Vallavalitsuse 12.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Pataste külas asuva Kangro katastriüksuse jagamisega Sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti  Maramaa külas asuva Luhavahi katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Kassema külas asuva Päiva katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Tila külas asuva Väike-Annuse katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Määrati Tartu vallas Lammiku külas asuva Ida katastriüksusel paikneva elamu (ehr kood 121373182) teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid vastavalt asendiplaanile
 • Nõustuti  Võibla külas asuva Eralamäe ja Rapsi katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustuti Maramaa külas asuvate Luha ja Luharaja katastriüksuste piiride muutmisega ja jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabeliini talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Jaama tee 5a (katastritunnus 79601:001:1595) maaüksusele vastavalt asendiplaanile
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Jaama tee 14 maaüksusele (katastritunnus 77301:001:0359, registriosa tunnus 7136050) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile
 • Seati Tartu valla (registrikood 75006486, asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa) kasuks tähtajatu sundvaldus Voldi külas asuvale Aiataguse katastriüksusele (katastritunnus 77301:001:0387, registriosa nr 9189550, 100% maatulundusmaa, pindala 7992 m 2 ) vastavalt asendiplaanile
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Kadaka tn 2 (kü tunnus 79401:005:0075) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 20 (kü tunnus 79601:001:2095) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 26 (kü tunnus 79403:002:1125) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 5 (kü tunnus 79401:006:1291) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 7 (kü tunnus 79401:006:1292) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Pihlaka tn 26 (kü tunnus 79403:002:1078) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Väljatati kasutusluba Tartu valda, Möllatsi külla, Annuka farm maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1570) ümberehitamise järgselt valminud ehitise (tootmishoone – ehitisregistri kood 104048247) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja saekaater (kü tunnus 77302:001:0073) maaüksusel valminud ehitise (surveseade ja vedelgaasipaigaldis – ehitisregistri kood 221380128) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati a kasutusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tänava (kü tunnus 79401:001:0224) maaüksusel valminud ehitise (veetorustik – ehitisregistri kood 221391058) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79401:001:0226) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121362180) kasutusele võtmiseks.
 • Võeti seisukoht Lombi külas asuva Adami maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0040) detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele ning otsustati korraldada detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks avalik arutelu 31.05.2022 kell 17.00 Tartu vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).
 • Sõlmiti sisetehingu leping – purukruusa paigaldamine
 • Otsustati vaide tagastamine ja taotluse läbivaatamata jätmine
 • Otsustati eraldada MTÜ Tantsukool Respect`le toetust 500 eurot
 • Kinnitati Tartu valla teehoiukava aastateks 2022 – 2024 vastavalt korralduse lisale.
 • Otsustati mitte nõustuda OÜle Mantrum geoloogilise uuringu loa väljastamisega Kobratu IX uuringuruumis.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 5.mai istungi ülevaade

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla ja Valmaotsa külla ehitise tänavavalgustuse (Muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla ja Valmaotsa külla ehitise kergliiklustee 24219 (Muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tänav (kü tunnus 79401:001:0224) maaüksusele ehitise 22221 (Külmaveetorustik) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Nigula külla, Puidumäe (kü tunnus 79601:001:2059) maaüksusele ehitise (tootmishoone) püstitamiseks – 12517 puidutööstus hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vesneri külla, Pärna (kü tunnus 79403:004:0324) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (Puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Pöialpoisi tn 4 (kü tunnus 79601:001:0400) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Roosilla tee 2 (kü tunnus 79401:003:0059) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/13469 esitatud maaüksustele Tartu valda, Salu külla, Saluküla tee (kü tunnus 79601:001:0738) maaüksusele juurdepääsutee rajamiseks – 21121 (Tänavad)
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2111271/08971 esitatud maaüksusele Tartu valda, Tammistu külla, Soo (kü tunnus 79403:006:0179) maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks – 23029 (Muu energiatööstuse rajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu vallas, Tabivere alevikus, Tuuliku tn 11 (kü tunnus 77301:002:0092) maaüksusel ehitise (vallamaja) ümberehitamiseks lasteaiaks ja perearstikeskuseks – 12631 Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool); 12649 Muu tervishoiuhoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Aiandi tn 2 (kü tunnus 79401:005:0103) maaüksusel valminud ehitise (tuletõrjeveevõtu tiik – ehitisregistri kood 221344229) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 12 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1059) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339717) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 16 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1061) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339719) kasutusele võtmiseks
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Kaupmehe tn 14 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0768) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121347753) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Mõisapiiri tn 5 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0918) valminud ehitise (kaksikelamu – ehitisregistri kood 121350883) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Tila külla, Kõrve tänav (kü tunnus 79403:002:0955), Kõrve tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1142), Kõrve tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1749), Kõrve tänav L4(kü tunnus 79601:001:1748), Käänu tänav (kü tunnus 79403:002:1106), Kõrve tänav L5 (kü tunnus 79601:001:1747), Pihlaka tänav L7 (kü tunnus 79601:001:1753), Pihlaka tänav L2 (kü tunnus 79601:001:1752), Kõrve põik L1 (kü tunnus 79601:001:1750) ja Pihlaka tänav L1 (kü tunnus 79403:002:0962) maaüksustel valminud ehitise (vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221298227) kasutusele võtmiseks.
 • Moodustati Tartu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu sotsiaal- ja haridusosakonna üks 1,0 koormusega juhtumikorraldaja tähtajaline töökoht, alates 13.05.2022 kuni 31.12.2022.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Ahtri tee 6 katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2052, registriosa nr 4044204 pindala 4222 m2 , sihtotstarve 100% maatulundusmaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Kaupluse pumpla katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2051, registriosa nr 3439904 pindala 4088 m2 , sihtotstarve 100% tootmismaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Kinnitati avatud hankemenetluse „Maarja-Magdaleena lasteaia sisustuse ja aknakatete ostmine" (riigihanke viitenumber 247094) pakkujate edukaks tunnistamine.
 • Eraldati toetus Tartu valla eelarvest noorte huvitegevuseks.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/01708 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tila külla, Lepa tee 10 (kü tunnus 79401:001:0587), Lepa tee 16 (kü tunnus 79401:001:0590), Lepa tee 18 (kü tunnus 79401:001:0591), Kuusisoo tee 16a (kü tunnus 79403:002:1501), Lepa tee 12 (kü tunnus 79401:001:0588), Kuusisoo tee 16 (kü tunnus 79403:002:0663) ja Lepa tee 14 (kü tunnus 79401:001:0589) maaüksustele päikeseelektrijaama rajamiseks – 23029 (Muu energiatööstuse rajatis).

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 28.aprilli istungi ülevaade

 • Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneering
 • Nõustuti Vedu külas asuva Orutaguse katastriüksuse jagamisega
 • Nõustuti Võibla külas asuva Ülem-Reinu katastriüksuse jagamisega
 • Nõustuti Vahi alevikus asuva Ojaääre tn 12, Ojaääre tn 10, Ojaääre tn 8, Ojaääre tn 6, Ojaääre tn 4, Ojaääre tn 2, Ojaääre, Müta tee L1 katastriüksuste piiride muutmisega
 • Väljastati ehitusluba Tartu valda, Tabivere alevikku, Voldi tee 6, Voldi tee 8 ja Voldi tee 10 gaasitorustiku ümberehitamiseks
 • Väljastati ehitusluba Tartu valda, Vasula alevikku, Mesilinnu tn 6 maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
 • Anti kasutusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Kuuse maaüksusel valminud ehitise (päikeseelektrijaam) kasutusele võtmiseks
 • Määrati konkursi „Tartu valla kaunis kodu 2022" hindamiskomisjoni liikmed
 • Võesti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneering
 • Otsustati Tila külas asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu ala laiendamine, nime muutmine ning keskkonnamõju strateegilist hindamise mittealgatamine
 • Muudeti 2022.aasta eelarvet
 • Anti välja kaks eriluba
 • Otsustati Tartu valla 2022.eelarve reservfondi eraldus
 • Anti nõusolek servituudi lõpetamiseks

PROTOKOLL