Tartu valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande nõuetele vastavaks tunnistamine, üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine

Tartu Vallavolikogu tegi otsuse Tartu valla üldplaneeringu vastuvõtmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande nõuetele vastavaks tunnistamise kohta 23.09.2021 otsusega nr 59.

Taru Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku, mis toimub ajavahemikul 25. oktoober 2021 – 25. november 2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile tartuvald@tartuvald.ee või postiga aadressile Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa.  Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalidega võimalik tutvuda elektrooniliselt SIIN ning asutuste lahtiolekuaegadel Kõrveküla raamatukogus, Lähte raamatukogus, Tammistu raamatukogu-külakeskuses, Vedu raamatukogus, Äksi raamatukogus, Tabivere raamatukogus, Maarja-Magdaleena raamatukogus, Laeva raamatukogus ja Piirissaare raamatukogus. 

Koos üldplaneeringuga avalikustatakse üldplaneeringu kohta PlanS § 85 lõike 1 alusel antud kooskõlastused ja arvamused.

Tartu Vallavalitsus korraldab PlanS § 88 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu Kõrveküla põhikooli aulas 6. jaanuaril 2022 kell 16.00.

Avalikul arutelul tutvustab Tartu Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Seoses Covid-19 jätkuva levikuga, on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. See aitab tagada ruumide nõuetekohast ettevalmistamist ja võimaldab distantsilt osalemist. Arutelule saab registreeruda kas e-kirjaga kadi.kukk@tartuvald.ee või telefoni teel 53476179.

Registreerudes palume märkida või öelda oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt). Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille kaudu on võimalik koosolekuga liituda. Võimaluse korral andke osalemisest teada hiljemalt 3. jaanuari tööpäeva lõpuks.

Tartu valla üldplaneering hõlmab kogu Taru valla territooriumi (pindala ca 700 km2).

Üldplaneeringuga lahendatakse valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Tartu valla ruumilisteks vajadusteks on säilitada ja jätkusuutlikult edasi arendada väljakujunenud asustusstruktuuri ning kujundada kvaliteetne ja elu- ning ettevõtluskeskkond. Tartu valla ruumilise arengu kavandamisel lähtutakse eeldusest, rahvaarv jätkuvalt kasvab eelkõige linna lähialal, Vahi-Raadi-Tila-Kõrveküla piirkonnas ja keskustes (Tabivere, Lähte-Äksi).

Juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. Valdav osa valla territooriumist jääb hajaasustusega alaks, tiheasustusega alad on Raadi alev, valla alevikud ja Laeva, Maarja-Magdaleena ja Tila küla üldplaneeringuga määratud piirides.

Tiheasustusega aladel planeeritakse mitmekesist maakasutust, osale maa-alale on määratud mitu juhtotstarvet (n-ö segafunktsioon), mis rikastab valikuvõimalusi ja võimaldab maa-ala paindlikumat kasutust. Hajaasustusega alal võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist, arvestatakse hoone asukohas väljakujunenud keskkonda, sh hoonestuslaadi.

Paralleelselt üldplaneeringu koostamise protsessiga viiakse läbi muudatused asustusüksuste liigi, lahkmejoonte ja nime määramise osas, seepärast kasutatakse üldplaneeringus juba uusi nimetusi.   

Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Tartu valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud on maakasutus- ja ehitustingimusi valla üleselt (hetkel kehtib valla territooriumil 4 üldplaneeringut). Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on vähendatud kompaktset hoonestust võimaldavaid maa-alasid, määratud tingimused avaliku ruumi loomiseks ja kujundamiseks, loobutud ulatuslikust detailplaneeringu koostamise kohustusest.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste. KSH tulemusel selgus, et Tartu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Piiriülest mõju Tartu valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.