Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 27.06.2019 korraldusega nr 558 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringu eesmärk on üldkasutatava maa sihtotstarbega Koidu tn 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0686) sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning Koidu tn 7a (kü tunnus 79401:001:0687) krundil asuva ärihoone ehitusõiguse ja parkimiskorralduse täpsustamine. Planeeritud on võimalus ärihoone laiendamiseks – terrasside, avatud varjualuste ja väiksemate hooneosade rajamiseks. Planeeringulahendusega nähakse ette Koidu tn 7 ja Koidu tn 7a vahelise krundipiiri muutmine. Planeeritud on liitumine ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu ning elektrivõrguga.

Planeeringuga muudetakse maa-alal kehtivat Koidu maaüksuse osaala II etapi ja lähiala detailplaneeringut (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 27.02.2008 otsusega nr 14), mis muutub käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kattuvas osas kehtetuks. Planeeringuga kavandatud tegevus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu ja detailplaneeringu lähteülesandega. Planeeringulahendus vastab kehtivale seadusandlusele ning on kooskõlastatud Päästeametiga. Koostööd on tehtud võrguvaldajate ja naaberkinnistu omanikega.

Avalik väljapanek toimub 18.07.2019–31.07.2019 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT