Kikivere III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas 02.08.2022 Tartu Vallavalitsusele Kikivere III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ (registrikood: 11201090) (aadress Küüni tn 5b-5, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kikivere III uuringuruumis on menetlusse võetud.

Uuringuruum asub Kikivere külas, Tartu vallas, Tartu maakonnas Uus-Ellia maaüksusel (katastritunnus 79402:003:0409) eramaal. Kikivere III uuringuruumi pindala on 7,61 ha. Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub pindalaliselt täielikult Kikivere liivamaardla 0939 täiteliiva aktiivse tarbevaru 1. plokiga ja kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldisega Kikivere liivakarjääri (loa nr L.MK/328095, loa omaja Helgi Baumann). Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 kaeveõõnt ja kuni 15 puurauku. Uurimissügavus on kuni 12 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on proovid terastikulise koostise määramiseks, topotööd. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIT. Taotlus on digitaalselt kättesaadav SIIT

Kuni geoloogilise uuringu loa otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.