Raadi alevis asuva Erminurme tee 28 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus otsustas oma 08.09.2022 korraldusega nr 840 lõpetada Erminurme tee 28 katastriüksuse (kü tunnus 79403:002:1568) detailplaneeringu koostamine ja tunnistada kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 17.09.2020. a korraldus nr 771 „Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine". Riigihalduse ministri 27.06.2022 määrusega nr 30 kehtestati uued Tartu valla asustusüksuste lahkmejooned, mille tulemusel asub Erminurme tee 28 maaüksus nüüd Raadi alevis.

Tartu Vallavalitsus algatas 17.09.2020. a korraldusega nr 771 Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Erminurme tee 28 maaüksusele ehitusõiguse määramist kuni kolme 4-korruselise korterelamu püstitamiseks ja vastavalt ka krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist. Lisaks oli vajalik lahendada planeeringuala haljastus (sh tänavahaljastus ja üldkasutatav haljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus oli ca 1,4 ha.

23.05.2022 esitas Raadimõisa Residents OÜ (reg. kood 16384534) Tartu Vallavalitsusele läbi ehitisregistri ehitusloa taotluse nr 2211271/06541, millega sooviti taotleda ehitusluba kolme korterelamu rajamiseks Erminurme tee 28 kinnistule. Ehitusluba taotleti kolme korruseliste korterelamute rajamiseks, vastavalt kehtivale Tartu valla lõunaosa II etapi detailplaneeringule. Tartu Vallavalitsus väljastas ehitusload korterelamute ehitamiseks 06.07.2022. a. Arvestades asjaolu, et Tartu Vallavalitsus väljastas ehitusload korterelamute ehitamiseks kehtiva detailplaneeringu alusel, esitas Erminurme tee 28 kinnistu omanik Raadimõisa Residents OÜ (reg. kood 16384534) Tartu Vallavalitsusele 25.08.2022 avalduse Erminurme tee 28 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Tartu Vallavalitsus otsustas vastavalt esitatud taotlusele lõpetada Erminurme tee 28 maaüksuse (kü tunnus: 79403:002:1568) detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik), või Tartu valla planeeringute registris SIIN