Vallavalitsuse 22.detsembri istungi kokkuvõte

 • Sundvalduse seadmine Alt-Meose katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Haamri katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Kauboi katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Kuivati katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Sõstra katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Nigula katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Reino katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Siimu katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Õlleoja katastriüksusele
 • Munitsipaalmaale sundvalduse seadmine Tila külas asuvale Kuusiku tee L1 ja Toomeoja tee katastriüksusele
 • Munitsipaalmaale sundvalduse seadmine Aovere külas Veski tee maaüksusele
 • Maa maksustamishinna määramine
 • Hanke „Puhtaleiva-Voldi kergliiklustee katastriüksuste mõõdistamine" korraldamine
 • Ehitusloa väljastamine Tila külla, Helmi maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Voldi külla, Järve maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Tila külla, Nurga-Kuusisoo maaüksusele laohoone püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Kõrveringi tn 18 maaüksusele üksikellamu püstitamiseks
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Keskuse tee 5 ridaelamu kasutusele võtmiseks
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Mõisajärve tn 13 üksikelamu kasutusele võtmiseks.
 • Kasutusloa väljastamine Aovere külla, Nurga tööstushoone kasutusele võtmiseks
 • Kasutusloa väljastamine Nigula külla, Puidumäe ümberehitamise järgselt valminud tööstushoone kasutusele võtmiseks.
 • Kasutusloa väljastamine Maarja-Magdaleena külas, Staadioni jõulinnaku kasutusele võtmiseks
 • Osakasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Hõbepuu tänav, Leedripuu tänav, Kukerpuu tänav, Jasmiine tänav L2 ja Jasmiine tänav 3 katastriüksustele valminud elektri maakaabelliini kasutusele võtmiseks
 • Osakasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Jasmiini tn 3 spordirajatise kasutusele võtmiseks
 • Osakasutusloa väljastamine Piiri külla, Männi tee, Vahe tee ja Piiri-Sadama tee külmaveetorustiku kasutusele võtmiseks
 • Projekteerimistingimuste väljastamiseks Möllatsi külla, Konradi maaüksusele üksikelamu ning hoonet teenindavate rajatiste projekteerimiseks
 • Projekteerimistingimuste väljastamiseks Lombi külla, Pärna maaüksusele üksikelamu ning hoonet teenindavate rajatiste projekteerimiseks
 • Avatud hankemenetluse „Tabivere lasteaia hoone rekonstrueerimine" (riigihanke viitenumber 255437) edukaks tunnistatud pakkujaga lepingu sõlmimine
 • Tartu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
 • Lisatööde tellimine sisetehingu töövõtulepingu alusel
 • Riigihanke nr 258548 „Tartu valla õpilasliinidel veoteenuse perioodil 01.01.2023-30.06.2023 osa 3 -Maarja õpilasliin (kordushange)" eduka pakkujaga lepingu sõlmimine
 • Riigihanke nr 258169 „Tabivere lasteaia ja välialade ehituse omanikujärelevalve teenus" eduka pakkujaga lepingu sõlmimine
 • Kasutusloa väljastamine Aovere külla, Torinurga maaüksusel valminud LPG mahuti ja tankla kasutusele võtmiseks
 • Nõusoleku andmine hoidumisservituudi kustutamiseks

 

PROTOKOLL

 

Vallavalitsuse 15.detsembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Nigula külas asuva Eku katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Kõnnujõe külas asuva Jõekääru katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Soekülas asuva Lehise katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • NNõustuti katastriüksuste moodustamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Vahi alevikus asuva Estakaadi tn 6 ja Tööstuse tn 5 katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Seati sundvaldus Lähte alevikus asuvale munitsipaalmaale Kuuse tänav L3 maaüksusele.
 • Seati sundvaldus Erala külas asuvale munitsipaalmaale Rojasilla tee maaüksusele
 • Muudeti Viinapruuli põik 11 lähiaadressi.
 • Tunnistati kehtetuks Maramaa küla, Hardimetsa ehitusluba.
 • Väljastati ehitusluba Maramaa külla, Hardimetsa maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba  Uhmardu külla, Mihkli maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Tabivere alevikku, Tammiku maaüksusele tuletõrjehüdrant.
 • Väljastati ehitusluba  Tabivere alevikku kergliiklustee rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba  Tabivere alevikku sademeveekanalisatsiooni rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Tila külla, Teemanti, Plaatina, Rubiini, Kvartsi, Kulla, Hõbeda ja Suure-Kivestiku maaüksustele külmaveetorustiku rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Kõdukülla, Vana-Piiri maaüksusele sauna ja puhkekeskuse püstitamiseks.
 • Anti välja kasutusluba Raadi alevisse, Keskuse tee 5 ridaelamu.
 • Anti välja kasutusluba Nigula külla, Puidumäe tootmishoone.
 • Anti välja kasutusluba Lammiku külla, Pärna veevõtukoht.
 • Anti välja kasutusluba Lammiku külla, Pärna parkimishoone.
 • Anti välja kasutusluba Kõrveküla alevikku, Vana-Kubja tn 8 üksikelamu.
 • Väljastati projekteerimistingimused Maramaa külla, Luhalaane maaüksusele üksikelamu, abihoonete ning hooneid teenindavate rajatistele.
 • Kehtestati Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse (kü tunnus: 77301:002:0175) detailplaneering.
 • Otsustati teede kandmine kohalikku teeregistrisse ja teeregistri andmete muutmine.
 • Muudeti  Kõrve tn 1a lähiaadressi.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Tartu Reumaühingule toetuseks 90.00 eurot. 
 2. Tantsu ja balletikoolile Fleur toetuseks 500.00 eurot. 
 3. MTÜ Tabivere Rannaterrass toetuseks 500.00 eurot. 
 4. MTÜ Protennis toetuseks 4000.00 eurot. 
 5. Tartu Kõrgema kunstikooli Pallas tudengitele stipendiumite väljamaksmiseks lisaks 750.00 eurot.
 6. Tartu Vallavalitsuse eelarvesse administreerimiskuludeks 3018.00 eurot.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 8.detsembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Nõela külas asuva Keskküla katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Tabivere alevikus asuva Tuuliku tn 5 ja Tuuliku tn 5a katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Seati sundvaldus Kalamäe katastriüksusele.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Saadjärve külas asuvale Rehevälja-Mäeotsa tee L1 katastriüksusel.
 • Määrati kohanimi Vägiheina tänav, Ängelheina tänav ja Näkirohu tänav.
 • Väljastati ehitusluba Möllatsi külla, Eestuka maaüksusele päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Haava külla, Haava vkt 13 maaüksusele üksikelamu püstitamisek.
 • Väljastati ehitusluba  Pataste külla, Raja maaüksusele puurkaevu ehitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Raadi alevisse, Rähni tn 10 maaüksusele mänguväljaku püstitamiseks.
 • Anti välja osakasutusluba Kõrveküla alevikku, Kõrve põik L1, Kõrve tänav L4, Kõrve tänav L5, Kõrve tänav L6, Pihlaka tänav L2, Pihlaka tänav L7, Käänu tänav ja Käänu põik tänavavalgustus.
 • Otsustati lõpetada Mati maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
 • Võeti seisukoht Kobratu II liivamaardlas Kobratu II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta.
 • Muudeti Tartu Vallavalitsuse 11.08.2022 korraldust nr 744 „Hanke lepingu maksumuse muutmine ja täitmise tähtaja pikendamine".
 • Otsustati lihthankemenetluse „Lähte spordihoone juurdeehituse eriosade projekteerimine" (riigihanke viitenumber 257463) pakkumuse tagasi lükkamine.
 • Otsustati hankemenetluse „Universaalse tõstuki soetamine" (riigihanke viitenumber 256223) edukaks tunnistatud pakkujaga lepingu sõlmimine.
 • Otsustati teede kandmine kohalikku teeregistrisse ja teeregistri andmete muutmine.
 • Muudeti Tartu valla 2022.aasta eelarvet.
 • Määrati kohanimed ühissõidukipeatustele (Kõrveküla alevikku Hariduse tänava äärde rajatava ühissõiduki peatuse nimeks Järveääre).
 • Otsustati hankemenetluses osalemine ja hankemenetluse läbiviimise volitamine.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 1.detsembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Voldi külas asuva Altvälja katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Kükitaja külas asuva Taki katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Igavere külas asuva Trukitsa katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Järve maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Kobratu külla, Kivioru maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Kõrve tn 38 maaüksusele ridaelamu rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Käänu tn 18 maaüksusele üksikelamu rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Mareki maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Pihlaka tn 17 maaüksusele ridaelamu rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Pihlaka tn 19 maaüksusele ridaelamu rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Uhmardu külla, Kangro//Särjetalu maaüksusele päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Laeva külla, Väike-Sillaotsa maaüksusele metsamaja püstitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Lähte alevik, Kase põik 3 maaüksusele ümberehitamiseks päikesepaneelid.
 • Väljastati ehitusluba Laeva külla, Väike-Sillaotsa maaüksusele metsamaja püstitamiseks.
 • Anti välja kasutusluba Kärkna külas, Torni maaüksusel valminud mänguväljakule.
 • Anti välja kasutusluba Vahi alevikus, Mario maaüksusel valminud Vahi päikeseelektrijaamale.
 • Anti välja kasutusluba Haava külas, Punniksaare maaüksusel valminud päikeseelektrijaamale.
 • Anti välja kasutusluba Raadi alevis, Rähni tn 27 maaüksusel valminud üksikelamule.
 • Anti välja kasutusluba Raadi alevis, Rähni tn 29 maaüksusel valminud üksikelamule.
 • Anti välja kasutusluba Toolamaa külas, Sarapiku maaüksusel valminud päikeseelektrijaamale.
 • Anti välja osakasutusluba Raadi alevisse kaugküttetorustikule.
 • Algatati Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 33a maaüksuse detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.
 • Nimetati liikmeõiguste teostajad MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus .
 • Seati Isiklikud kasutusõigused Tartu valla kasuks.
 • Määrati ühissõidukipeatustele kohanimed.
 • Otsustati lihthankemenetluse „Tartu vallale audiitorteenuse tellimine aastateks 2022-2024" (riigihanke viitenumber 256690) edukaks tunnistatud pakkujaga lepingu sõlmimine.
 • Otsustati lihthankemenetluse „Kasutatud jäähooldusmasina ostmine" (riigihanke viitenumber 256899) edukaks tunnistatud pakkujaga lepingu sõlmimine.
 • Kehtestati eluruumide üürimäärad.
 • Väljastati ehitusluba Raadi alevisse, Jasmiini tn 1//3 maaüksusele Ignatsi arenduse spordi- ja mänguväljakud.
 • Tunnistati avatud ideekonkursi „Raadi haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurivõistlus" (viitenumber 250871) edukas pakkuja.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. MTÜ-le Amme Kannel 800,00 eurot
 2. Tartu Loodusmaja huvikoolile 2310,00 eurot
 3. Tartu Kalevi Jahklubile 1494,94 eurot
 4. Kõrgema Kunstikooli Pallas tudengitele stipendiumi maksmiseks 3000,00 eurot

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 24.novembri istungi kokkuvõte

 • Otsustati spordivaldkonna tunnustusavalduste andmine
 • Nõustuti Lombi külas asuva Loka katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Pupastvere külas asuva Mäelt-Pursti katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Maramaa külas asuva Sillametsa katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Lilu külas asuva Unokalda katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Lombi külas asuva Vanakooli katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Vahi alevikus asuva Silikaadi tn 6//8 ja Silikaadi tn 4 katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Seati isiklik kasutusõigus Tartu valla kasuks
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Kooli tn 12a maaüksusele kergliiklustee rajamiseks
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Käänu tn 4 üksikelamu püstitamiseks
 • Väljastati ehitusluba Väänikvere külla, Töökoja maaüksusele ehitise laiendamiseks
 • Väljastati ehitusluba Kassema külla, Väike-Päiva maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Anti välja kasutusuba Raadi alevis, Keskuse tee L5 maaüksusel sademeveetorustik kasutusele võtmiseks
 • Väljastati osakasutusluba Tila külla, Kuusisoo tee L2 valminud sõiduteele
 • Anti välja projekteerimistingimussed Toolamaa külla, Tollimäe maaüksusele üksikelamu, abihoone ning hooneid teenindavate rajatistele
 • Otsustati korraldada hange „Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse projekti ekspertiis" 
 • Otsustati korraldada hange „Piirissaare Piiri kalmistu värava taastamine" 
 • Otsustati korraldada hange „Tabivere lasteaia hoone rekonstrueerimise omanikujärelevalve" 
 • Otsustati korraldada avatud hankemenetlus „Tartu valla õpilasliinidel veoteenuse perioodil 01.01.2023-30.06.2023" (riigihanke viitenumber 256708) edukate pakkujatega lepingu sõlmimine ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
 • Kehtestati Tartu valla huvikoolide õppetasud
 • Muudeti Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse tasulise teenuse hinda
 • Muudeti 2022. aasta eelarvet
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. MTÜ-le Amme Kannel Väägvere tantsulava ehituse omaosaluse katteks 1500 eurot.
 2. Tabivere Põhikooli eelarvesse ettenägematute kulude katteks 8139 eurot.

 

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 17.novembri istungi kokkuvõte

 • Seati isiklik kasutusõigus Tartu valla kasuks Aovere külas asuvale Lubjamäe tee kinnistule.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Lombi külas asuvale Allika tee L1.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Raadi alevis asuvale Keskuse tee 11, Mõisa allee L1//Mõisa puiestee L2// Mõisatamme tänav L1// Mõisavälja tänav L1.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Kõrveküla alevikus asuvale Metsvitsa ja Kaasiku tänav L2.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Raadi alevis asuvale Nõlvakaare haljak, Stardiraja tn 2, Nõlvakaare tänav L4 ja Nõlvakaare tänav L2
 • Seati avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Tammistu külas asuvale Tammistu külatee L1.
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Nurga maaüksusele ehitise (ärimaja) püstitamiseks
 • Väljastati ehitusluba  Kärevere külla, Soosuu maaüksusele ehitise laiendamiseks
 • Väljastati ehitusluba  Lammiku külla, Tuuleveski maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Väljastati ehitusluba  Taabri külla, Rahksaare maaüksusele päikeseelektrijaama püstitamiseks
 • Lõpetati detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse korraldus Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa.
 • Võeti vastu Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu ning suunati see avalikule väljapanekule.
 • Avaldati arvamust Kaasiku Vesi OÜ hinnataotluse kohta.
 • Maksti välja korteriühistule toetus (Vesneri külas asuvale Pargiääre korteriühistule).
 • Maksti välja lorteriühistule toetus (Laeva küla Masti tee 6 korteriühistule).
 • Otsustati korraldada vallavara võõrandamiseks enampakkumine.
 • Avatud hankemenetluse „Laeva-Valmaotsa kergliiklustee ehitamine" (riigihanke viitenumber 236139) pakkuja edukaks tunnistamine ja pakkujaga lepingu sõlmimine.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Lähte ÜG jõuluballi korraldamiseks 450 eurot.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 10.novembri istungi kokkuvõte

 • Seati isiklik kasutusõigus Tabivere alevikus asuva Tabivere park katastriüksusele AS Emajõe Veevärk kasuks.
 • Nõustuti Vahi alevikus asuva Kraavikopli katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti riigimaale hoonestusõiguse seadmisega ja teenindusmaa määramisega Sojamaa külas asuva Sojamaa keskus 10a maaüksusel.
 • Nõustuti riigimaale hoonestusõiguse seadmisega ja teenindusmaa määramisega Sojamaa külas asuva Sojamaa keskus 10e maaüksusel.
 • Seati sundvaldus Nõlvakaare tn 1 katastriüksusele.
 • Seati sundvaldus Nõlvakaare tn 3 katastriüksusele.
 • Väljastati ehitusluba Raadi alevisse, Erminurme tee maaüksusele kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Raadi alevisse, Erminurme tee maaüksusele sademeveetorustiku ehitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Raadi alevisse, Erminurme tee maaüksusele veetorustiku rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Tabivere alevikku, Valdi maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
 • Anti välja kasutusluba Äksi alevikku, Karjamõisa tee 5 maaüksusel tootmishoone kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja kasutusluba Raadi alevis, Kukepuu tänava kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja kasutusluba Kõrveküla alevikus, Sookase, Pöialpoisi tn 8, Linnu tänav, Pöialpoisi tänav // Sinitihase tänav L1 ja Linnupesa tänav veetorustiku kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja kasutusluba Kõrveküla alevikus, Sookase, Pöialpoisi tn 8, Linnu tänav, Pöialpoisi tänav // Sinitihase tänav L1 ja Linnupesa tänav kanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Raadi alevisse, Tartu-Vahi tee, Tartu-Vahi tee L7, Hõbepuu tänav ja Leedripuu tänav kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Raadi alevisse, Jasmiine tänav L2 ja Jasmiini tn 3 kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati Hea Hariduse Fondist projektide rahastamine.
 • Kehtestati Tartu Vallavalitsuse tasulise teenuse hinnad.
 • Avaldati arvamust maavara kaevandamise taotluse kohta.
 • Avaldati arvamust maavara kaevandamise keskkonnaloa TARM-073 muutmise (laiendamise) taotluse kohta.
 • Otsustati korraldada hange sisetehingu lepingu sõlmimiseks Kooli tn 12a kergliiklustee ehitamiseks ja tänavavalgustuse rajamiseks.
 • Sõlmiti sisetehingu leping– Tartu valla teede lumetõrjele 01.11.2022 – 31.03.2023.
 • Otsustati hanke „Kõrveküla aleviku soojamajanduse arengukava 2023-2032 koostamine" korraldamine.
 • Otsustati ideekonkursi „Raadi haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurivõistlus" (viitenumber 250871) žürii kokkukutsumine.
 • Kinnitati toitlustamise maksumus Tartu valla lasteaedades.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 3.novembri istungi kokkuvõte

 • Väljastati ehitusluba Võibla külla, Ojapalu puurkaevu rajamiseks.
 • Väljastati projekteerimistingimused Saadjärve külla, Väike-Toome maaüksusele üksikelamu ning teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Algatati Kõrveküla alevikus asuva Puukooli maaüksuse detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.
 • Anti nõusolek hoidumisservituudi kustutamiseks.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Tartu Vallavalitsus eelarvesse administreerimiskuludeks 14 686 eurot
 2. Toetust Henry Räppole 1500 eurot spordivõistlustel osalemiseks.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 27.oktoobri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Kõdukülas asuva Mäeotsa ja Mällo katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Vahi alevikus asuvatele tänavatele kohanimi ning kinnitada liikluspinna ruumikuju vastavalt lisatud asendiplaanile järgnevalt:
 1. Kukeharja tänav, liikluspind, Vahi alevik, korralduse lisa 1
 2. Kassikäpa tänav, liikluspind, Vahi alevik, korralduse lisa 1
 3. Hundinuia tänav, liikluspind, Vahi alevik, korralduse lisa 1
 4. Jõeküla tänav, liikluspind, Vahi alevik, korralduse lisa 1
 • Seati sundvaldus avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks (Elektrilevi OÜ kasuks Raadi alevis asuvale Mõisa pst 17a katastriüksusele).
 • Muudeti Tartu Vallavalitsuse 29.06.2016 korraldust nr 328 „Tartu valla munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine, ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride kinnitamine ning maa maksumuse kinnitamine".
 • Nõustuti Raadi alevis asuva Suure-Riistapuu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
 • Anti välja ehitusluba Vahi alevikku, Estakaadi tn 4 ning Rohu maaüksustele gaasimahuti ning kinnistusisene gaasitorustiku püstitamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Erala külla, Kassi maaüksusele päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 • Väljastati kasutusluba Kõrenduse külla, Jahikoja maaüksusel ümberehitamise järgselt valminud jahikoda.
 • Väljastati kasutusluba Kõrveküla alevikku, Kõrveoja tn 7 maaüksusele üksikelamu.
 • Väljastati kasutusluba Võibla külla, Roosilla tee 8 maaüksusele üksikelamu.
 • Väljastati projekteerimistingimused Möllatsi külla, Viljametsa maaüksusele abihoone projekteerimiseks.
 • Pikendati hajaasustuse programmi projekti perioodi ja lõpparuande esitamise tähtaega.
 • Otsustati lepingu sõlmimine vara tasuta kasutamiseks MTÜga Nigula Puurkaev-ule.
 • Anti volitus Tartumaa uuendatava arengustrateegia 2040 eelnõu avalikustamiseks.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 20.oktoobri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Kaiavere külas asuva Saare katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Vesneri külas asuva Vesneri mõis katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Lõpetati vaba metsamaa erastamise menetlus
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vesneri külla, Farmi (kü tunnus 79403:004:0334) maaüksusele ehitise (laut-küün-lüpsikoda) laiendamiseks – 12711 loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Koidu põik 9 (kü tunnus 79403:002:0908) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Kuusisoo tee 20 (kü tunnus 79403:002:0153) maaüksusele ehitise (tootmishoone) ümberehitamiseks – 12519 muu tööstushoone.
 • Otsustati pikendada hajaasustuse programmi projekti perioodi ja lõpparuande esitamise tähtaega.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Haava külla, Metsa (kü tunnus 79403:002:1143) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku Müta tänavale ehitise kanalisatsioonitorustik 22231 (kanalisatsioonitorustik) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Paruni tn 10 (kü tunnus 79401:006:0956) maaüksusele ehitise (puurauk) rajamiseks – 22224 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku ehitise kergliiklustee 24219 (muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Väänikvere külla, Venikmäe (kü tunnus 38301:002:0188) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Ülesoo (kü tunnus 79401:005:0449) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kaiavere külla, Veski (kü tunnus 77302:002:0048) maaüksusele ehitise (tootmishoone) püstitamiseks – 12519 muu tööstushoone.
 • Väljastati projekteerimistingimused Tartu valda, Äksi alevikku, Kasemäe maaüksusele (kü tunnus 79401:001:0731) üksikelamu, abihoonete ja teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Otsustati lõpetada Maramaa külas asuva Sillaotsa tee kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Sõlmiti sisetehingu leping Majoraadi pargis Majoraadi parki ja Erminurme teed ühendava kergliiklustee ja valgustuse ehitamiseks.
 • Avaldati arvamust keskkonnaloa nr KL-516585 KMH algatamata jätmise, keskkonnaloa, loa andmise otsuse ja eelhinnangu eelnõude kohta.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 13.oktoobri istungi kokkuvõte

 • Avaldati arvamust maa riigi omandisse jätmise kohta.
 • Määrati Tartu vallas Nigula külas asuva Lombi katastriüksuse (79402:002:0053) uueks nimeks Kasesalu. Maaüksuse nimi vastab maaüksuste nimedele kehtestatud nõuetele ning Kasesalu maaüksus ei esine samas külas.
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tila külas asuvale Kuusisoo tee L1 maaüksusele (tunnusega 79601:001:0514, kinnistu registriosa nr 15217350) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213, asukoht Veskiposti 2, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Valgma külas asuvale Maku kinnistule (katastritunnusega 77301:003:0146, kinnistusraamatu nr 2430035, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213, asukoht Veskiposti 2, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Valgma külas asuvale Mäenuka kinnistule (katastritunnusega 77301:001:0247, kinnistusraamatu nr 2876450, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Erala külas asuvale Sopi tee L1 katastriüksusele (tunnusega 79401:001:0150, kinnistu registriosa nr 3993150) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Soekülas asuvale Vedu-Soeküla tee L3 katastriüksusele (tunnus 79601:001:0981, kinnistu registriosa nr 16605850) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 1;
 2. Tartu vallas Soekülas asuvale Vedu-Soeküla tee L4 katastriüksusele (tunnus 79601:001:0987, kinnistu registriosa nr 16605850) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku ehitise kergliiklustee 24219 (muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 29.09.2022 korraldus nr 916 „Isikliku kasutusõiguse seadmine" ning otsustati sõlmida kinnisasja omanikuga tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmise leping Tartu valla kasuks Tartu maakonnas Tartu vallas Raadi alevis asuvale Kaupmehe tn 10 kinnistule (katastritunnus 79601:001:2054, registriosa nr 4518704) ja Kaupmehe tn 8 kinnistule (katastritunnus 79601:001:2053, registriosa nr 4518604) vastavalt korralduse lisaks 1 oleval asendiplaanil näidatud ulatuses.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Sepa külla, Mihkli (kü tunnus 77301:002:2710) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti  välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Mõisatamme tn 4 (kü tunnus 79401:006:0661) maaüksusele ehitise (puurauk) rajamiseks – 22224 (puurauk).
 • Anti  välja ehitusluba Tartu valda, Vasula alevikku, Põhja (kü tunnus 79401:004:0003) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti  välja ehitusluba Tartu valda, Lombi külla, Pärna (kü tunnus 79403:002:0560) maaüksusele ehitise (üksikelamu) lammutamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti  välja ehitusluba Tartu valda, Tammistu külla ehitise kergliiklustee 24219 (muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti  välja ehitusluba Tartu valda, Vedu külla, Tiigi tn 2 (kü tunnus 79402:003:0005) maaüksusele ehitise (üksikelamu) laiendamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti  välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Kuusisoo tee 16a// Lepa tee 18// Väike-Kuusiku tee 4// 6// 8 (79403:002:1501// 79401:001:0591// 79403:002:1425// 79403:002:1428// 79403:002:1429) maaüksustele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti  välja ehitusluba Tartu valda, Kärevere külla, Ojari tee 12 (kü tunnus 38301:003:0031) maaüksusele ehitise (garaaž-töökoja) ümberehitamiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Kaupmehe tn 6 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1833) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121351743) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati  kasutusluba Tartu vallas, Raadi alevis, Keskuse tee L5 (kü tunnus 79601:001:0567), Keskuse tee L2 (kü tunnus 79601:001:0559), Põhjaringi tänav L1 (kü tunnus 79401:001:0257) ja Raadi vahekõnnitee (kü tunnus 79601:001:0454) maaüksustel valminud ehitise (22231 kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221335111) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati  kasutusluba Tartu vallas, Raadi alevis, Keskuse tee L5 (kü tunnus 79601:001:0567), Keskuse tee L2 (kü tunnus 79601:001:0559), Põhjaringi tänav L1 (kü tunnus 79401:001:0257) ja Raadi vahekõnnitee (kü tunnus 79601:001:0454) maaüksustel valminud ehitise (22221 külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221335108) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati  kasutusluba Tartu vallas, Kõrveküla alevikus, Pihlaka tänav L1 (kü tunnus 79403:002:0962), Kõrvemaa tänav L2 (kü tunnus 79601:001:2123), Kõrvemaa tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1934), Kõrveringi tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1922), Kõrveringi tänav L4 (kü tunnus 79601:001:1921) ja Kõrveringi tänav L5 (kü tunnus 79601:001:2156) maaüksustel valminud ehitise (22231 kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221380155) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati  kasutusluba Tartu vallas, Kõrveküla alevikus, Pihlaka tänav L1 (kü tunnus 79403:002:0962), Kõrvemaa tänav L2 (kü tunnus 79601:001:2123), Kõrvemaa tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1934), Kõrveringi tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1922), Kõrveringi tänav L4 (kü tunnus 79601:001:1921) ja Kõrveringi tänav L5 (kü tunnus 79601:001:2156) maaüksustel valminud ehitise (22221 veetorustik – ehitisregistri kood 221380153) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati  kasutusluba Tartu vallas, Äksi alevikus, Viidika tn 2 (kü tunnus 79402:001:0451) maaüksusel valminud ehitise (treeningala – ehitisregistri kood 221393793) kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja Tila külas asuva Päikesepargi detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused.
 • Anti välja projekteerimistingimused Tartu vallas, Lammiku külas, Täpi maaüksusel (kü tunnus 79401:002:0461) oleva elamu (ehitisregistri kood 104013065) laiendamiseks.
 • Anti välja projekteerimistingimused Tartu valda, Vahi alevikku, Viinapruuli põik 2 maaüksusele (kü tunnus 79601:001:1028) üksikelamu projekteerimiseks.
 • Nõustuti Tartu Valla Kommunaal OÜle geoloogilise uuringu loa väljastamisega tingimusel, et geoloogiliste uuringute käigus fikseeritakse lähipiirkonna majapidamiste salvkaevude veetase.
 • Otsustati korraldada hange „Laeva-Valmaotsa kergliiklustee ehitamise omanikujärelevalve".
 • Pikendati „Piirissaare veetrassi ehitamine etapp II" tulemusel 21.09.2022 töövõtulepingu ettevõttega EVIKO Infra OÜ täitmise tähtaega kuni 20.12.2022.
 • Kinnitati Tabivere Põhikooli hoolekogu koosseis.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 6.oktoobri istungi kokkuvõte

 • Muudeti Tartu vallas, Otslava külas asuva Sadulsepa maaüksuse uueks nimeks Raudmäe. 
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/28180 esitatud maaüksusele Tartu valda, Kärkna külla, Torni (kü tunnus 79401:002:0141) maaüksusele mänguväljaku rajamiseks – 24129 (muu nimetamata spordi- või puhkerajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Karepera (kü tunnus 79401:005:0006) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/92656252 esitatud maaüksustele Tartu valda, Raadi alevisse, Keskuse tee 8 (kü tunnus 79401:006:1412), Keskuse tee 4 (kü tunnus 79401:006:1328) ja Keskuse tee 2 (kü tunnus 79601:001:0915) maaüksustele parkla rajamiseks – 24219 (muu nimetamata rajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kobratu külla, Lille (kü tunnus 79601:001:0797) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Nõela külla, Väljaotsa (kü tunnus 79401:002:0482) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Tunnistati kehtetuks Tartu valla, Raadi alevi (endine Tila küla), Koidu põik 9 (kü tunnus 79403:002:0908) maaüksusele 30.08.2021 väljastatud ehitusluba nr 2112271/29300.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Piiri külla, Kaupluse tee (kü tunnus 59501:001:0198), Kaupmehe tee (kü tunnus 59501:001:0184), Külavahe tee (kü tunnus 79601:001:1494), Linnutee (kü tunnus 79601:001:1281) ja Piiri-Sadama tee (kü tunnus 59501:001:0181) katastriüksustele valminud ehitise (külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221361119) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Raadi alevis, Keskuse tee L5 (kü tunnus 79601:001:0567), Raadi vahekõnnitee (kü tunnus 79601:001:0454) ja Keskuse tee (kü tunnus 79401:001:0450) maaüksustel valminud ehitise (sõidu- ja kergliiklustee – ehitisregistri kood 221335112) kasutusele võtmiseks.
 • Kinnitati Kõrveküla Lasteaia Päikeseratas hoolekogu koosseis.
 • Kinnitati Lähte Lasteaia Kiisupere hoolekogu koosseis.
 • Kinnitati Raadi Lasteaia Ripsik hoolekogu koosseis.
 • Kinnitati Tabivere Lasteaia hoolekogu koosseis.
 • Kinnitati J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli hoolekogu koosseis ja töökord.
 • Otsustati sõlmida laenuleping investeerimislaenu võtmiseks Swedbank AS-ga.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 29.septembri istungi kokkuvõte

 • Seati isiklik kasutusõigus Tartu valla kasuks Tartu maakonnas Tartu vallas Tila külas asuvale Kaupmehe tn 10 kinnistule (katastritunnus 79601:001:2054, registriosa nr 4518704) ja Kaupmehe tn 8 kinnistule (katastritunnus 79601:001:2053, registriosa nr 4518604) ulatuses vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Ermipargi alajaam katastriüksusele (tunnusega 79403:002:1307, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile;
 2. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Raadiraja tänav katastriüksusele (tunnusega 79403:002:1301, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile;
 3. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Ermi tee katastriüksusele (tunnusega 79403:002:1309, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Enefit Connect OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Raadiraja tänav katastriüksusele (tunnusega 79403:002:1301, kinnistu registriosa nr 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 2. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Ermipargi alajaam katastriüksusele (tunnusega 79403:002:1307, kinnistu registriosa nr 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Tartu valla (registrikood 75006486, asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa) kasuks avalikes huvides vajaliku sademeveekanalisatsiooni talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Kõrveküla alevikus Sookure katastriüksusele (katastritunnus 79601:001:2111, kinnistu registriosa nr 4420604, 100% elamumaa, pindala 16677 m2 ) vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse ehitise kergliiklustee 22223 (kaugküttetorustik) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Killustiku põik 1 (kü tunnus 79401:006:1580) maaüksusele ehitise (LPG gaasipaigaldis) püstitamiseks – 22112 küttegaasi B ja C kategooria jaotustorustik, ülerõhuga 0,1 kuni 16 bar ning 22117 küttegaasihoidla.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevik, Kiltri tee 2 (kü tunnus 79403:002:0358) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Erala külla, Lille (kü tunnus 79401:005:0225) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Nigula külla, Lombi (kü tunnus 79402:002:0053) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Nigula külla, Lombi (kü tunnus 79402:002:0053) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Aovere külla, Torinurga (kü tunnus 79403:002:0446) maaüksusele ehitise (LPG mahuti ja tankla) püstitamiseks – 24221 rajatis vedel- või gaasikütuse hoidmiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Ermi tn 15 (kü tunnus 79601:001:0164) maaüksusele ehitise (äripindadega-majutushoone) püstitamiseks – 12311 kaubandushoone; 12129 muu lühiajalise majutuse hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Ermi tn 17 (kü tunnus 79601:001:0165) maaüksusele ehitise (äripindadega-majutushoone) püstitamiseks – 12311 kaubandushoone; 12129 muu lühiajalise majutuse hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Raadiraja tänava (kü tunnus 79403:002:1301) ja Raadiraja (kü tunnus 79403:002:1314) maaüksusele ehitise (tänava) laiendamiseks – 24219 muu nimetamata rajatis.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Erminurme tee 4 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1055) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339713) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Kuuse tn 16a maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0245) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121271807) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Pihlaka tänav L1 (kü tunnus 79403:002:0962), Pihlaka tn 17 (kü tunnus 79403:002:1063), Kõrveringi tänav L4 (kü tunnus 79601:001:1921), Kõrveringi tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1922), Kõrvemaa tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1934), Kõrvemaa tänav L2 (kü tunnus 79601:001:2123) ja Kõrvemaa tn 7 (kü tunnus 79601:001:1925) maaüksustel valminud ehitise (22239 uu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud rajatis – ehitisregistri kood 221380156) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Mõisavärava põik 6 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:1423) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120639527) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Laeva külla, Mäetaga maaüksusel (kü tunnus 38301:002:0138) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120304976) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Kobratu külla, Vahe-Kutsari maaüksusel (kü tunnus 79402:003:0173) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120858674) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallas, Tila külas asuvale Nurga-Kuusisoo maaüksusele (kü tunnus 79601:001:1779) laohoone projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Haava külla, Mäepealse maaüksusele (kü tunnus 79401:001:0664) üksikelamu ning hoonet teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallas, Erala külas asuvale Olu maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2258) laohoone (külmladu) projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Valgma külla, Kangro maaüksusele (kü tunnus 77301:003:0123) üksikelamu, abihoonete ning teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Otsustati rakendada Tartu Vallavalitsuse 08.09.2022 korraldusega nr 846 „Toitlustamise maksumuse kinnitamine" kinnitatud toitlustamise hinnad Tartu valla munitsipaalkoolides alates 01.11.2022.
 • Otsustati korraldada hange „Vaheseina paigaldamine Kõrveküla põhikooli hoonesse".
 • Moodustati alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Taimekonteinerite 2023. a kujundus ja hooldus" hindamiskomisjon.
 • Otsustati korraldada hange „Tabivere rahvamaja lavakardina ostmine".
 • Otsustati korraldada hange „Mõisa pst sõidutee laienduse projekteerimine lõigus Kaupmehe tn – riigitee 95 Kõrveküla-Tartu".
 • Otsustati ajakohastada Tartu Vallavalitsuse hallatavate asutuste Piirissaare Velskripunkti (registrikood 75024171) ja Tabivere Vallamuuseumi (registrikood 75002175) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris olevad andmed.
 • Kooskõlastati Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti keskkonnamõju hindamise aruanne.
 • Kinnitati Tartu valla 2022. aasta haridusvaldkonna tunnustusavalduste andmine.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. MTÜ Äksi aleviku kogukond Äksi aleviku sünnipäeva ürituse toetuseks 400.00 eurot.
 2. MTÜ Äksi aleviku kogukond Äksi aleviku mardikarnevali ürituse toetuseks 206.00 eurot.
 3. OÜ-le Age of Invest juuni-august 2022. a elektriarvete kompensatsiooniks 500.00 eurot.
 4. Tartu valla 2022. aasta haridusvaldkonna tunnustusavalduse saanutele kinkekaartide ostmiseks ja erisoodustusmaksude tasumiseks 1163.75 eurot.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 22.septembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Kõrveküla alevikus asuva Kõrve põik 2a katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Aovere külas asuva Tiigiääre katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Valgma külas asuva Vana-Kingu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Aovere külas asuva Õnnemäe katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Võibla külas asuvale Otsa tee maaüksusele (katastritunnus 79601:001:0600, registriosa tunnus 15126050) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Nõustuti Valgma külas asuva Sopi, Küüni ja Eriku katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvatele tänavatele kohanimi ning kinnitati liikluspinna ruumikuju vastavalt asendiplaanile järgnevalt:
 1. Linavästriku tänav liikluspind
 2. Sookure tänav liikluspind
 • Anti välja ehitusluba Raadi alevisse, Nõlvakaare tänav (kü tunnus 79401:001:0119), Nõlvakaare tn 3 (kü tunnus 79401:001:0122) ja Nõlvakaare tn 1 (kü tunnus 79401:001:0120) maaüksustele jalgteeühenduse rajamiseks – EHR kood 291663138.
 • Tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 14.07.2022 korraldus nr 655 „Ehitusloa väljastamine" ja anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Kõrve tn 34 (kü tunnus 79403:002:1070) maaüksusele ehitise (kaksikelamu) püstitamiseks – 11212 kahe korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 5 (kü tunnus 79601:001:2060) maaüksusele ehitise (abihoone, ehr kood 121381772) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 5 (kü tunnus 79601:001:2060) maaüksusele ehitise (ridaelamu, ehr kood 121381767) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 5 (kü tunnus 79601:001:2060) maaüksusele ehitise (ridaelamu, ehr kood 121381768) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 5 (kü tunnus 79601:001:2060) maaüksusele ehitise (ridaelamu, ehr kood 121381770) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tammistu külla, Pajumaa (kü tunnus 79403:006:0271) maaüksusele ehitise (tootmishoone) ümberehitamiseks – 12514 toiduainetetööstuse hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Äksi alevikku, Saadjärve tn 20 // 22 (kü tunnus 79402:001:0368) maaüksusele ehitise (Saadjärve looduskooli) ümberehitamiseks – 12636 huvialakooli õppehoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Hariduse põik 4 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1042) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121349037) kasutusele võtmiseks.
 • Algatati Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse (kü 79403:002:0178) detailplaneering ning kinnitati Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse (kü 79403:002:0178) detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale.
 • Lõpetati Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 08.07.2021 a. korraldus nr 620 „Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu algatamine".
 • Pikendati Tartu Valla Kommunaaliga sõlmitud hanke lepingut nr 2022_12-3/25-1 kuni 31.10.2022.
 • Nõustuti Lõuna-Eesti Karjäärid OÜle geoloogilise uuringu loa väljastamisega tingimusel, et geoloogiliste uuringute käigus fikseeritakse lähipiirkonna majapidamiste salvkaevude veetase.
 • Nõustuti Kaasiku Vesi OÜ keskkonnaloa muutmisega.
 • Otsustati korraldada hange sisetehingu lepingu sõlmimise eesmärgil Majoraadi ja Erminurme kõnnitee koos tänavavalgustusega rajamiseks.
 • Väikehankemenetluse „Eterniidijäätmete kogumine Tartu vallas" (riigihanke viitenumber 254458) pakkujate kvalifitseerimine, vastavaks ja edukaks tunnistamine.
 • Kinnitati Tartu valla 2023. aasta eelarve projekti koostamise ajakava, lähtetingimused ja vormid.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Kaarel Rodima kahjunõude rahuldamiseks 1907,89 eurot
 2. Kaitseliidu Tartu ringkonna kodutütardele bussi rentimiseks 198 eurot
 • Võeti vastu määrus kaasava eelarve menetluse korraldamiseks 2023. aastal.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 15.septembri istungi kokkuvõte

 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. MTÜ Sadjärve Loodusõpe ja Saadjärve Katamaraaniklubile toetust 24. septembril toimuva Saadjärve Sügisregati läbiviimiseks 250 eurot.
 2. Eriolümpia Eesti Ühendusele toetust Itaalias, Sansepolcros 13.-17.10.2022 toimuval Euroopa Eriolümpia korvpalliturniiril osalemiseks 800 eurot.
 • Nõustuti riigimaale hoonestusõiguse seadmisega ja teenindusmaa määramisega.
 • Nõustuti Lammiku külas asuva Tuuleveski katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
 • Otsustati seada Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabeliini talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu tasuta sundvaldus Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale Liiva tänav L2 maaüksusele (katastritunnus 79601:001:1325) vastavalt asendiplaanile.
 • Otsustati seada Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tasuta tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale Kruusa tänav katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0416, kinnistu registriosa nr 14915850) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale1:
 2. Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Liiva tänav (tunnusega 79601:001:0444, kinnistu registriosa nr 14745050) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2.
 • Otsustati seada Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu tasuta sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Stardiraja maaüksusele (kü tunnus 79601:001:1004, reg osa 4273104) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Kaasiku tn 12 (kü tunnus 79401:001:0317) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/23332 esitatud maaüksustele Tartu vallas, Raadi alevis, Kalevipoja tänav L1 (kü tunnus 79601:001:2017), Kalevipoja tn 25 // 27 (kü tunnus 79601:001:2016), Kalevipoja tn 1//3 (kü tunnus 79601:001:2015) ja Suure-Riistapuu (kü tunnus79401:006:0630) maaüksustel sademeveetorustiku (EHR kood 291658663) rajamiseks – 22239 (muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud rajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Pärna tn 20 (kü tunnus 79601:001:1425) maaüksusele ehitise (üksikelamu) laiendamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Sojamaa küla, Sojamaa keskus 16 (kü tunnus 79601:001:1952) maaüksusele ehitise (laohoone) laiendamiseks – 12529 muu laohoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kärevere külla, Tartu mnt 12 ja 8a (kü tunnused 38301:003:0072, 79601:001:2032) maaüksustele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Sinitihase tn 1 (kü tunnus 79601:001:0806) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Erminurme tee 6 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1056) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339714) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Erminurme tee 8 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1057) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339715) kasutusele võtmiseks.
 • Tunnistati Sookure kinnistu (katastritunnus 79601:001:2111, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik) Tartu Vallavalitsuse 04.08.2022 korralduse nr 730 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Käänu tn 11 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1117) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121367424) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Lähte alevikus, Saava (kü tunnus 79401:005:0357) maaüksusel valminud ehitise (hokiväljak – ehitisregistri kood 221359869) kasutusele võtmiseks – 24112 (liuväli).
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Savioja tn 7 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0721) valminud ehitise (ladu – ehitisregistri kood 121359099) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Aovere külla, Nurga (kü tunnus 79403:002:0408) maaüksusel valminud ehitise reoveesüsteemi (ehitisregistri kood 221325897) kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja projekteerimistingimused Tartu vallas, Raadi alevis, Killustiku põik 3 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:1581) oleva hoone (ehr kood 104012572) laiendamiseks.
 • Anti välja projekteerimistingimused Tartu vald, Raadi alev, Raadimõisa põik 11 maaüksusele (kü tunnus 79401:006:0671) üksikelamu ja teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Algatati Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, kinnitati lähteülesanne ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.
 • Sõlmiti sisetehingu leping OÜ-ga Tartu Valla Kommunaal Palalinna lumetootmise veevõtukoha projekteerimiseks ja välja ehitamiseks.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 8.septembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Lammiku külas asuva Tuuleveski katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Raadi alevis asuva Erminurme tee 28 katastriüksuse (katastritunnus 79403:002:1568, kinnistu registriosa nr 4662904) sihtotstarbeks 100% elamumaa.
 • Seati Tartu valla (registrikood 75006486, asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa) kasuks avalikes huvides vajaliku sademeveesüsteemi talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Savioja tn 7 katastriüksusele (tunnusega 79401:006:0721, kinnistu registriosa nr 3205504, 80% tootmismaa; 20% ärimaa) sademeveetoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 1;
 2. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Savioja tänav L2 katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0268, kinnistu registriosa nr 14909450, 100% transpordimaa) sademeveetoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2.
 • Anti välja ehitusluba Raadi alevisse, Erminurme tee (kü tunnus 79403:002:1566), Majoraadi park (kü tunnus 79403:002:1574), Erminurme tee 28 (kü tunnus 79403:002:1568) ja Erminurme tee 10 (kü tunnus 79601:001:1058) maaüksustele kergliiklustee rajamiseks – EHR kood 221393294.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raigastvere külla, Kirsimäe (kü tunnus 77301:003:0420) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Mõisa pst 33 (kü tunnus 79401:006:0911) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Valmaotsa külla, Mällopõllu (kü tunnus 38301:002:0293) ja Saviaugu (kü tunnus 38301:002:0461) maaüksustele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kärevere külla, Tartu mnt 6 (kü tunnus 38301:003:0351) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Väikeluti (kü tunnus 79401:005:0128) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Otsustati korraldada lihthange jäähooldusmasina soetamiseks.
 • Kinnitati avatud hankemenetluse „Juur- ja puuviljade ostmine Tartu valla haridusasutustele perioodil 16.09.2022-31.08.2024" (riigihanke viitenumber 253558) pakkuja ja otsustati raam- ning hankelepingute sõlmimine.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Kubjaringi tn 28 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:0250) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120300432) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Kõrveküla alevikus, Toominga tänava (kü tunnus 79601:001:1904) maaüksusel valminud ehitiste (22221 külmaveetorustik, 22231 kanalisatsioonitorustik, 22229 muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis – ehitisregistri kood 221390800) kasutusele võtmiseks.
 • Võeti vastu Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0175) detailplaneering ning suunati detailplaneering avalikule väljapanekule.
 • Otsustati lõpetada Paisu katastriüksuse (kü tunnus 38301:002:0191) detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Laeva Vallavalitsuse 18.11.2009 a. korraldus nr 133 „Paisu katastriüksusele detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".
 • Otsustati lõpetada Erminurme tee 28 katastriüksuse (kü tunnus 79403:002:1568) detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 17.09.2020. a korraldus nr 771 „Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".
 • Kinnitati toitlustamise maksumused Tartu valla munitsipaalkoolides.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 2.septembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Raadi alevis asuva Saare tn 1 katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Äksi alevikus asuva Äksi kirik ja Masingu katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Haava külla, Kopli-Peetri (kü tunnus 79403:002:0816) maaüksusele ehitise (sidemasti) püstitamiseks – 22132 raadio, televisiooni või mobiiltelefoni saate- või ülekandemast.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Soekülla, Kivioja (kü tunnus 79402:003:0460) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Igavere külla, Küte (kü tunnus 79402:002:0210) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Lõuna (kü tunnus 79601:001:1891) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse ehitise kergliiklustee 24219 (muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Savi tn 6 (kü tunnus 79401:006:1025) maaüksusele ehitise (remondihall) püstitamiseks – 12332 sõidukite teeninduse hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Maramaa külla, Sillametsa (kü tunnus 79601:001:0333) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Lodjapuu tn 4 (kü tunnus 79401:006:1152) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Tunnistati kehtetuks Tartu valda, Vahi alevikku, Savi põik 6 (kü tunnus 79401:006:1507) maaüksusele 08.07.2011 väljastatud ehitusluba nr 5970.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Savi põik 6 (kü tunnus 79401:006:1507) maaüksusele ehitise (laohoone) püstitamiseks – 12519 muu tööstushoone
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Koidu tn 16 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:0219) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120311102) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Nõlvakaare tn 8 maaüksusel (kü tunnus 79401:001:0126) valminud ehitise (äri- ja laohoone – ehitisregistri kood 121373405) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Põhjaringi tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0561) valminud ehitise (abihoone – ehitisregistri kood 121359546) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Põhjaringi tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0561) valminud ehitise (ärihoone – ehitisregistri kood 121359542) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja põhikool maaüksusel (kü tunnus 77302:001:0149) valminud ehitise (lasteaia – ehitisregistri kood 121360069) kasutusele võtmiseks.
 • Määrati projekteerimistingimused Tartu valda, Kikivere külla, Meenemäe maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2075) üksikelamu ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Nõustuti Marina Minerals OÜle geoloogilise uuringu loa väljastamisega Kämara uuringuruumis järgmistel tingimustel:
 1. Geoloogilise uuringu käigus tuleb lisaks muudele hüdrogeoloogilistele töödele (veetasemete mõõtmine kaevandites) selgitada välja antud piirkonna veerežiim laiemalt. See tähendab, et tuleb selgitada välja, mis seisukorras on taotletava uuringuruumi piiresse jääv maaparandussüsteem ning millistesse eesvooludesse antud hetkel pinnasevesi juhitakse. Selle käigus tuvastatakse piirkonna eesvoolude seisukord ning antakse hinnang kas need vajaksid puhastamist/rekonstrueerimist. Selle käigus antakse hinnang, mis põhjusel Juhani maaüksuse (katastriüksus 38301:003:0006) majapidamise keldrisse periooditi pinnasevesi tungib.
 2. Uuringute käigus fikseeritakse taotletavast alast 500 meetri raadiusse jäävate majapidamiste salvkaevude veetase ning tehakse kindlaks vee kvaliteet.
 • Pikendati käsunduslepingut omanikujärelevalve teenuse pakkujaga P.P. Ehitusjärelevalve OÜ vastavalt esitatud pakkumuse maksumusele.
 • Otsustati soetada SAT telefon koos paigaldusega KOV staapi. Otsustati korraldada hange evakuatsioonikohtades (Laeval, Tammistus, Lähtel) generaatori ühendamise valmiduse ehitamiseks ning korraldada hange mobiilsete generaatorite soetamiseks.
 • Otsustati korraldada avatud hange „Lähte jääväljaku halli projekteerimine ja ehitamine".
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Karmen Bruus`i preemia maksustamiseks 150 eurot.
 2. MTÜ Sadjärve Loodusõpe kalapüügivõistluse Saadjärve Haug 2022 läbiviimiseks toetust 500 eurot.
 3. Piirissaare Vanausuliste Kogudusele kiriku ehitamiseks toetust 1000 eurot.
 4. Anna Kobõlkin`ale maakraani paigaldamiseks toetust 225 eurot.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 25.augusti istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Kobratu külas asuva Paabo katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Raadi alevis asuva Rehevärava tn 2 katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Soitsjärve külas asuva aadressiobjekti katastritunnusega 79402:001:0660 lähiaadressiks Kalamehe.
 • Määrati Tartu vallas Toolamaa külas asuva aadressiobjekti katastritunnusega 79402:001:0020 lähiaadressiks Roosimäe.
 • Nõustuti Laeva külas asuva Mäetaga ja Jaagu katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Seati Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Ermiristi maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1311, registriosa tunnus: 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 1;
 2. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Erminurme alajaam maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1308, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 2;
 3. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Raadiraja maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1314, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 3;
 4. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Erminurme tee maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1566, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 4.
 • Seati Enefit Connect OÜ kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Ermiristi maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1311, registriosa tunnus: 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 1;
 2. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Erminurme alajaam maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1308, kinnistu registriosa nr. 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 2;
 3. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Raadiraja maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1314, kinnistu registriosa nr. 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 3;
 4. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Erminurme tee maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1566, kinnistu registriosa nr. 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 4.

 

 

 • Seati Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Kaupmehe tänav L2//Keskuse tee L4//Mõisapiiri tänav L3 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1502, registriosa nr 4537104, sihtotstarve 100% transpordimaa) elektrimaakaabelliini ja jaotuskilbi rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Enefit Connect OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Kaupmehe tänav L2//Keskuse tee L4//Mõisapiiri tänav L3 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1502, registriosa nr 4537104, sihtotstarve 100% transpordimaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Vahi tn 65 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1007, kinnistu registriosa nr 4098604, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile. 
 • Seati Telia Eesti AS kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Vahi tn 67 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1557, kinnistu registriosa nr 4684504, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Vahi tn 73 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1006, kinnistu registriosa nr 413704, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Vahi tn 79 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:0012, kinnistu registriosa nr 2206204, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Jõusa külla, Aia (kü tunnus 79402:002:0179) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Haava külla, Kopli-Peetri (kü tunnus 79403:002:0816) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 22132 raadio, televisiooni või mobiiltelefoni saate- või ülekandemast.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Toolamaa külla, Rehe (kü tunnus 79402:001:0190) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tabivere alevikku, Tuuleveski tn 8 (kü tunnus 77301:001:0398) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Uigo (kü tunnus 79401:001:0360) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Muudeti hanke lepingu nr 12-3/108-1 maksumust tulenevalt asfalditööde kallinemisest, mida hinnapakkumise küsimise hetkel ei olnud teada summas 23 187,65 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 • Tunnistati lihthankemenetluse "Piirissaare veetrassi ehitamine II etapp" edukaks pakkuja EVIKO Infra OÜ (registrikood 14748133) ja Kaevetööd24 OÜ (registrikood 14488005) pakkumus maksumusega 31 104,36 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 • Muudeti hanke lepingu nr 12-3/33-1 maksumust Uniro Grupp OÜ-ga. Ehitustööde lepingu lõppmaksumus on  1 487 264,32 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 • Kehtestati Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tartu Valla Spordikooli tasuliste teenuste hinnad.
 • Kinnitati avatud hankemenetluse „Kuivainete ning konservide ja hoidiste ostmine Tartu valla haridusasutustele perioodil 01.09.2022-31.08.2024" (riigihanke viitenumber 253414) pakkuja ja:

 1. Otsustati sõlmida raamleping hanke osale 1 „Kuivained" pakkujaga Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466).

 2. Tunnistati edukaks ning otsustati sõlmida hankeleping osale 1 „Kuivained" pakkujaga Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466) pakkumus ostukorvi maksumusega 43,57 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 3. Otsustati sõlmida raamleping hanke osale 2 „Hoidise, konservid, mahlad, maitseained jms." pakkujaga Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466).
 4. Tunnistati edukaks ning otsustati sõlmida hankeleping osale 2 „Hoidise, konservid, mahlad, maitseained jms" pakkujaga Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466) pakkumus ostukorvi maksumusega 385,98 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 • Eraldati Tartu valla 2022.aasta reservfondist:
 1. Helin Veetõusme`le raamatu trükkimiseks toetust 500 eurot.
 2. Piirissaare Vanausuliste Kogudusele kiriku ehitamiseks toetust 6000 eurot.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Kase põik 3 maaüksusel (kü tunnus 79401:005:0248) laiendamise järgselt valminud ehitise (lasteaed – ehitisregistri kood 120541705) kasutusele võtmiseks.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 18.augusti istungi kokkuvõte

 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/18639 esitatud maaüksustele Tartu valda, Raadi alevisse, Kaupmehe tn 8 (kü tunnus 79601:001:2053), Kaupmehe tn 10 (kü tunnus 79601:001:2054) ja 95 Kõrveküla-Tartu tee (kü tunnus 79401:006:0981) maaüksustele mänguväljak rajamiseks – 24121 (lõbustus- ja puhkepargirajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Väägvere külla, Matra (kü tunnus 79403:003:0051) maaüksusele ehitise (laohoone) püstitamiseks – 12529 muu laohoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Teemanti (kü tunnus 79601:001:2082) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Saadjärve külla, Veskinurme tn 1 (kü tunnus 79402:001:0528) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Käänu tn 24 (kü tunnus 79601:001:2091) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Kõrveküla alevikus, Vasula tee 12 (kü tunnus 79403:002:1155) maaüksusel valminud ehitise (koolistaadion – ehitisregistri kood 221358198) kasutusele võtmiseks – 24111 (spordiväljak või staadion).
 • Anti nõusolek Annuse Elamurajoon OÜ kinnistute liitmiseks nii, et liitmise teel tekkiv Kõrveringi tn 7 kantakse registriossa nr 2718404, Kõrveringi tn 14 kantakse registriossa nr 21098050, Kõrveringi tn 19 kantakse registriossa nr 21097250, Kõrvemaa tn 5 kantakse registriossa nr 21097350 ja Pihlaka tn 3 kantakse registriossa nr 21098150 ning ülejäänud tekkivad katastriüksused Kõrveringi tn 9, Kõrveringi tn 11, Kõrveringi tn 13, Kõrveringi tn 15 ja Kõrveringi tn 17 kantakse registriossa nr 3960604.
 • Muudeti Tartu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus majandusosakonna koristaja (töö tegemise koht vallamaja) töökoha koormust, sätestades alates 01.09.2022 uueks koormuseks 0,8 töökohta.
 • Määrati ühissõidukipeatustele kohanimed ning otsustati:
 1. Rajada Raigastvere külla kõrvalmaantee 14208 Kärksi – Elistvere äärde ühissõiduki peatus. Määrata Raigastvere külla kõrvalmaantee 14208 Kärksi – Elistvere äärde rajatavale ühissõidukipeatusele nimeks Soitse. Peatuste koodid on 7801399-1 ja 7801400-1.
 2. Rajada Saadjärve külla riigitee 22220 Lähte-Elistvere tee äärde ühissõiduki peatus. Määrata Saadjärve külla riigitee 22220 Lähte-Elistvere tee äärde rajatava ühissõiduki peatuse nimeks Rehevälja. Peatuse kood on 7801367-1.
 3. Rajada Maarja-Magdaleena külla Kudina-Maarja riigimaantee nr 41 äärde  ühissõiduki peatus. Määrata Maarja-Magdaleena külla Kudina-Maarja riigimaantee nr 41 äärde  rajatava ühissõidukipeatusele nimeks Maarja-Magdaleena kool. Peatuse kood on 7801383-1.
 • Otsustati pikendada Tartu Valla Kommunaal OÜ-ga sõlmitud töövõtulepingut kuni 30.09.2022.
 • Kinnitati edukad pakkujad avatud hankemenetluse „Toiduainete ostmine Tartu valla haridusasutustele perioodil 01.09.2022-31.08.2024" (riigihanke viitenumber 251400) ning otsustati raam- ning hankelepingute sõlmimine.
 • Kiideti heaks Tartu valla arengukava 2022-2030 eelnõu ning suunati arengukava avalikule väljapanekule.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 11.augusti istungi kokkuvõte

 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/17886 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Ojaääre (kü tunnus 79401:006:1123), Ojaääre tn 2 (kü tunnus 79601:001:2240) ja Ojaääre tänav L1 (kü tunnus 79601:001:2235) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Mõisatamme tn 12 (kü tunnus 79401:006:0665) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Valmaotsa külla, Männimäe (kü tunnus 38301:002:0492) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 Muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja kasutusluba Tartu valda, Kämara külla, Juhani maaüksusel (kü tunnus 38301:003:0006) valminud ehitise (garaaž – ehitisregistri kood 120532215) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tabivere alevikku, Käänaku maaüksusel (kü tunnus 77301:002:0174) valminud ehitise (kaksikelamu – ehitisregistri kood 121368197) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Tooni külas, Valla (kü tunnus 59501:001:0072) maaüksusel valminud ehitise (mänguväljak – ehitisregistri kood 221396854) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Koidu tänav L2 (kü tunnus 79403:002:0894), Rähni haljak (kü tunnus 79601:001:1830), Rähni tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1831) ja Rähni põik 6 (kü tunnus 79401:001:0457) katastriüksustele valminud ehitise (kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221347250) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Koidu tänav L2 (kü tunnus 79403:002:0894), Rähni haljak (kü tunnus 79601:001:1830) ja Rähni põik 6 (kü tunnus 79401:001:0457) katastriüksustele valminud ehitise (külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221347246) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati Raadi alevis asuva Killustiku põik kvartali detailplaneering.
 • Kehtestati Kõrveküla alevikus asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneering.
 • Muudeti hanke lepingu maksumust Kauss Arhitektuur OÜ-ga ja pikendati projekteerimise töövõtulepingu täitmise tähtaega kuni 31.03.2023.
 • Tunnistati lihthanke menetluse „Majoraadi pargi kõrghaljastus" (riigihanke viitenumber 252937) edukaks pakkujaks AS Mustamäe Haljastus.
 • Muudeti hanke lepingu maksumust ettevõttega OÜ Kivipartner.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Karmen Bruus`ile preemiat 3600 eurot.
 2. Karmen Bruus´i treener Kersti Viru´le preemiat 1 000 eurot.
 3. Aksel Pärtelpojale võistlustest osavõtuks toetust 1500 eurot.
 4. Valla majandusosakonna tarbeks auto soetamiseks 10 050 eurot.
 • Anti välja eriluba Kaks Kraana OÜ-le kuuluva raskeveoki autokraana Liebherr, reg nr 742MSL liikluseks Tartu valla kohalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel.
 • Anti välja eriluba Kaks Kraana OÜle kuuluva raskeveoki autokraana Liebherr, reg nr 904BNX liikluseks Tartu valla kohalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 4.augusti istungi kokkuvõte

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Mario (kü tunnus 79401:006:1244) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 Muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja projekteerimistingimused Tartu valda, Kassema külla, Väike-Päiva maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2207) üksikelamu, abihoonete ja teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Otsustati pikendada lepingut ettevõttega Uniro Grupp OÜ kuni 30.09.2022 ning kinnitati hankelepingu maksumuse muudatus. Maarja-Magdaleena lasteaia ja välialade ehitamise käigus on selgunud vajadus lisa- ja asendustöödele ning seoses asendustöödega on mõned tööd ära jäänud. 
 • Tunnistati nurjunuks Kaupluse pumpla kinnistu (katastritunnus 79601:001:2051, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla) Tartu Vallavalitsuse 16.06.2022 korralduse nr 600 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Kõrveküla alevikus asuv Sookure katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2111, registriosa nr 4420604, pindala 16677 m 2 , sihtotstarve 100% elamumaa), alghinnaga 500 000 eurot.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Karjamõisa tee L2 katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0887, kinnistu registriosa nr 16514650) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 1);
 2. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Äksi-Lähte kergliiklustee L7 (tunnusega 79401:001:0714, kinnistu registriosa nr 10436350) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 2);
 3. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Äksi-Lähte kergliiklustee L6 (tunnusega 79401:001:0734, kinnistu registriosa nr 10646850) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 3).
 • Anti avaliku ürituse korraldamise nõusolek "Eleketrooniline muusika e-riigis" 12.augustil Tabivere Rannaterrassil.
 • Otsustati rahastada Pupastveres eramaal asuva, Pupastvere lahingus 28.07.1944 võidelnud soomepoiste mälestuskivi ümbruse korrastamist. Maaomanikult nõusoleku saamisel eemaldatakse kuivanud kuusehekk.  

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 27.juuli istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kaiavere külas asuva Jalaka katastriüksuse (katastriüksuse nr 77302:002:1402, registriosa nr 666135) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kaiavere külas asuva Jõekäänu katastriüksuse (katastriüksuse nr 77302:002:0192, registriosa nr 8005050) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Raadi alevis (endine Vahi alevik) asuva Saare tn 1 (katastriüksuse nr 79401:006:0414, kinnistusraamatu registriosa nr 1172104) katastriüksuse jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustudti Tartu maakonnas Tartu vallas Lilu külas asuva Saareoja katastriüksuse (katastriüksuse nr 77302:002:1780, registriosa nr 1069835) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kärkna külas asuva Tülba katastriüksuse (katastriüksuse nr 79401:002:0582, registriosa nr 1110804) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Lilu külas asuva Veskioja katastriüksuse (katastriüksuse nr 77302:002:1180, registriosa nr 315835) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kõrveküla alevikus (endine Tila küla) asuva Villiku katastriüksuse (katastriüksuse nr 79403:002:0623, registriosa nr 606104) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas, Tartu vallas, Raadi alevis (endine Vahi alevik) asuva Mõisapiiri tänav L1 katastriüksusele (79401:006:0915, registriosa 3392304) ja Raadi vahekõnnitee (katastritunnus 79601:001:0454, registriosa 15034150) koormamisega isikliku kasutusõigusega OÜ Rending (registrikood 10532028, asukoht Tartu linn, Tartu linn, Ringtee 73) kasuks.
 • Nõustuti Tartu maakonnas, Tartu vallas, Raadi alevis (endine Tila küla) asuva Koidutähe tänav L1 maaüksuse (registriosa 4198404, katastritunnus 79403:002:1374) ja Koidutähe tänav L3 maaüksuse (registriosa 21176950, katastritunnus 79601:001:1260) koormamisega isikliku kasutusõigusega SSC OÜ (registrikood 14301107) kasuks.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabeliini talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Kärkna külas asuvale maaüksusele (katastritunnus 79601:001:1244) vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Angerja tänav L2 maaüksusele (katastritunnus 79401:001:0464, registriosa tunnus 16522050) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Kalda tn 1 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:0276, registriosa nr 2747235, sihtotstarve 100% ärimaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Karjamõisa tee L2 katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0887, kinnistu registriosa nr 16514650) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 1);
 2. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Äksi-Lähte kergliiklustee L7 (tunnusega 79401:001:0714, kinnistu registriosa nr 10436350) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 2);
 3. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Äksi-Lähte kergliiklustee L6 (tunnusega 79401:001:0734, kinnistu registriosa nr 10646850) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 3).
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tn 2 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:2280, korteriomand, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tn 4 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:2460, korteriomand, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tn 5 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:0022, kinnistusraamatu nr 1821035, sihtotstarve 100% ärimaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tn 6 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:2470, korteriomand, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tänav katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:0267, registriosa nr 2701435, sihtotstarve 100% transpordimaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Määrati Tartu vallas, Puhtaleiva külas asuva Käki maaüksuse (79402:001:0625) uueks nimeks Väike-Koogi.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Uhmardu külas Tihase katastriüksuse (79601:001:1487) riigi omandisse jätmisega.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kärkna külas asuvate Siimu (katastritunnus 79401:001:0186, registriosa nr 2958304) ja Väike-Siimu (katastritunnus 79401:002:0122, registriosa nr 2996304) piiride ja sihtotstarbega ning määrati maakorraldustoimingutega moodustatavate katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 katastriüksuse (katastritunnus 79401:005:0267, registriosa nr 4270304) ja Saava katastriüksuse (katastritunnus 79401:005:0357, registriosa nr 2623250, endine Sootaga küla) piiride ja sihtotstarbega ning määrati maakorraldustoimingutega moodustatavate katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Ehitusteatise nr 2211201/10032 menetlemise tulemusena loeti Tartu Vallavalitsus nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Kõrenduse külla, 14227 Maarja-Otslava tee (kü tunnus 77302:001:2120), Maarjakase (kü tunnus 77302:001:0027) ja Muugemäe tee 15 (kü tunnus 77302:001:0159) maaüksustele ehitise (tänavavalgustus – ehitisregistri koodiga 221389259) rajamiseks.
 • Ehitusteatise nr 2211201/10013 menetlemise tulemusena loeti Tartu Vallavalitsus nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tänav (kü tunnus 79401:006:1295), Metsajõe tee L2 (kü tunnus 79601:001:1610), Metsajõe tänav L1 (kü tunnus 79401:006:1300), Nõmmiku tn 25 (kü tunnus 79401:006:0964), Nõmmiku tn 34 (kü tunnus 79401:006:1575), Nõmmiku tn 36 (kü tunnus 79401:006:1576), Nõmmiku tänav (kü tunnus 79601:001:0453), Nõmmiku tänav L1 (kü tunnus 79401:006:1571), Nõmmiku tn 3 (kü tunnus 79401:006:1534) ja Nõmmeringi (kü tunnus 79401:006:0349) maaüksustele ehitise (tänavavalgustus – ehitisregistri koodiga 221389236) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/10822 esitatud maaüksustele Tartu valda, Lammiku külla, Jõekalda (kü tunnus 79601:001:0052) ja Mäepoole (kü tunnus 79601:001:0053) maaüksustele tiigi rajamiseks – 21532 (kuivendusrajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vasula alevikku, Kuslapõllu (kü tunnus 79401:001:0503) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kärkna külla, Kütte (kü tunnus 79401:001:0168) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (Puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevi, Rähni tn 23 (kü tunnus 79601:001:1825) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati MTÜ-le Äksi aleviku kogukond 500 eurot toetust kogukonna päeva "Äksi avatud õued" korraldamiseks 14. augustil 2022. a ning 350 eurot toetust Henn-Jaagup Rooba osalemiseks tantsuspordi treeninglaagritest Lätis ja Eestis.
 • Tunnistati kehtetuks Tartu valla, Kõrveküla aleviku (endine Tila küla), Virmalise tee 1 (kü tunnus 79403:002:0023) maaüksusele 08.06.2009 väljastatud ehitusluba nr 4925.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Virmalise tee 1 (kü tunnus 79403:002:0023) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla, Arvo (kü tunnus 38301:002:0215) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse (endisesse Tila külla), Nõmme (kü 79403:002:0755) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 Muu energiatööstuse rajatis.
 • Antu välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Savi tn 4 (kü tunnus 79401:006:1026) maaüksusele ehitise (tootmishoone) ümberehitamiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevis (endise nimega Tila küla), Nõmme (kü tunnus 79403:002:0755) maaüksusel valminud ehitise (piirdeaed) kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967), Kukerpuu tn 1 (kü tunnus 79601:001:1978), Kukerpuu tn 2 (kü tunnus 79601:001:1979), Kukerpuu tn 3 (kü tunnus 79601:001:1980), Kukerpuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1981), Kukerpuu tn 5 (kü tunnus 79601:001:1982), Kukerpuu tn 6 (kü tunnus 79601:001:1991), Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992), Leedripuu tn 1 (kü tunnus 79601:001:1984), Leedripuu tn 3 (kü tunnus 79601:001:1986), Leedripuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1987), Leedripuu tn 5 (kü tunnus 79601:001:1988), Leedripuu tn 6 (kü tunnus 79601:001:1989) ja Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990) katastriüksustele valminud ehitise (kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221378475) kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Astelpaju tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1959), Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967), Kukerpuu tn 1 (kü tunnus 79601:001:1978), Kukerpuu tn 2 (kü tunnus 79601:001:1979), Kukerpuu tn 3 (kü tunnus 79601:001:1980), Kukerpuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1981), Kukerpuu tn 5 (kü tunnus 79601:001:1982), Kukerpuu tn 6 (kü tunnus 79601:001:1991), Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992), Leedripuu tn 1 (kü tunnus 79601:001:1984), Leedripuu tn 2 (kü tunnus 79601:001:1985), Leedripuu tn 3 (kü tunnus 79601:001:1986), Leedripuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1987), Leedripuu tn 5 (kü tunnus 79601:001:1988), Leedripuu tn 6 (kü tunnus 79601:001:1989), Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990), SuureRiistapuu (kü tunnus 79401:006:0058) ja Tartu-Vahi tee L7 (kü tunnus 79601:001:1993) katastriüksustele valminud ehitise (külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221378305) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati Raadi alevis asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0500) detailplaneering vastavalt lisale.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Uhmardu külla, Mihkli maaüksusele (kü tunnus 77302:001:0143) üksikelamu ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Algatati Kõrveküla alevikus asuva Enno maaüksuse ning lähiala detailplaneering.
 • Otsustati sõlmida sisetehingu leping sademeveekanalisatsiooni väljaehitamiseks OÜ-ga Tartu Valla Kommunaal.
 • Anti arvamus AS Tartu Veevärk hinnataotluse kohta. AS Tartu Veevärk veeteenuse hinnataotluses kajastatu vastab Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale 2019-2031.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 14.juuli istungi ülevaade

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrenduse küla, Jahikoja (kü tunnus 77301:001:0379) maaüksusele ehitise (jahikoda) ümberehitamiseks – 12719 muu põllu-, metsa- jahi- või kalamajandushoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tormi külla, Jüri (kü tunnus 77301:002:2610) maaüksusele ehitise (üksikelamu) lammutamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lombi küla, Malli tn 7 (kü tunnus 79401:001:0229) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Sinitihase tn 3 (kü tunnus 79601:001:0807) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kärevere küla, Vana-Lohu (kü tunnus 38301:003:0319) maaüksusele ehitise (abihoone) laiendamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla, Arvo (kü tunnus 38301:002:0215) maaüksusele ehitise (majandushoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Koogi külla, Vahe (kü tunnus 77301:001:1031) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Kõrve tn 34 (kü tunnus 79403:002:1070) maaüksusele ehitise (kaksikelamu) püstitamiseks – 11212 kahe korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Raadiraja tn 10 // 12 (kü tunnus 79601:001:2099) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Astelpaju tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1959), Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967), Jasmiini tn 3 (kü tunnus 79601:001:1971), Kukerpuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1981), Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992), Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990) ja Suure-Riistapuu (kü tunnus 79401:006:0058) katastriüksustele valminud ehitise (sademeveetorustik ja -kraav – ehitisregistri kood 221378490) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Ermi tänav L2 (kü tunnus 79601:001:0167), Raadiraja tänav (kü tunnus 79403:002:1301), Raadiraja tänav L3 (kü tunnus 79601:001:0178), Raadiraja tänav L5 (kü tunnus 79601:001:0180), Raadiraja tänav L7 (kü tunnus 79601:001:1472), Raadiraja tänav L6 (kü tunnus 79601:001:0181), Ermi tn 17 (kü tunnus 79601:001:0165) ja Ermi tn 19 (kü tunnus 79601:001:0166) katastriüksustele valminud ehitise (sademeveetorustik – ehitisregistri kood 221272389) kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati algatada Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneering. Kinnitati Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale (lisa 1). Otsustati mitte algatada Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Voldi külla, Kuuse maaüksusele (kü tunnus 77301:002:1310) elamu ja abihoonete projekteerimiseks.
 • Otsustati korraldada arhitektuurikonkurss „Raadi haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurivõistlus" ja kinnitada võistluseeskiri ja võistlusülesanne. Kinnitati hankekomisjoni ja žürii koosseisud ning preemiafond.
 • Nõustuti Juula külas asuva Järvsalu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Vasula alevikus asuva Tamme tn 8 katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Vasula alevikus asuva Uue-Kingu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 ja Sootaga külas asuva Saava katastriüksuste piiride muutmisega. sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Keelduti kasutusloa andmisest.
 • Eraldati 2022. aasta vallaeelarve reservfondist toetust Äksi segakoorile rahvariiete soetamiseks 342 eurot ja Kalju Sakk`ile Piirissaare surnuaiapüha korraldamiseks toetust 400 eurot.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 30.juuni istungi ülevaade

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Kõrve tn 23 (kü tunnus 79403:002:1059) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 Ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Kõrve tn 25 (kü tunnus 79403:002:1061) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 Ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/18291 esitatud maaüksustele Tartu valda, Äksi alevikku, Viidika tn 2 (kü tunnus 79402:001:0451) maaüksusele treeningala rajamiseks – 24111 (Spordiväljak või staadion).
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Vahi alevikus, Mõisa pst 47 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0862) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121282706) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Haava külla, Postijaama (kü tunnus 79403:003:0028) maaüksusel valminud ehitise (Postijaama päikeseelektrijaam – ehitisregistri kood 221378092) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneering.
 • Kehtestati Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneering.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallas, Raigastvere külas asuvale Elistvere töökoja maaüksusele (kü tunnus 77301:003:0107) laohoone projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 7 maaüksusele (kü tunnus 79601:001:1185) uue laohoone projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Vasula alevikku, Ratassepa maaüksusele (kü tunnus 79401:006:1028) uue üksikelamu projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Võibla külla, Uue-Mai maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2068) uue üksikelamu projekteerimiseks.
 • Otsustati maksta välja Tartu vald, Lähte alevik, Paju tn 3 korteriühistu (80422011) Tartu Vallavalitsuse 27.05.2021 korraldusega nr 506 määratud toetus 3702 (kolm tuhat seitsesada kaks) eurot. Tegemist on korteriühistule makstava toetusega.
 • Kinnitati korteriühistutele makstava toetuse saajad.
 • Otsustati jätta läbi vaatamata Tartu vald, Vahi alevik, Pärna allee 2 korteriühistu (80286967) poolt esitatud ja nõuetele mittevastav taotlus.
 • Pikendati Marina Minerals OÜ 09.06.2022 esitatud vaide registreerimisnumbriga 6-2/3701-1 09.06.2022 läbivaatamise tähtaega kuni 31.08.2022.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Viirpuu tänav katastriüksusele (tunnusega 79401:006:1176, kinnistu registriosa nr 3987604) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 1;
 2. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Lodjapuu tänav (tunnusega 79401:006:1148, kinnistu registriosa nr 3984804) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2;
 3. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Kuldvihma puiestee (tunnusega 79401:006:1143, kinnistu registriosa nr 3984304) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 3;
 4. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Astelpaju tänav L1 katastriüksusele (tunnusega 79401:006:1566, kinnistu registriosa nr 4906604) uue maakaabeliini rajamine vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 4.
 • Kinnitati ühissõidukipeatustele kohanimede määramine.
 • Lõpetati lihthanke „Majoraadi pargi kõrghaljastus" (riigihanke viitenumber 249476) menetlus.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee 1 // 3 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1710) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121351801) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee 1 // 3 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1710) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121351800) kasutusele võtmiseks.
 • Pikendati hankelepingu täitmise tähtaega (K-Projekt AS projekteerimise töövõtuleping nr 2022_12-3/6-1) määrates lepingu uueks täitmise tähtajaks 31.08.2022.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 16.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Vasula alevikus asuva Muru katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Erala külas asuva Siimu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Ermi tn 11 (kü tunnus 79601:001:1052) ja Ermi tn 9 (kü tunnus 79601:001:1051) maaüksustele ehitise (teed-platsid) rajamiseks – 21121 tänavad; 24129 muu nimetamata spordi- või puhkerajatis; 24111 spordiväljak või staadion.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Ermi tn 13 (kü tunnus 79601:001:1053) maaüksusele ehitise (teed-platsid) rajamiseks – 21121 tänavad; 24129 muu nimetamata spordi- või puhkerajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/1 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/2 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/3 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 3 (kü tunnus 79401:006:1290) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2111271/42224 esitatud Tartu valla haldusala piires ehitise – Raadi PJ 110kV maakaabel rajamiseks – 22143 (maakaabelliin).
 • Tunnisti kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 17.03.2022 korraldus nr 237 „Kasutusloa väljastamine".
 • välja kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõlvakaare tn 18 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0125) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121326781) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõlvakaare tn 18 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0125) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121326781) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõmme (kü tunnus 79403:002:0755) maaüksusel valminud ehitise (Raadi Nõmme esimene 2.4MW päikesepark – ehitisregistri kood 221348663) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallavolikogu 21.01.2004 otsusega nr 3 kehtestatud Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Pargi põik 2 maaüksuse (kü 79401:006:0691) osas.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Sepa külla, Mihkli maaüksusele (kü tunnus 77301:002:2710) uue abihoone projekteerimiseks.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu vallale kuuluvad AS SEITUNG 4 B-aktsiat  alghinnaga 15 000 eurot.
 • Nimetati Tartu Vallavalitsuse poolt MTÜ-s Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood 80195414) liikmeõigusi teostavaks isikuks vallavalitsuse liige Kadi Kukk.
 • Otsustati korraldada lihthankemenetlus „Piirissaare Piiri küla veetrassi ehitamise II etapp".
 • Otsustati korraldada lihthankemenetlus „Rähni tn projekteerimine".
 • Muudeti hankelepingu maksumust.
 • Lõpetati lihthanke „Majoraadi pargi kõrghaljastus" leping.
 • Nõustuti Kaasiku Vesi OÜ-le keskkonnakaitseloa (veeloa) väljastamisega.
 • Pikendati vaide läbivaatamise tähtaega.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Kaupluse pumpla katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2051, registriosa nr 3439904 pindala 4088 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/18986 esitatud maaüksustele Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Staadioni (kü tunnus 77302:001:0151) maaüksusele välijõusaali rajamiseks – 24111 (spordiväljak või staadion).
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 3 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1109) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360759) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 5 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1111) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360760) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 7 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1113) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360761) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 9 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1115) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360762) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maramaa külla, Ploomiääre maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0975) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120720002) kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu valla omandis olev Saare külas asuv Ia kinnistu, registriosa nr 19540650, katastritunnus 79601:001:1600, pindala 172  m2, sihtotstarve 100% tootmismaa, alghinnaga 5000 eurot.
 • Kehtestati Tabivere alevikus Tuuliku 11 asuvate ruumide majutusteenuse hinnad.
 • Kutsuti tagasi Tartu Vallavalitsuse 12.01.2022 korraldusega nr 31 nimetatud OÜ Tartu Valla Kommunaal nõukogu liige Elle Kaljurand ning nimetati nõukogu uueks liikmeks Lembit Paas.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 9.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Väänikvere külas asuva Kopli katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Toolamaa külas asuva Veskimäe katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Voldi külas asuva Siirose katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Reinu küla Reinuvahe katastriüksuse (79601:001:1215) riigi omandisse jätmisega ning määrati riigi omandisse jäetava maaüksuse lähiaadressiks Reinuvahe ja sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 12 (kü tunnus 79403:002:1118) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 14 (kü tunnus 79601:001:2098) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 16 (kü tunnus 79601:001:2097) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja osakasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Aiandi tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79401:005:0103) valminud ehitise (autoremondihoone – ehitisregistri kood 120852378) kasutusele võtmiseks.
 • Nõustuti Uhmardu külas asuva Liiva ja Raja katastriüksuste piiride muutmisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Kinnitati Ahtri tee 6 kinnistu enampakkumise tulemused.
 • Tunnistati Kaupluse pumpla kinnistu (katastritunnus 79601:001:2051, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla) Tartu Vallavalitsuse 05.05.2022 korralduse nr 442 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
 • Määrati Ühissõidukipeatustele kohanimed.
 • Võeti seisukoht Tila külas Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele.
 • Eraldati Tartu valla 2022.aasta reservfondist Renee Logbergile heategevusliku kontserdi läbiviimiseks toetust 150 eurot.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 2.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Tila külas asuvate katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Erala külas asuvate Olu ja Kullamäe katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Tila külas asuva Stardiraja tn 12 katastriüksuse (katastritunnus 79601:001:1513, kinnistu registriosa nr 18801750) ja Stardiraja tn 14 (katastritunnus 79601:001:1251, kinnistu registriosa nr 18774850) sihtotstarve järgmiselt:
 1. Stardiraja tn 12 79601:001:1513 100% riigikaitsemaa
 2. Stardiraja tn 14 79601:001:1251 100% riigikaitsemaa
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Keskuse tee 1 (kü tunnus 79601:001:2048) maaüksusele ehitise (puurauk) rajamiseks – 22224 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kaitsemõisa külla, Mademäe (kü tunnus 77302:002:0681) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Voldi külla, Riini (kü tunnus 77301:002:0069) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja saekaater maaüksusel (kü tunnus 77302:001:0073) laiendamise järgselt valminud ehitise (teraviljaladu-kuivati – ehitisregistri kood 114014591) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Valgma külla, Mulderi maaüksusel (kü tunnus 77301:003:0043) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121316352) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Rähni tn 30 (kü tunnus 79403:002:0802) maaüksusel valminud ehitise (päikeseelektrijaam – ehitisregistri kood 221362376) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Laeva külla, Töökoja tee 5 maaüksusel (kü tunnus 38301:002:0107) ümberehitamise järgselt valminud ehitise (töökoda-kontor – ehitisregistri kood 104047554) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Tila külla, Plaatina, Rubiini ja Teemanti maaüksusele üksikelamu, abihoonete ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Kinnitati OÜ Tartu Valla Kommunaal 2021. a majandusaasta aruanne.
 • Kinnitati Tartu valla jaanitulel 22.06.2022 osalevad kauplejad.
 • Kehtestati Tartu valla koolieelsete lasteasutuste suvine töökorraldus.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 26.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Nõela külas asuva Pähkli ja Pihlaka katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustuti Tammistu külas asuva Kaljo katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus maaüksustele:

1.1 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale Toominga tänav katastriüksusele (tunnusega 79601:001:1904, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 1;

1.2 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Kooli tänav L2 (tunnusega 79601:001:1905, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2;

1.3 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Toominga tänav 2 (tunnusega 79601:001:1902, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 3;

1.4 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Aroonia tänav (tunnusega 79601:001:0445, kinnistu registriosa nr 14746950) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamine vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 4;

1.5 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Kooli tänav katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0525, kinnistu registriosa nr 14940650 uue maakaabeliini ja reservtoru rajamine vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 5.

 • Ehitusteatise nr 2211201/08590 menetlemise tulemusena Tartu Vallavalitsuses lugeda nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Raigastvere külla, Alasi (kü tunnus 77301:003:1460) maaüksusele ehitise (sidemasti piire – ehitisregistri koodiga 221388690) rajamine.
 • Ehitusteatise nr 2211201/09991 menetlemise tulemusena Tartu Vallavalitsuses lugeda nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Vahi alevikku, Kaasiku tänav (kü tunnus 79401:001:0293), Kaasiku tänav L2 (kü tunnus 79601:001:0329), Laanelille tänav (kü tunnus 79401:001:0314), Metsvitsa tänav (kü tunnus 79601:001:0328), Karukella tänav (kü tunnus 79401:001:0303), Nurmevälja (kü tunnus 79601:001:0051) ja Ees-Kaasiku (kü tunnus 79401:001:0315) maaüksustele ehitise (tänavavalgustus – ehitisregistri koodiga 221389228) rajamine.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Äksi alevikku, Angerja tn 9 (kü tunnus 79402:001:0185) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tartu-Vahi tee (kü tunnus 79401:006:0046), Astelpaju tänav (kü tunnus 79401:006:1167), Astelpaju tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1959) ja TartuVahi tee L7 (kü tunnus 79601:001:1993) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Tunnistati Ia kinnistu (katastritunnus 79601:001:1600, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Saare küla) Tartu Vallavalitsuse 14.04.2022 korralduse nr 369 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tartu-Vahi tee (kü tunnus 79401:006:0046), Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967) ja Tartu-Vahi tee L7 (kü tunnus 79601:001:1993) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Jasmiine tänav L2 (kü tunnus 79601:001:1977), Kuldvihma puiestee L1 (kü tunnus 79601:001:1983) ja Jasmiini tn 3 (kü tunnus 79601:001:1971) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Jasmiini tänav L1 (kü tunnus 79601:001:1976) ja Jasmiini tn 1 (kü tunnus 79601:001:1969) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Karupesa (kü tunnus 79601:001:0800) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Karupesa (kü tunnus 79601:001:0800) maaüksusele ehitise (saunamaja) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Keskuse tee 7 (kü tunnus 79601:001:0560) maaüksusele ehitise (puurauk) rajamiseks – 22224 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992) maaüksusele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990) maaüksusele tee rajamiseks – 21121 (tänavad)
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Maramaa külla, Luhavahi (kü tunnus 79601:001:0137) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Toolamaa külla, Sarapiku (kü tunnus 79402:001:0166) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Toominga tänav (kü tunnus 79601:001:1904) maaüksusele ehitiste 22221 (külmaveetorustik), 22231 (kanalisatsioonitorustik) ja 22229 (muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Vabriku tn 4 (kü tunnus 79401:006:0717) maaüksusele ehitise (õmblustsehhi) ümberehitamiseks – 12519 muu tööstushoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Koidukiire tänav (kü tunnus 79403:002:1366), Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260), Päeva tee 1 // 3 (kü tunnus 79601:001:1710) ja Koidutähe tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1374) maaüksustel valminud ehitise (22231 kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221361131) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260) ja Päeva tee 1 // 3 (kü tunnus 79601:001:1710) maaüksustel valminud ehitise (22231 kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221373663) kasutusele võtmiseks
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Koidukiire tänav (kü tunnus 79403:002:1366), Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260), Päeva tee 1//3 (kü tunnus 79601:001:1710) ja Koidutähe tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1374) maaüksustel valminud ehitise (22221 külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221361129) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Tila külla, Hõbeda, Kulla ja Suure-Kivestiku maaüksusele üksikelamu, abihoonete ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Kinnitati Tartu valla raamatukogude lahtiolekuajad suveperioodil.
 • Otsustati mitte nõustuda osaühingule Eesti Killustik geoloogilise uuringu loa väljastamisega.
 • Otsustati mitte nõustuda Marina Minerals OÜle geoloogilise uuringu loa väljastamisega.
 • Eraldati Tartu valla 2022.aasta reservfondist: Kristiina Ansip`le elluastumise toetust 600 eurot. Hüvitati Andres Punga`le auto rehvi purunemisel tekkinud kulu 88 eurot. Eraldati Andres Tamm`le taliuniversiaadil osalemiseks toetust 1000 eurot

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 19.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Soitsjärve külas asuva Mägiste katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Seati avalikes huvides elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus
 • Muudeti maaüksuse lähiaadressi. Oru maaüksuse uueks nimeks määrati Uue-Oru
 • Muudeti Aleksei maaüksuse sihtotstarvet vastavalt detailplaneeringule maatulundusmaast elamumaaks.
 • Anti nõusolek tänavavalgustuse rajamiseks Tartu valda, Maramaa külla, Kirsi tee L1 (kü tunnus 79401:006:0592), Pargi (kü tunnus 79401:006:1069), Ploomi tee (kü tunnus 79401:006:0980), Kirsi tee L3 (kü tunnus 79401:006:0970) ja Kraavikalda (kü tunnus 79401:006:0979) maaüksustele
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Lauritsa (kü tunnus 79401:006:0008) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Haava külla, Punniksaare (kü tunnus 79403:002:1604) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/13085 esitatud maaüksustele Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Toominga tänav (kü tunnus 79601:001:1904) maaüksusele juurdepääsutee rajamiseks – 21121 (tänavad)
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Vasula tee 40 (kü tunnus 79601:001:1760) maaüksusele ehitise (tootmishoone) laiendamiseks – 12201 büroohoone; 12517 puidutööstuse hoone; 12529 muu laohoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Päeva tee 1//3 (kü tunnus 79601:001:1710), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260) ja Sutemäe (kü tunnus 79601:001:0028) maaüksustel valminud ehitise (tänavad – ehitisregistri kood 221361087) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Vedu külla, Vedu veehoidla maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1590) valminud ehitise (gaasitorustik – ehitisregistri kood 221382680) kasutusele võtmiseks
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallas, Kõrveküla alevikus, Haava tn 10 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:0621) paikneva teeninduskeskuse hoone (ehr kood 104012295) laiendamiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Tila külla, Helmi maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2105) üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks
 • Tunnistati lihthanke menetluse „Majoraadi pargi kõrghaljastus" (riigihanke viitenumber 249476) hanke osadel 1, 3, 4, 5 ja 6 edukaks pakkujaks Green-Moto OÜ ning osadel 2 ja 7 edukaks pakkuja OÜ Ökopesa.
 • Telliti töövõtjalt OÜ Esprii lisatööd täiendava projekteerimistöö tegemiseks ning koostada lepingumuudatus lepingumaksumuse muutmiseks
 • Eraldati Ly Riks`ile bodyfitnessi meistrivõistlustel osalemiseks Hispaanias toetust 250 eurot reservfondist
 • Anti nõusolek Tartu vallas Tila külas Kaupmehe tn 4 maaüksusel katastritunnusega 79601:001:1832 asuvatelt korteriomanditelt 20607650, 20607750, 20607850, 20607950, 20608050, 20608150, 20608250, 20608350, 20608450, 20608550, 20608650, 20608750, 20608850, 20608950, 20609050, 20609150, 20609250, 20609350, 20609450, 20609550, 20609650, 20609750, 20609850, 20609950, 20610050, 20610150, 20610250, 20610350, 20610450, 20610550, 20610650 ja 20610750 kinnistusraamatu III jaos kirjeldatud, 15.10.2019 lepingu alusel Tartu valla kasuks
 • Anti nõusolek Tartu vallas Tila külas Kaupmehe tn 6 maaüksuse katastritunnusega 79601:001:1833, elamumaa 100%, pindala 3762,0 m2 , kinnistusraamatu registriosa nr 4334504, kinnistusraamatu III jaos kirjeldatud, 15.10.2019 lepingu alusel Tartu valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse (hoidumisservituudi) kustutamiseks kinnistusraamatust.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 12.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Pataste külas asuva Kangro katastriüksuse jagamisega Sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti  Maramaa külas asuva Luhavahi katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Kassema külas asuva Päiva katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Tila külas asuva Väike-Annuse katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Määrati Tartu vallas Lammiku külas asuva Ida katastriüksusel paikneva elamu (ehr kood 121373182) teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid vastavalt asendiplaanile
 • Nõustuti  Võibla külas asuva Eralamäe ja Rapsi katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustuti Maramaa külas asuvate Luha ja Luharaja katastriüksuste piiride muutmisega ja jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabeliini talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Jaama tee 5a (katastritunnus 79601:001:1595) maaüksusele vastavalt asendiplaanile
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Jaama tee 14 maaüksusele (katastritunnus 77301:001:0359, registriosa tunnus 7136050) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile
 • Seati Tartu valla (registrikood 75006486, asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa) kasuks tähtajatu sundvaldus Voldi külas asuvale Aiataguse katastriüksusele (katastritunnus 77301:001:0387, registriosa nr 9189550, 100% maatulundusmaa, pindala 7992 m 2 ) vastavalt asendiplaanile
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Kadaka tn 2 (kü tunnus 79401:005:0075) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 20 (kü tunnus 79601:001:2095) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 26 (kü tunnus 79403:002:1125) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 5 (kü tunnus 79401:006:1291) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 7 (kü tunnus 79401:006:1292) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Pihlaka tn 26 (kü tunnus 79403:002:1078) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Väljatati kasutusluba Tartu valda, Möllatsi külla, Annuka farm maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1570) ümberehitamise järgselt valminud ehitise (tootmishoone – ehitisregistri kood 104048247) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja saekaater (kü tunnus 77302:001:0073) maaüksusel valminud ehitise (surveseade ja vedelgaasipaigaldis – ehitisregistri kood 221380128) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tänava (kü tunnus 79401:001:0224) maaüksusel valminud ehitise (veetorustik – ehitisregistri kood 221391058) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79401:001:0226) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121362180) kasutusele võtmiseks.
 • Võeti seisukoht Lombi külas asuva Adami maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0040) detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele ning otsustati korraldada detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks avalik arutelu 31.05.2022 kell 17.00 Tartu vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).
 • Sõlmiti sisetehingu leping – purukruusa paigaldamine
 • Otsustati vaide tagastamine ja taotluse läbivaatamata jätmine
 • Otsustati eraldada MTÜ Tantsukool Respect`le toetust 500 eurot
 • Kinnitati Tartu valla teehoiukava aastateks 2022 – 2024 vastavalt korralduse lisale.
 • Otsustati mitte nõustuda OÜle Mantrum geoloogilise uuringu loa väljastamisega Kobratu IX uuringuruumis.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 5.mai istungi ülevaade

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla ja Valmaotsa külla ehitise tänavavalgustuse (Muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla ja Valmaotsa külla ehitise kergliiklustee 24219 (Muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tänav (kü tunnus 79401:001:0224) maaüksusele ehitise 22221 (Külmaveetorustik) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Nigula külla, Puidumäe (kü tunnus 79601:001:2059) maaüksusele ehitise (tootmishoone) püstitamiseks – 12517 puidutööstus hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vesneri külla, Pärna (kü tunnus 79403:004:0324) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (Puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Pöialpoisi tn 4 (kü tunnus 79601:001:0400) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Roosilla tee 2 (kü tunnus 79401:003:0059) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/13469 esitatud maaüksustele Tartu valda, Salu külla, Saluküla tee (kü tunnus 79601:001:0738) maaüksusele juurdepääsutee rajamiseks – 21121 (Tänavad)
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2111271/08971 esitatud maaüksusele Tartu valda, Tammistu külla, Soo (kü tunnus 79403:006:0179) maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks – 23029 (Muu energiatööstuse rajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu vallas, Tabivere alevikus, Tuuliku tn 11 (kü tunnus 77301:002:0092) maaüksusel ehitise (vallamaja) ümberehitamiseks lasteaiaks ja perearstikeskuseks – 12631 Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool); 12649 Muu tervishoiuhoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Aiandi tn 2 (kü tunnus 79401:005:0103) maaüksusel valminud ehitise (tuletõrjeveevõtu tiik – ehitisregistri kood 221344229) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 12 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1059) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339717) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 16 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1061) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339719) kasutusele võtmiseks
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Kaupmehe tn 14 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0768) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121347753) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Mõisapiiri tn 5 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0918) valminud ehitise (kaksikelamu – ehitisregistri kood 121350883) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Tila külla, Kõrve tänav (kü tunnus 79403:002:0955), Kõrve tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1142), Kõrve tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1749), Kõrve tänav L4(kü tunnus 79601:001:1748), Käänu tänav (kü tunnus 79403:002:1106), Kõrve tänav L5 (kü tunnus 79601:001:1747), Pihlaka tänav L7 (kü tunnus 79601:001:1753), Pihlaka tänav L2 (kü tunnus 79601:001:1752), Kõrve põik L1 (kü tunnus 79601:001:1750) ja Pihlaka tänav L1 (kü tunnus 79403:002:0962) maaüksustel valminud ehitise (vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221298227) kasutusele võtmiseks.
 • Moodustati Tartu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu sotsiaal- ja haridusosakonna üks 1,0 koormusega juhtumikorraldaja tähtajaline töökoht, alates 13.05.2022 kuni 31.12.2022.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Ahtri tee 6 katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2052, registriosa nr 4044204 pindala 4222 m2 , sihtotstarve 100% maatulundusmaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Kaupluse pumpla katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2051, registriosa nr 3439904 pindala 4088 m2 , sihtotstarve 100% tootmismaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Kinnitati avatud hankemenetluse „Maarja-Magdaleena lasteaia sisustuse ja aknakatete ostmine" (riigihanke viitenumber 247094) pakkujate edukaks tunnistamine.
 • Eraldati toetus Tartu valla eelarvest noorte huvitegevuseks.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/01708 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tila külla, Lepa tee 10 (kü tunnus 79401:001:0587), Lepa tee 16 (kü tunnus 79401:001:0590), Lepa tee 18 (kü tunnus 79401:001:0591), Kuusisoo tee 16a (kü tunnus 79403:002:1501), Lepa tee 12 (kü tunnus 79401:001:0588), Kuusisoo tee 16 (kü tunnus 79403:002:0663) ja Lepa tee 14 (kü tunnus 79401:001:0589) maaüksustele päikeseelektrijaama rajamiseks – 23029 (Muu energiatööstuse rajatis).

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 28.aprilli istungi ülevaade

 • Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneering
 • Nõustuti Vedu külas asuva Orutaguse katastriüksuse jagamisega
 • Nõustuti Võibla külas asuva Ülem-Reinu katastriüksuse jagamisega
 • Nõustuti Vahi alevikus asuva Ojaääre tn 12, Ojaääre tn 10, Ojaääre tn 8, Ojaääre tn 6, Ojaääre tn 4, Ojaääre tn 2, Ojaääre, Müta tee L1 katastriüksuste piiride muutmisega
 • Väljastati ehitusluba Tartu valda, Tabivere alevikku, Voldi tee 6, Voldi tee 8 ja Voldi tee 10 gaasitorustiku ümberehitamiseks
 • Väljastati ehitusluba Tartu valda, Vasula alevikku, Mesilinnu tn 6 maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
 • Anti kasutusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Kuuse maaüksusel valminud ehitise (päikeseelektrijaam) kasutusele võtmiseks
 • Määrati konkursi „Tartu valla kaunis kodu 2022" hindamiskomisjoni liikmed
 • Võesti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneering
 • Otsustati Tila külas asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu ala laiendamine, nime muutmine ning keskkonnamõju strateegilist hindamise mittealgatamine
 • Muudeti 2022.aasta eelarvet
 • Anti välja kaks eriluba
 • Otsustati Tartu valla 2022.eelarve reservfondi eraldus
 • Anti nõusolek servituudi lõpetamiseks

PROTOKOLL