Laeva külas asuva Paisu maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus otsustas oma 08.09.2022 korraldusega nr 839 lõpetada Paisu katastriüksuse (kü tunnus 38301:002:0191) detailplaneeringu koostamine ja tunnistada kehtetuks Laeva Vallavalitsuse 18.11.2009 a. korraldus nr 133 „Paisu katastriüksusele detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine"

Laeva Vallavalitsus algatas 18.11.2009. a korraldusega nr 133 Paisu katastriüksusele detailplaneeringu ning kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli krundile ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, krundile juurdepääsu lahendamine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeringuala suurus oli ca 1,11 ha. Haldusreformi tulemusel kuulub endine Laeva vald Tartu valla koosseisu. Tartu Vallavalitsusele teadaoleva info põhjal detailplaneeringu koostamisele asutud ei ole.  

01.08.2022 a. hakkas kehtima Tartu valla uus üldplaneering, mille kohaselt on hajaasustusega alal lubatud maastikku sobivuse korral olemasolevate ja/või jagamise teel moodustatavate katastriüksuste õuemaid koondada nii, et tekib kuni kolmest väikeelamust ja nende juurde kuuluvatest abihoonetest koosnev hoonegrupp. Kinnistu omanikku teavitati uue üldplaneeringu kehtestamisest ning sealsetest tingimustest. Arvestades eespool toodut, esitas kinnistu omanik Tartu Vallavalitsusele taotluse Paisu katastriüksuse (kü tunnus 38301:002:1019) detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Laeva külas asuva Paisu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN