Muudatused volikogu koosseisus

Tartu Vallavolikogu liige Sirje Simmo on esitanud  avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks alates 01.10.2019 kuni 31.12.2019. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 3 ütleb, et volikogu liikme volitused peatatakse tema avalduse alusel avalduses näidatud tähtajaks, mis ei või olla lühem kui kolm kuud.  

Valimiskomisjoni ülesanne kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 3 kohaselt on vormistada volikogu liikme volituste peatumine ja määrata volikogu liikmeks asendusliige. Asendusliikmete nimekirjas on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  asendusliikmetest esimene Veikko Soikonen. Vallasekretär  Eve Kallas on saanud Veikko Soikoneni nõusoleku astuda volikogu liikmeks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 3 ja § 20 lg 1 ja lg 3 ning Tartu valla valimiskomisjoni 24.10.2017 otsuse nr 12 „Asendusliikmete registreerimine" alusel  Tartu valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

  1. Peatada volikogu liikme Sirje Simmo volitused alates 01.10 kuni 31.12.2019.
  2. Seoses Sirje Simmo volituste peatumisega määrata registreeritud asendusliikmete nimekirjast volikogu liikmeks Veikko Soikonen.  
  3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eve Kallas

Tartu valla valimiskomisjoni esimees