.12.2017 korraldusega 604 kehtestatud Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneering, mille eesmärk oli muuta krundi maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud ühepereelamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info SIIN ning tööpäevadel Tartu Vallavalituses, Haava tn 6, Kõrveküla.

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

3.05.19

Tartu Vallavalitsus lõpetas 18.04.2019 korraldusega nr 369 maaomanike taotluste alusel Kastli külas asuva Mäe-Tuisu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse, kuna puudus huvi planeeringu koostamisega jätkamiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks oli jagada planeeringualasse jäävad maaüksused kruntideks ning anda ehitusõigus hoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuga sooviti kavandada alale terviklik kaasaegne asum, mis sisaldaks lisaks elamutele ka muid piirkonda teenindavaid funktsioone.

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.04.2019 otsusega nr 45 Vahi küla ja Tila küla territooriumile jääva Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Murisoo peakraavi vahelise ala detailplaneeringu menetluse, kuna puudus maaomanike ühine huvi planeeringu koostamisega jätkamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kujundada alale terviklikult funktsioneeriv, arhitektuurselt kvaliteetne ja olemasolevasse situatsiooni sobituv linnaruum. Planeeringuga sooviti jagada maaüksused äri- ja elamukruntideks, kavandada üldkasutatavad alad, määrata kruntidele ehitusõigus ning anda lahendus ala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

23.04.19

Tartu Vallavalitsus algatas 11.04.2019 korraldusega nr 345 Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Nõmmiku tn 21 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0473, 100% elamumaa, 9206 m2) jagamist kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Nõmmiku tn 21 maaüksusel kehtib Tartu Vallavalitsuse 07.10.2015 korraldusega nr 459 kehtestatud Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuste detailplaneering. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud ühepereelamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info SIIT ning tööpäevadel Tartu Vallavalituses, Haava tn 6, Kõrveküla.

Aovere külas asuva Mäe maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

15.04.19

Tartu Vallavalitsus lõpetas 11.04.2019 korraldusega nr 344 Aovere külas asuva Mäe maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0202) detailplaneeringu menetluse, mis algatati 10.10.2006 korraldusega nr 248. Planeeringu eesmärk oli kavandada maa-alale elamurajoon koos teenindavate hoonete ja üldkasutatavate haljasaladega. Tartu Vallavalitsusele teadaolevalt planeeringu koostamisele ei ole asutud. Planeeringust huvitatud isikut teavitati võimalusest täpsustada planeeringu koostamise eesmärgid ning jätkata detailplaneeringu koostamist. Vastavasisulist avaldust Tartu Vallavalitsusele ei esitatud.

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

25.01.19

Tartu Vallavalitsus algatas 24.01.2019 korraldusega nr 77 Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Aroonia tn 3 (kü tunnus 79403:002:0625, 4841 m2, 100% elamumaa) ja Kõnnumaa (kü tunnus 79403:002:1508, 6478 m2, 100% üldkasutatav maa) maaüksuste jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringu koostamisel tuleb kaaluda võimalust üldkasutatava maa planeerimiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,36 ha.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala detailplaneeringu koostamise kohustusega polüfunktsionaalse keskuse alal. Maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks on määratud keskuse maa, mis lubab muuhulgas planeerida elamumaa sihtotstarbega maakasutust. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.10.2018 otsusega nr 71 Vahi alevikus asuva Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga kaaluda Mario ja Savimäe kinnistutest tootmismaa krundi moodustamist ja ehitusõiguse määramist tootmis- ja laohoonete rajamiseks. Detailplaneeringu menetlus lõpetati maaüksuste omaniku taotluse alusel.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 25.10.2018 korraldusega nr 870 planeeringust huvitatud isikute ja maaomanike taotluste alusel järgmiste detailplaneeringute menetluse, kuna puudub huvi planeeringute koostamisega jätkamiseks:

  • Tabivere alevikus asuva Tuuliku tn 2 kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli olemasoleva maaüksuse jagamine kaheks krundiks ning hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine kaubandushoone ehitamiseks.
  • Valgma külas asuva Järvekalda kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli olemasoleva maaüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks.
  • Elistvere külas asuva Järvemäe kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli Raigastvere järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning ehitusõiguse määramine abihoonete ehitamiseks.
  • Voldi külas asuva Jõeääre kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli Mudaoja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks.
  • Valgma külas asuva Peetsu kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli olemasoleva maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramine üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 25.10.2018 maaomanike taotluste alusel järgmiste detailplaneeringute menetluse, kuna puudub huvi planeeringute koostamisega jätkamiseks:

  • Äksi külas asuva Andrese maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli olemasolevale krundile ehitusõiguse määramine külakeskuse rajamiseks.
  • Vasula alevikus asuva Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli muuta olemasolevat maakasutuse sihtotstarvet ning määrata ehitusõigus äri- ja tootmishoone ehitamiseks.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 25.10.2018 korraldusega nr 872 Tabivere alevikus asuva Tiigi kinnistu detailplaneeringu menetluse, mille koostamise eesmärk oli ehitusõiguse määramine multifunktsionaalse laste pallimänguväljaku rajamiseks. Laste mänguväljak on ehitusprojekti alusel rajatud ning sellele on väljastatud kasutusluba. Jätkuv vajadus detailplaneeringu koostamiseks puudub.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 25.10.2018 korraldusega nr 873 Kaiavere külas asuva Vudila mängumaa detailplaneeringu menetluse, mille koostamise eesmärgiks oli planeerida terviklik mängumaa koos kõigi ehitiste ja atraktsioonidega. Suur osa planeeritud rajatistest on rajatud ning neile on väljastatud kasutusload, millest tulenevalt puudub vajadus detailplaneeringu koostamisega jätkamiseks. Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse planeeringust huvitatud isiku taotluse alusel.

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 03.10.2018 korraldusega nr 757 Vasula alevikus asuva Mesilinnu tn 9 maaüksuse detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga eraldada Mesilinnu tn 9 maaüksusest krunt , et rajada juurdepääsutee Veepargi maaüksusele. Detailplaneeringu koostamine lõpetati põhjusel, et juurdepääsu võimaldamiseks on sõlmitud notariaalne leping ning seatud tähtajatu servituut.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 03.10.2018 korraldusega nr 758 Tila külas asuvate Kuusiku, Metsaserva, Pargi, Kivikuusiku, Keskkuusiku maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu menetluse. Planeeringu koostamise eesmärgiks oli Kuusiku ja Pargi maaüksuste jagamine äri- ja/või tootmismaa kruntideks. Maakorralduslikul eesmärgil, krundipiiride korrigeerimiseks, kaasati planeeringualasse Metsaserva, Kivikuusiku ja Keskkuusiku maaüksused. Detailplaneeringu koostamine lõpetati maaomanike taotluse alusel.

 

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas krundiomanike taotluse alusel 30.08.2018 korraldusega nr 654 järgmiste detailplaneeringute menetluse:

1. Aovere külas asuva Õnnemäe maaüksuse detailplaneering

2. Haava külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneering

3. Tila külas asuva Söödi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

4. Kõrveküla alevikus asuva Kasetuka maaüksuse ja lähiala detailplaneering

5. Aovere külas asuva Lubjamäe vkt 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

6. Kärkna külas asuva Tamme maaüksuse detailplaneering

7. Kõrveküla alevikus asuva Keere 1 maaüksuse detailplaneering

8. Nõela külas asuva Väljaotsa maaüksuse detailplaneering

 

Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29. juuni 2017. a detailplaneeringu algatamise otsuse nr 29.

1. juulil 2015. a jõustunud planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Tuginedes kehtivale seadusandlusele on kohalik omavalitsus uuesti analüüsinud Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärki ja kaalunud võimalust algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning jõudnud seisukohale, et kavandatav ehitustegevus ei muuda olulisel määral üldplaneeringu põhilahendust ning üksikelamu püstitamine on võimalik projekteerimistingimuste alusel.Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29. juuni 2017. a detailplaneeringu algatamise otsuse nr 29.

1. juulil 2015. a jõustunud planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Tuginedes kehtivale seadusandlusele on kohalik omavalitsus uuesti analüüsinud Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärki ja kaalunud võimalust algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning jõudnud seisukohale, et kavandatav ehitustegevus ei muuda olulisel määral üldplaneeringu põhilahendust ning üksikelamu püstitamine on võimalik projekteerimistingimuste alusel.

Voldi külas asuva Sirrosjärve mü (kü 77301:002:0210) detailplaneeringu algatamine

 

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018.a korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise.

 

Käesoleval hetkel kehtib alal Sirrose III kinnistu detailplaneering (kehtestatud 8.10.2009 Tabivere vallavolikogu otsusega nr 39). Planeeringuga kavandati alale turismi- ja puhkekeskus, mida ei ole käesolevaks ajaks realiseerima asutud. Nimetatud detailplaneering muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kehtetuks.

 

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on soov kaaluda ärimaa sihtotstarbe muutmist elamumaaks, maa-ala jagamist kuni 4 elamumaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguste andmist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks on vajalik kruntida välja olemasolev pumbamaja ja kaaluda olemasolevale hoonele laiendamise võimaluse andmist ning kasutusfunktsiooni muutust ning paadisilla rajamist samale krundile. Vajadusel moodustatakse eraldi transpordimaa krunt juurdepääsu teele ja krundid tehnovõrgu rajatistele. Planeeringu eesmärkidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

 

Kehtiva Tabivere valla üldplaneeringu järgi on võimalik alal rakendada nii äri- ja teenindusettevõtte maa-ala maakasutus- ja ehitustingimusi kui väikeelamu maa-ala maakasutus- ja ehitustingimusi. Seega on detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 

Planeeritava ala ulatus on ca 7,3 ha.

 

Detailplaneeringu eskiisi alusel koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu koostaja on Kobras AS, eelhinnangu kokkuvõttes tuuakse välja järgmised aspektid. Kavandatav tegevus avaldab võimalikku negatiivset mõju Saadjärvele, sest suureneb inimmõju kalda lähistel. See vähendab ala looduslikkust ning kui järve juhitakse heitvett, siis avaldab see negatiivset mõju ka Saadjärve vee kvaliteedile. Suurenev inimtegevus tekitab ka häiringuid linnustikule, kelle jaoks asuvad olulised elupaigad muuhulgas kalda ääres asuvas roostikus ja võsastikus. Siiski ei ole eelpool toodud mõjud olulise suurusega, sest planeeringuga kavandatavad ühepereelamud ei too alale suuri rahvastekogunemisi. Samuti ei plaanita olulisel määral arendada kaldaäärset ala. Rajatav paadisild on kavandatud lautrisse, mis oma väiksuse tõttu ei mõjuta kaldaala oluliselt. Kavandatav tegevus avaldab positiivset mõju planeeringuala maastikule ja vaatelisusele, mis on ka Vooremaa MKA kaitse-eesmärkidena olulised. Elamute rajamine tagab ala hooldatuse ning võimaldab avada vaated Saadjärvele, mis praegusel ajal on avatud vähesel määral selles asukohas. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus.

Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu algatamine

 

Tartu Vallavalitsus algatas 5.04.2018.a korraldusega nr 288 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.

Käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on vaadata üle alal kehtivad detailplaneeringu, kaasajastada nende sisu ja viia kooskõlla kehtivate seaduste- ja standarditega. Omanike poolne soov on kaaluda tootmismaa sihtotstarbes ja ärimaa sihtotstarbe muutmist korruselamumaaks, ehitusõiguste andmist (äripinna võimalustega) korterelamute püstitamiseks ja uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendada liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine. Uutest planeeringueesmärkidest tulenevalt on vaja hinnata alal olevaid ja uue planeeringulahendusega kaasnevaid keskkonnaparameetreid (sh hinnata mürataset ja vastavust normidele).

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on ala juhtfunktsiooniks määratud keskusemaa. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Üldplaneering näeb ette keskusemaa juhtfunktsioonis detailplaneeringuid koostada mitte üksikute kruntide kaupa vaid suurematele aladele. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Planeeritava ala ulatus on ca 5 ha.

Korraldusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

 

Tartu Vallavalitsuse korraldus nr 288

Tartu Vallavalitsuse korralduse nr 288 Lisa 1

Kaasiku tn 8 kinnistu detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 1.03.2018.a korraldusega nr 160 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast elamumaaks ja krundile ehitusõiguse määramist elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala ulatus on ca 0,3 ha.

Kaasiku tn 8 kinnistu paikneb alal, kus 3.12.2014.a Tartu vallavalitsuse korraldusega nr 377 kehtestati Vahi alevikus asuvate Kaasiku ja Taga-Kaasiku maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Nimetatud planeeringu järgi planeeriti Kaasiku tn 8 hoonestamata maatulundusmaa krundiks. Käesolevaks hetkeks on krundil uus omanik ja ka uued eesmärgid maa kasutuse suhtes. Seega soovitakse kehtivas detailplaneeringus teha muudatusi ja taotletakse krundile ehitusõigust ühe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga, mis näeb ette antud alal elamumaa juhtfunktsiooni.

Korraldusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.