Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1044 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus asuva Vendi ja Vahi tankla maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 9.06.2009.a korraldusega nr 204), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuala osas kehtetuks. Kehtiva detailplaneeringu järgseid ehitusõigusi ei ole realiseerima asutud.

 Üldplaneeringu kohaselt asub Vahi tn 11 maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringulahendus näeb ette Vahi tn 11 krundile kuni kahe 3-korruselise korterelamu postitamise ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 800 m². Hoonete maksimaalne absoluutkõrgus on määratud Mõisa allee 1/3/5 korterelamute kõrguse järgi so 61.00 m. Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks 134 m² suuruse tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus. Samuti on planeeritud laste mänguväljak ja haljastuslahendused ning lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringulahendus on linnaehituslikult sobiv ja moodustab Mõisa allee 1/3/5 olemasolevate korterelamute ja Vahi tn 9 krundile planeeritud korterelamutega tervikliku korterelamute piirkonna. Lisaks annab planeering põhimõttelise lahenduse Vahi tänava liikluskorraldusele.

Avalik väljapanek toimub 06.01.2020–19.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT