AS Tartu Veevärk vee erikasutuse keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas 18.10.2021 Tartu vallavalitsusele AS Tartu Veevärk vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Tartu Veevärk (registrikood: 10151668) (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 118, 51013) poolt 13.09.2021 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotlus on võetud menetlusse.

Taotlusega soovitakse 26 uuest puurkaevust Kobrulehe veehaardes moodustada 3 puurkaevude gruppi, mille veevõtud oleksid Kesk-Devoni veekihist 2200 m3/d, Kesk-Alam-Devoni Siluri veekihist 5500 m3/d ja Ordoviitsiumi- Kambriumi veekihist 2000 m3/d. Vastavalt läbiviidud põhjaveevarude hindamistele taotletakse Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni Siluri veekihtidest veevõttu kuni aastani 2045 ning Ordoviitsium-Kambriumi veekihist veevõttu kuni aastani 2046.

Kobrulehe veehaarde asukohaks on Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Kobrulehe maaüksus (katastritunnus 79403:002:0802, registriosa number 3980504) ja Veehaarde maaüksus (katastritunnus 79403:002:1585, registriosa number 4713404).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt ja Keskkonnaameti kontorites.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis kotkas.envir.ee menetluse nr M-117061 all.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, Pärnu.

Vee erikasutuse keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.