Vallavalitsuse 9.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Väänikvere külas asuva Kopli katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Toolamaa külas asuva Veskimäe katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Voldi külas asuva Siirose katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Reinu küla Reinuvahe katastriüksuse (79601:001:1215) riigi omandisse jätmisega ning määrati riigi omandisse jäetava maaüksuse lähiaadressiks Reinuvahe ja sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 12 (kü tunnus 79403:002:1118) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 14 (kü tunnus 79601:001:2098) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 16 (kü tunnus 79601:001:2097) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja osakasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Aiandi tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79401:005:0103) valminud ehitise (autoremondihoone – ehitisregistri kood 120852378) kasutusele võtmiseks.
 • Nõustuti Uhmardu külas asuva Liiva ja Raja katastriüksuste piiride muutmisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Kinnitati Ahtri tee 6 kinnistu enampakkumise tulemused.
 • Tunnistati Kaupluse pumpla kinnistu (katastritunnus 79601:001:2051, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla) Tartu Vallavalitsuse 05.05.2022 korralduse nr 442 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
 • Määrati Ühissõidukipeatustele kohanimed.
 • Võeti seisukoht Tila külas Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele.
 • Eraldati Tartu valla 2022.aasta reservfondist Renee Logbergile heategevusliku kontserdi läbiviimiseks toetust 150 eurot.

PROTOKOLL