Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 11.07.2019 korraldusega nr 592 Tila külas asuva Pärna maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0389)  detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kaaluda Pärna maaüksuse jagamist kaheks krundiks ning uuele hoonestamata krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Pärna maaüksusel kehtib Tartu Vallavalitsuse 20.05.2015 korraldusega nr 233 kehtestatud Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneering, mille eesmärk oli ca 2 ha suuruse Pärna maaüksuse jagamine neljaks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga soovitakse kehtivat detailplaneeringut muuta ning jagada kaheks kehtiva detailplaneeringuga moodustatud 8683 m2 suurune hoonestatud maaüksus. Uue detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtiv detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.

 

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustusega piirkonnas, rohevõrgustiku alal. Käesolev planeeringuala kattub kehtiva detailplaneeringu maa-alaga, millega kavandati alale kompaktne hoonete grupp ja millega määratud ehitusõigusest on suurem osa realiseeritud. Uus planeeritav elamukrunt on olemasolevasse keskkonda sobilik, moodustades koos olemasoleva ja varasemalt planeeritud hoonestusega tervikliku hoonete grupi. Nimetatud asjaoludest tulenevalt on planeeringu koostamise eesmärgid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info SIIT ning tööpäevadel Tartu Vallavalituses, Haava tn 6, Kõrveküla.