Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis 08.09.2022 korraldusega nr 838 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse (kü tunnus: 77301:002:0175) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Jaama maaüksusest (kü 77301:002:0175) kuni 3 elamumaa krundi moodustamist ning kahele krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks- ehitamiseks ning ühele krundile ehitusõiguse määramist üksik- või kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha.

Planeeringuga moodustatakse Jaama maaüksusest kolm elamumaa krunti. Pärna tänava äärde moodustatakse kaks krunti, kus kummalegi krundile on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Põllu tn äärde moodustatakse üks krunt, kuhu on määratud ehitusõigus üksik- või kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Parkimine on ette nähtud lahendada krundisiseselt.

Planeeritud kruntide veega varustamine on ette nähtud ühisveevärgi torustikest ning reovee ärajuhtimiseks on kavandatud reoveekanalisatsioonitorustik Pärna ja Põllu tänavatel asuvate isevoolsete ühiskanalisatsioonitorustikeni. Planeeringuala igale planeeritavale krundile nähakse ette eraldi reoveekanalisatsiooni liitumispunkt. Planeeringuala tuletõrje veevõtuks tuleb Põllu ja Pärna tänavatele rajada tuletõrjehüdrandid.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Transpordiametiga ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Tartu valla üldplaneeringu kohaselt asub Jaama maaüksus väikeelamu maa-ala juhtotstarbega alal, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulisi mõjusid. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib planeeringu elluviimisel tekkida vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Avalik väljapanek toimub 03.10.2022–17.10.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel www.tartuvald.ee ning Tartu valla planeeringute registris SIIN