Raadi alevis asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus on kehtestanud oma 11.08.2022. a korraldusega nr 742 Raadi alevis asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu. Planeeritud ala pindala on ca 2,1 ha.

Planeeringuga on kavandatud kuus krunti – viis elamumaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Planeeritud ehitusõigusega korterelamu krundid jäävad vahemikku 1677- 4180 m², kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealuse pinnad jäävad vahemikku 503-1249 m². Üldkasutatava maa suuruseks on planeeritud 1534 m². Mõisavärava tänava äärde on kavandatud 2,5 m laiune kergliiklustee ning selle ühendamine Raadimõisa tänava kergliiklusteega. Tänava äärde on planeeritud ka valgustus ning haljasriba.

Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal. Arvestades, et tegemist on tiheasustuspiirkonna keskkonnale iseloomuliku mõjuga, ei ole tegemist olulise ebasoodsa mõjuga inimeste heaolule ega tervisele.

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda SIIN või Tartu Vallavalitsuses tööpäeviti aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik.