Kõrveküla alevikus Kõrve tn 5, 7, 18 ja 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning KSH algatamata jätmine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud 15.09.2022. a korraldusega nr 872 Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeringu eesmärgiks on Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 kinnistutele määrata ehitusõigus ridaelamute ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringualasse jäävad täielikult Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja  Kõrve tn 18 maaüksused. Lisaks jääb planeeringualasse osaliselt Kõrve tn L3 maaüksus. Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringualale on lubatud elamu maa-ala juhtotstarve. Elamu maa-ala on üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, ridaelamu või korterelamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust.

KSH jäeti algatamata kuna koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud mis kaasnevad, piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Planeerimisdokumendi elluviimisega seotud tegevustega kaasnevad negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust. Kavandatava tegevusega ei kaasne ka kumulatiivset ega olulist piiriülest mõju. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond) . Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN