Avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine, et välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse osas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil oodatakse ettepanekuid ja vastuväiteid kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud planeeringu lahendusele (seletuskiri ja joonised). Selles etapis saavad kodanikud esitada omapoolseid kirjalikke arvamusi. Kui avalikul väljapanekul esitatakse kirjalikke vastuväiteid, mida planeeringu koostamisel ei arvestata, siis korraldatakse avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks avalik arutelu. Arvestamisele kuuluvate ettepanekute laekumise korral avalikku arutelu ei korraldata.

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.06.2020 korraldusega nr 514 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,36 ha.

Planeeringuga on kavandatud seitse krunti – neli elamumaa, kaks transpordimaa ja üks üldkasutatava maa krunt. Planeeritud ehitusõigusega kruntide suurused jäävad vahemikku 1155 m²- 2887 m². Igale elamumaa krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh lubatud üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kuni kaks 6 m kõrgust abihoonet), kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealused pinnad jäävad vahemikku 220- 300 m². Üldkasutatava ala krundi suuruseks on planeeritud 3350 m². Üks planeeritud tee maa-ala krunt tagab juurdepääsu planeeritavatele kruntidele, teine tee maa-ala krunt võimaldab laiendada Kooli tänava koridori.

Lahendatud on planeeringuala tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.07.2020–29.07.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 388 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on Elupuu maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0937, 100% maatulundusmaa, pindala 10 039 m²) jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga on kavandatud kolm uut krunti – kaks elamumaa ja üks transpordimaa krunt Kooli tänava perspektiivseks laiendamiseks. Krundile POS 1 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja kaks abihoonet ja krundile POS 2 lubatud ehitada üks üksikelamu ja kuni kolm abihoonet. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib üksikelamu kruntidele ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet.

Koostatava detailplaneeringuga muudetakse maa-alal kehtivat Elupuu maaüksuse detailplaneeringut, mis muutub käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel planeeringuala ulatuses kehtetuks.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud Põllumajandusametiga ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2020–07.06.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla talevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 389 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on Nõmmiku tn 21 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0473, 100% elamumaa, pindala 9206 m²) jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguste määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Kruntidele POS 1 ja POS 2 on lubatud ehitada kummalegi krundile üks üksikelamu ja kaks abihoonet. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib mõlemale krundile ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. POS 2 krundile säilib olemasolev juurdepääs Nõmmiku tänavalt. POS 1 krundile on planeeritud uus juurdepääs Nõmmiku tänavalt. Kruntide veevarustus on lahendatud kruntidele planeeritud salvkaevude baasil ning kanalisatsioon on lahendatud ühise POS 1 krundile planeeritud imbsüsteemiga biopuhastiga. Kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Maanteeametiga ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2020–07.06.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT