Tartu valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.09.-21.10.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati erinevate füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt 88 arvamuskirja. Tartu Vallavalitsus teatas oma põhjendatud seisukoha laekunud arvamustele ja korraldas avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Arutelud toimusid 23.11. Tabivere rahvamajas, 24.11. Laeva kultuurimajas, 25.11. Jääaja Keskuses, 30.11. Maarja-Magdaleena rahvamajas ja 2.12. vallamajas. Kokku osales viiel arutelul 107 inimest.

Avalikul arutelul tutvustas Tartu Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendas üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastas muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Teemad, mille osas esitati enam arvamusi, olid:

  • ehitamistingimused väärtuslikel põllumaadel;
  • külapiiride kulgemine;
  • mälestiste käsitlus;
  • müra teemad;
  • erinevad ettepanekud maa-ala juhtfunktsioonide muutmiseks/täiendamiseks/laiendamiseks;
  • kergliiklusteede võrgustik ja uute teede kulgemine;
  • ehitustingimused rohevõrgustiku alal;
  • ehituskeeluvööndi vähendamine ja ranna-alade kasutustingimused Saadjärvel;
  • päikeseparkide rajamise tingimused.

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse üldplaneeringu ja KSH aruane eelnõus vajalikud muudatused. Seejärel esitatakse planeering ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Pärast kooskõlastamist teeb vallavolikogu üldplaneeringu vastuvõtmise otsuse ja suunab üldplaneeringu veelkord avalikule väljapanekule. Koos üldplaneeringu põhilahenduse avalikustamisega (orienteeruv aeg kevad-suvi 2021) avalikustatakse ka Tartu valla asustusüksuste lahkmejoonte piiriettepanekud.