Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 31.01.2019 korraldusega nr 99 Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse (kü 79401:006:0429) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 0,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Täpsem info SIIT