15.06.2022 istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 9 – Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Õigusakti vastuvõtmise vajaduse tingib riigi 2022. aasta lisaeelarve seadusega muudetud, üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir, mis on alates 2022. aasta 1. juunist 200 eurot kalendrikuus. Riigi poolt koos riigieelarvega kehtestatava toimetuleku piiriga on seotud Tartu vallas kehtivate, sissetulekust sõltuvate toetuste maksmine. Sissetulekust sõltuv toetus on tervisetoetus, lastega peredele toetus, koolitoetus, lapse toiduraha, küttetoetus, raske majandusliku olukorra toetus.

§ 1. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määrust nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 50 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kõigi liikmete kolme eelmise kuu keskmine sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,75 kordne määr pereliikme kohta.";

2) paragrahvi 69 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) lasteaia kohatasu kompenseerimine, mis määratakse üheks õppeaastaks lapsevanema osalustasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks. Nimetatud toetuse määr on 50% kohamaksust, kui sissetulek perekonnaliikme kohta on väiksem kui 2,75 kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir ning 100% kohamaksust, kui perekond on taotlemise kuul toimetulekutoetuse saaja. Kui pärast kohatasu toetuse määramist määratakse perekonnale toimetulekutoetus, suurendab täitevorgan kohatasu toetuse määra alates järgmisest kalendrikuust;";

3) paragrahv 76 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 76. Küttetoetuse määramine

(1) Küttetoetust määratakse pensioniealisele üksi elavale eakale või eakate paarile (sh juhul kui leibkonda kuulub ka vähenenud töövõimega mitte töötav puudega isik), kelle sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud 2,75 kordne toimetulekupiir ning kes on raskes majanduslikus olukorras ja toetuse taotlus on põhjendatud. 

(2) Erandkorras määratakse küttekulude kompenseerimise toetust üksi elavale keskmise, raske või sügava puudega isikule, kelle sissetulek on ühes kuus väiksem kui kahekordne toimetulekupiir.".

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2022.

Määrus nr 10 – Tartu Vallavolikogu 22.02.2018  määruse nr 6 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Määruse paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11 eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset – kuni 4 eurot m2 kohta kuus;".

§ 2. Määrus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Määrus nr 11 - Laeva Vallavolikogu ja Piirissaare Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu kehtestas 15. juuni 2022 otsusega nr 43 „Tartu valla üldplaneeringu kehtestamine" Tartu valla uue üldplaneeringu. Nimetatud põhjusel tuleb kehtetuks tunnistada üldplaneeringud, mis kehtisid praeguse Tartu valla moodustanud omavalitsusüksuste haldusterritooriumitel.

Määrus nr 12 – Tartu valla kaevetööde  ning teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskiri määrab kindlaks kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise korra Tartu valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid ja teede ja tänavate sulgemisi teostavatele isikutele.

Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

 

OTSUSED

Otsus nr 43 – Tartu valla üldplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Tartu valla üldplaneering. http://uldplaneering2035.tartuvald.ee/

Otsus nr 44 – Projektis „Lähtel Kase tn 7 noortekeskuse hoone energiatõhususe parandamine" osalemine

Rahastada projekti „Lähtel Kase tn 7 noortekeskuse hoone energiatõhususe parandamine" omaosalust summas kuni 284 803,2 eurot.

Otsus nr 45 – Projektis „Kõrvekülas Haava tn 6 vallamaja hoone energiatõhususe parandamine" osalemine

Rahastada projekti „Kõrvekülas Haava tn 6 vallamaja hoone energiatõhususe parandamine" omaosalust summas kuni 585 162,6 eurot.

Otsus nr 46 – Projekti asendamine „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme" taotlemisõigusega projektide nimekirjas

Esitada Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatusele ettepanek lisada Tartumaa arengustrateegia 2040 tegevuskavasse 2022 – 2025 lisaprojektina Lähte jääväljaku arendamine. Tegevuse eesmärk on luua Lähte jäähalli näol turvalised ja kvaliteetsed tingimused harrastus‑, tervise- ja tippspordiga tegelemiseks, mis tagab  rahvatervise ja sporditegevuse arengu. Eeldatav maksumus on 469 920 eurot. Rahastada projekti „Lähte jääväljaku arendamine" omaosalust summas kuni 260 000 eurot.

Otsus nr 47 – Osalemine ettevalmistavates tegevustes sotsiaaltransporditeenuse osutamise jätkamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek osaleda MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse korraldatava sotsiaaltransporditeenuse osutamist ettevalmistavates protsessides,

Otsus nr 48 – Revisjonikomisjoni akti kinnitamine

Kinnitati 03.06.2022 revisjonikomisjoni akt nr 1.

Otsus nr 49 – Tartu valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Tartu valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

 

Järgmine volikogu istung toimub 17.08.2022 algusega 16.00.