Erala külas asuva Erala keskuse 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1045 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on kavandada kompaktse Erala küla elamupiirkonna laiendamine põhjapoolses suunas. Planeeritavale alale on kavandatud kaheksa üksikelamu maa sihtotstarbega krunti, kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti ning üks haljasala maa krunt. Üksikelamu maa kruntidele määratakse planeeringujärgselt ehitusõigused kuni 2-korruseliste üksikelamute ja 1-korruseliste abihoonete püstitamiseks. Planeeritud kruntidele juurdepääsauks on kavandatud uus Rojasilla teelt lähtuv teenindav tee. Lisaks on planeeritud piirkonna ühise mänguväljaku ala.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusameti ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 06.01.2020–19.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT