Lombi külas asuva Adami maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 28.01.2021 korraldusega nr 86 Lombi külas asuva Adami maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0040) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Adami maaüksusest (kü tunnus 79403:002:0040) kuni nelja elamumaa krundi moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Samuti on vajadus Adami kinnistuga külgnevate Adami tee ja Kuusiku tee koridori laiendamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala pindala on ca 2 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub Adami maaüksus väikeelamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT