Korraldatud jäätmevedu

Alates märtsist muutuvad korraldatud jäätmeveo tingimused esmalt endise Tabivere valla territooriumi ja alates juulist kogu ülejäänud Tartu vallas

Uue korraldatud jäätmeveo hanke tulemusel jätkab Tartu vallas jäätmete kogumist ja vedu Ragn-Sells AS. Uued tingimused ja hinnad kehtivad endise Tabivere valla territooriumil alates 01.03.2022 ja kogu ülejäänud vallas alates 01.07.2022. Et tagada kogu vallas ühetaolised nõuded, tekib alates 01.07.2022 üks jäätmeveo piirkond. See tähendab, et endist Tabivere valda hõlmavale veopiirkonnale lisanduvad hiljem nii Tartu kui Laeva veopiirkond ning tekib üks, ühesuguste tingimustega veopiirkond. Ehk siis võimalus erinevaid jäätmeid korraldatud jäätmeveo raames üle anda tekib Tabivere piirkonnal alates märtsist 2022. Teised piirkonnad liituvad siia juurde pärast nende piirkondade hangete lõppemist juulis 2022.

Et suurendada jäätmete ringlussevõttu, on oluline neid kohe tekkimisel liigiti koguda, korraldatud jäätmeveo raames on nüüd võimalik üle anda lisaks olemjäätmetele ka köögi- ja sööklajäätmeid, vanapaberit, pakendijäätmeid, klaaspakendeid, suurjäätmeid, aia- ja haljastusjäätmeid. Osa neist liikidest on kohustuslik üle anda korraldatud jäätmeveo raames, osade puhul on võimalik valida, kas viiakse eraldi kogutud jäätmed jäätmejaama või antakse üle otse kodust. Ka on erinevad nõuded kortermajadel ja eramajadel.

· Kõigil jäätmevaldajatel on kohustus omada segaolmejäätmete konteinerit.

· Kõigil jäätmevaldajatel on kohustus liigiti koguda toidujäätmeid. Kortermajadel on kohustus omada biolagunevate jäätmete konteinerit, eramajad võivad kasutada ka toidujäätmete kompostimist. Ehk siis – eramajadel on võimalus valida, kas annavad toidujäätmed üle või kasutavad kompostrit. Segaolmejäätmete konteinerisse toidujäätmeid panna ei tohi. Oma valikust tuleb eramajadel teada anda Tartu valla e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

· Kõigil kortermajadel on kohustus liigiti koguda paberit ja pappi, selleks peab kortermajal olema vastav konteiner.

Lisaks on soovi korral võimalik tellida järgmisi teenused:

  • Suurjäätmed – neid saab nüüd oma kodu juurest korraldatud jäätmeveo raames ära anda. Suurjäätmete veotellimus tuleb esitada meilile tellimus@ragnsells.com. Tellimuses kirjutage, mida ja millises koguses soovite üle anda. Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5m3 ning vedu toimub kord kuus.
  • Pakendid – vabatahtlik teenus, konteineri saab tellida nii eramaja kui kortermaja.
  • Aia- ja haljastusjäätmete vedu toimub ajavahemikus 01.mai kuni 31.oktoober. Haljastusjäätmed peavad olema pakitud kuni 150L läbipaistvatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com ja kirjutage, millises koguses soovite haljastusjäätmeid üle anda.

  • Klaas ja metall –  kortermajadel on võimalik üle anda klaasi ja metalli. Konteinerite tühjendussagedus vastavalt vajadusele.

 

Konteinerite paigaldamine on tasuta kuni kolm kuud peale veoperioodi algust. Muul ajal vastavalt hinnakirjale. Konteinerite tasuta kokku kogumine toimub rendiperioodi lõppemisel. Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri on leitav SIIT 

Korraldatud jäätmevedu Tartu vallas

Tartu vallas on korraldatud jäätmeveo vedajaks Ragn-Sells AS.

Korraldatud jäätmeveo info leiab SIIT

Sortimise juhendid leiab SIIT

Hinnakirja leiab SIIT

Ragn-Sells AS kontaktid:

Lõuna regiooni klienditeenindusbüroo Sepa 26, Tartu

Avatud E-R kell 8.00 - 17.00 

Tel: 6060 439

info@ragnsells.ee , tartu@ragnsells.com

www.ragnsells.ee www.ragnsells.ee/iseteenindus

 

 

Jäätmevaldaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus jäätmeveost vabastuse saamiseks juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Erandkorras vabastuse saamiseks esitab taotleja vallavalitusele vastaval vormil taotluse, kus märgitakse ära:

  • taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed ning majapidamise aadressi, mille kohta vabastust taotletakse;
  • põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda mitteliitunuks lugemist;
  • taotluse juurde lisatakse kinnistu elektri tarbimisteatis taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
  • ajaperiood (kuni kolm aastat), mille kestel jäätmevaldaja soovib olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest;
  • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole aasta kestel või korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või ära langemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistil on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Ühismahuti kasutamine

Ühismahuti on jäätmemahuti, mida omavahelise kokkuleppe alusel kasutab rohkem kui üks jäätmevaldaja ning mille tühjendamiseks on vähemalt ühel jäätmevaldajal sõlmitud jäätmevedajaga jäätmeleping.

Lähestikku asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korteriühistutel ja ridaelamutes tekkivate olmejäätmete kogumiseks ning korraldatud olmejäätmeveo korras üleandmiseks on jäätmevaldajatel õigus taotleda ühise jäätmemahuti kasutamist. Samuti on ühismahuti kasutamine lubatud aiandusühistutel. Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti. Ühismahuti asukoht tuleb kooskõlastada territooriumi valdaja ja vallavalitsusega;

Ühismahuti kasutamiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumisel esitavad jäätmevaldajad vallavalitsusele vormikohase ühismahuti kasutamise taotluse, milles peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad ja neid esindav isik, kes sõlmib jäätmeveolepingu. Taotluses esitatud tingimuste muutumisest tuleb taotlejal vallavalitsust hiljemalt kolmekümne päeva jooksul teavitada.

Jäätmete kogumismahutite tühjendamissagedus

Kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus on:

 1) tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;

 2) hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;

 3) tiheasutusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud, võib olmejäätmeid vallavalitsuse nõusolekul kirjaliku vormikohase taotluse (graafiku muutmise taotlus) alusel regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

Paberi ja kartongi jäätmemahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.

Biojäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord nädala jooksul.

Jäätmekotte on lubatud kasutada juhul, kui nende valdaja tagab kahjustamata (lindude-, loomade või kaaskodanike poolt või muul põhjusel rikkumata) jäätmekoti üleandmise jäätmevedajale.

Dokumendid: