Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 18.04.2019 korraldusega nr 369 maaomanike taotluste alusel Kastli külas asuva Mäe-Tuisu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse, kuna puudus huvi planeeringu koostamisega jätkamiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks oli jagada planeeringualasse jäävad maaüksused kruntideks ning anda ehitusõigus hoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuga sooviti kavandada alale terviklik kaasaegne asum, mis sisaldaks lisaks elamutele ka muid piirkonda teenindavaid funktsioone.

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.04.2019 otsusega nr 45 Vahi küla ja Tila küla territooriumile jääva Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Murisoo peakraavi vahelise ala detailplaneeringu menetluse, kuna puudus maaomanike ühine huvi planeeringu koostamisega jätkamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kujundada alale terviklikult funktsioneeriv, arhitektuurselt kvaliteetne ja olemasolevasse situatsiooni sobituv linnaruum. Planeeringuga sooviti jagada maaüksused äri- ja elamukruntideks, kavandada üldkasutatavad alad, määrata kruntidele ehitusõigus ning anda lahendus ala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.