Avalik konkurss Piirissaare klubihoone rentniku leidmiseks

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Piirissaare klubihoone rentniku leidmiseks.

Konkursi eesmärgiks on leida Piirissaare klubihoone rentnik viie aastaseks perioodiks alates lepingu sõlmimisest.

1. Üldinfo

1.1. Piirissaarel Tooni külas Klubi kinnistul (KÜ 59501:001:0137) asuva klubihoone suletud netopind on 177,1 m2. Käesoleval ajal hoonet ei kasutata. Hoone on halvas seisukorras (Inseneri arvamus seisukorra kohta).

1.2. EHR koodi järgi klubihoone peamine kasutusotstarve on klubi/rahvamaja, mida varem on kasutatud klubina.

1.3. Rentnikul on õigus hoones teenuste osutamisega seotud tegevuste korraldamiseks kasutada hoonet ümbritsevat maad umbes 2600 m2 (täpsustatakse lepingu sõlmimisel) ulatuses.

1.4. Klubihoone rentimise eesmärk on toitlustus- ja turismiteenuste osutamine.

1.5. Pakkumuse minimaalseks rendihinnaks on 500 eurot/aastas.

2. Konkursi tingimused

2.1. Konkursil on lubatud osaleda isikutel, kes:

a) on täitnud oma kohustused riiklike maksude osas. Selle tasumise kohustuse täitmist kontrollitakse e-maksuameti vahendusel;

b) kui konkursil osaleja on registreeritud väljaspool Tartu valda, siis tuleb esitada tõend kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta läbirääkimiste ajal kokkulepitud tähtajaks;

d) peab olema kantud äriühinguna või välismaa äriühingu filiaalina Eesti äriregistrisse või olema füüsilisest isikust ettevõtja;

e) on esitanud punktis 2.2 nimetatud äriplaani;

f) ei ole Tartu valla ees täitmata rahalisi kohustusi;

g) on tutvunud rendile antavate ruumidega. Ruumidega tutvumise aeg kokku leppida Piirissaare saarevahiga Toomas Lindjärvega, mob +372 529 4630, toomas.lindjarv@tartuvald.ee

2.2. Pakkuja esitab äriplaani, mis:

a) sisaldab ettevõtja nime, registrikoodi, asukohta ja aadressi ning kontaktandmeid;

b) sisaldab pakkuja eelneva kogemuse kirjeldust väikesaartel teenuse osutamise kohta;

c) sisaldab pakkuja eelneva kogemuse kirjeldust planeeritava tegevusvaldkonna kohta;

d) sisaldab põhjaliku tegevuskava kirjeldust;

e) sisaldab selgitus kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus) kasutamise korraldusest. 2.3. Pakkumusi hindab Tartu Vallavalitsuse 22.02.2024 korraldusega nr 239 moodustatud komisjon, järgmiste kriteeriumite alusel:

a) pakkumuse maksumus;

b) äriplaani sisu;

c) kogemus planeeritavas tegevusvaldkonnas;

d) kogemus Piirissaarel või mõnel sarnasel väikesaarel tegevuste teostamisel.

2.4. Komisjonil on õigus teha konkursil osalejatele ettepanek oma pakkumuste täiendamiseks ja täpsustamiseks ning küsida selgitusi pakkumuses toodud asjaolude kohta.

2.5. Pakkumised esitatakse aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 10.04.2024 kell 23:59. Pakkumus peab sisaldama pakkumust rendihinnale ühe aasta kohta ja äriplaani.

2.6. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne).

3. Rendilepingu olulised tingimused

3.1. Rendilepingu tähtaeg on 5 aastat, võimalusega pikendada veel viieks aastaks.

3.2. Rendihind on vastavalt konkursi tulemusele eurot/aastas, millele lisanduvad kommunaalkulud.

3.3. Lisaks rendile kannab rentnik klubihoone ruumide kasutamisega seotud kommunaalkulud (vesi, elekter, küte jne).

3.4. Tegevusega seotud prügiveo (sh komposteeritavad jäätmed ja toidujäätmed) korraldab ja veo eest tasub rentnik.

3.5. Rentnik kohustub ruumi kasutusse võtmiseks taotlema kõik vajalikud load ja kooskõlastused (sanitaar-, kauplemisload jms). Rendileandja ei vastuta tagajärgede eest, kui vajalike lubade ja kooskõlastuste väljastamisest keeldutakse põhjustel, mis tulenevad hoonest kui tervikust.

3.6. Renti ruumide kasutamise eest hakatakse tasuma lepingu sõlmimisel äritegevuse alustamisest, lepingus sätestatud kuupäeval. Kõrvalkulude eest tasumist alustatakse klubihoone ruumide üleandmisest.

3.7. Rentnikul on õigus teha hoones remondi-, parendus- ja korrastustöid eelneval kooskõlastusel vallavalitsusega.

3.8. Kõik hoones tehtavate remondi-, parendus- ja korrastustööde kulud katab rentnik.

3.9. Lepingu lõppedes remondi-, parendus- ja korrastustööde kulusid rentnikule ei kompenseerita.

3.10. Rentnikul ei ole lubatud teha teenuse osutamisel saare elanikke häirivad tegevusi (müra, jne)

3.11. Rendilepingut ei pikendata ja võidakse öelda üles ennetähtaegselt, kui rentniku tegevuse tagajärjel on toimunud korduvad avaliku korra rikkumised.

 

Konkurss korraldatakse vastavalt Tartu vallavara eeskirja järgi. Vastu võetud 22.11.2018 nr 30 

 

Lisainfo:

Jana Serpak

projektispetsialist

Telefon: +372 521 8415 E-post: jana.serpak@tartuvald.ee