Avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine, et välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse osas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil oodatakse ettepanekuid ja vastuväiteid kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud planeeringu lahendusele (seletuskiri ja joonised). Selles etapis saavad kodanikud esitada omapoolseid kirjalikke arvamusi. Kui avalikul väljapanekul esitatakse kirjalikke vastuväiteid, mida planeeringu koostamisel ei arvestata, siis korraldatakse avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks avalik arutelu. Arvestamisele kuuluvate ettepanekute laekumise korral avalikku arutelu ei korraldata.

Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.11.2021 korraldusega nr 1146 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli laiendada olemasolevat Nõmmeringi tn elamupiirkonda Emajõe suunas. Planeeringuga planeeritakse üle osa varasemate detailplaneeringute alusel välja mõõdetud kruntidest, lisaks on ehitatud uus mahasõit 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteelt, mis on põhiliseks juurdepääsuks planeeringualale. Planeeringuala pindala on ca 21,5 ha.

Planeeringualal moodustatakse 67 krunti – 42 üksikelamu maa krunti, 7 ridaelamu maa krunti, 5 üldkasutatava maa krunti, 8 transpordimaa krunti, 2 veekogude maa krunti ja 3 tootmismaa (tehnorajatiste tarbeks) krunti. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2- 2000 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200 m2-3500 m2.

Planeeringuala hõlmab endas erinevaid üldkasutatavaid alasid. Emajõe äärne ca 200m laiune ala on planeeritud loodusliku haljasalana. Emajõe äärde on planeeritud avalikult kasutatav tee ja parkimisala, kaldale on planeeritud paadisild, paatide vettelaskmise koht ja piki kallast avalikult kasutatav kergliiklustee. Planeeringuala juurdepääs riigimaanteelt toimub Müta tee kaudu. Planeeringuala idanurka Müta tee ja Ojaääre tänava ristmikule on planeeritud liikluse sujuvuse tagamiseks ringristmik. Planeeritud põhitänavate sõiduteede laiused on 6,5 m, kõrvaltänavate sõiduteede laiused on 5 m. Planeeritud kõnniteed on 2,5 m laiused. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Planeeritava ala joogiveevarustus on lahendatud Pos 67 krundile rajatava puurkaevu baasil. Planeeringuala reovesi on ette nähtud juhtida Pos 50 krundile planeeritud reoveepuhastisse, kus reovesi puhastatakse asjakohaste nõuete järgi. Vee- ja kanalisatsioonilahendus võimaldab hiljem liituda ühisvõrguga. Planeeritud puurkaev ja reoveepuhastussüsteem hakkab teenindama kogu piirkonda (sh Kraavikopli detailplaneeringuala ja olemasolevat Nõmmeringi elamupiirkonda). Sadevesi kogutakse planeeritud platsidelt ja teedelt kraavidesse ja nõvadesse ning juhitakse olemasolevasse kraavitusse planeeringuala piiridel.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Keskkonnaametiga ja Transpordiametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.12.2021–29.12.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.11.2021 korraldusega nr 1144 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kavandada olemasoleva Nõmmiku elamupiirkonna laiendus Emajõe suunas ja planeerida uuele arendusalale täiendav juurdepääsutee. Planeeringuala hõlmab lisaks Kraavikopli maaüksusele ka Koplimetsa maaüksust juurdepääsutee planeerimise eesmärgil. Planeeringuala pindala on ca 12 ha.

Planeeringualal moodustatakse 43 krunti – 23 üksikelamu maa krunti, 10 ridaelamu maa krunti, 6 transpordimaa krunti, 2 metsamaa krunti, 1 haljasala maa krunt ja 1 kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa krunt. Üksikelamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500- 1700 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200-4000 m2.

Planeeringuala hõlmab endas u 1 ha suurust haljasala maad, mis sisaldab lisaks haljastusele jalgteede võrgustikku, mänguväljakuid, puhke- ja istumiskohti, külaplatsi ja spordiväljakut. Planeeringuga nähakse ette uus juurdepääs läbi Koplimetsa maaüksuse. Peatänava sõidutee laius on planeeritud 6,5 m, kvartalisisesed teed on kavandatud 6m laiused. Kogu alale on planeeritud 2,5 m laiused kergliiklusteed. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Planeeringuala veevarustuse ja kanalisatsiooni taristu on lahendatud läbi naaberalale koostatava Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud puurkaevu, pumpla ja puhastusseadme. Kui naaberalal asuv detailplaneering ei realiseeru vajalikus ajagraafikus on käesoleva detailplaneeringust huvitatud isikul kohustus välja ehitada käesoleva detailplaneeringuala teenindavad Markuse ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud vee- ja kanalisatsioonirajatised (magistraaltorustike need osad, mis ulatuvad pumplatesse, puurkaevuni, reoveepuhastisse ning on vajalikud Kraavikopli maaüksuse elluviimiseks; pumplad, puurkaev, reoveepuhasti jne.). Vee- ja kanalisatsioonilahendus võimaldab hiljem liituda ühisvõrguga. Sademevesi kogutakse planeeritud platsidelt ja teedelt kraavidesse ja nõvadesse ning juhitakse olemasolevasse kraavitusse planeeringuala piiridel.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Maa-ametiga ja tehtud koostööd Tartu Linnavalitsusega.

Avalik väljapanek toimub 15.12.2021–29.12.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 26.08.2021 korraldusega nr 796 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on muuta hetkel kehtivaid detailplaneeringuid suurendades olemasolevaid Käänu tänava (Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22) elamumaa kruntide pindalasid ning planeerida Kangroserva maaüksusele lisaks kolm elamumaa krunti. Planeeritavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ning abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha.

Planeeringualal moodustatakse 10 krunti – 9 elamumaa krunti ja 1 transpordimaa krunt. Planeeringuala lähiümbruses on Käänu tänava äärsete kruntide pindalad valdavalt ca 1200-1300 m2. Võttes arvesse olemasolevaid krundi suuruseid jäävad planeeritavate kruntide suurused vahemikku 1200-2000 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kruntidel planeeritud vahemikku 300-350 m2, üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 6 m, abihoonel 4 m. Lubatud on põhihoonetena 1-korruselised üksikelamud. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav.

Planeeringuga lahendatakse ka Helmika tn 3 maaüksusele juurdepääs Käänu tänavalt. Nii Käänu tänav kui ka uus planeeritav tänav on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt – igale krundile on planeeritud 2-3 parkimiskohta. Antud planeeringu menetlus on seotud ka planeeringualast ca 300 m kaugusele jääva Pihlaka tn 21 maaüksusele varem planeeritud puhkealaga. Käesoleva planeeringu elamukruntide ehitusõiguste rakendamise eelduseks on Pihlaka 21 puhkeala projektijärgse vertikaalplaneerimise teostamine ja haljastuse (sh kõrg- ja madalhaljastus) rajamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.09.2021–29.09.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 08.07.2021 korraldusega nr 619 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on liita Liiva tn 5 (kü 79401:001:0484) ja 5a (kü 79601:001:0820) maaüksused üheks elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine kolme ridaelamu (igaüks maksimaalselt kuni 8 boksiga) ja nelja abihoone ehitamiseks. Planeeritava krundi suuruseks on 10428 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 3128 m2, ridaelamu lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8,5 m, abihoonel 6 m. Ridaelamu lubatud korruselisus on kuni 2 korrust, abihoonel 1 korrus. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav.

Juurdepääs planeeritavatele ridaelamutele on kavandatud Pärna tänavalt. Planeeringuala ühendus Kõrveküla kergliiklusteede võrguga on tagatud planeeringuala lääneserva Pärna tänava äärde kavandatud perspektiivse asfaltkattega kergliiklustee kaudu. Kogu hoonet teenindav parkimine on lahendatud oma krundil, iga ridaelamu boksi kohta on planeeritud vähemalt kaks parkimiskohta. Planeeringualale on kavandatud ühiskasutatav haljas- ja puhkeala koos laste mänguväljakuga, mis sisaldab endas kõrghaljastust, mänguväljakut, kõnniteed, pinke ja prügikaste.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 27.07.2021–09.08.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 29.04.2021 korraldusega nr 386 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14  maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärk on Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste liitmine üheks krundiks ning krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine riigikaitsemaaks. Planeeringuga määratakse krundile ehitusõigus hoonete ja teenindavate rajatiste püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 21.05.2021–03.06.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (79401:006:1025) detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

15.02.21

Tartu Vallavalitsus võttis 21.01.2021 korraldusega nr 66 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (79401:006:1025) detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärk on muuta Savi tn 6 maaüksuse sihtotstarvet tootmismaast äri- ja tootmismaaks. Samuti määratakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded krundile hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on lahendatud planeeringuala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkude varustamine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.02.2021–28.02.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT

Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 17.12.2020 korraldusega nr 1106 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,1 ha.

Planeeringuga on kavandatud kuus krunti – viis elamumaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Planeeritud ehitusõigusega korterelamu krundid jäävad vahemikku 1677- 4180 m², kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealuse pinnad jäävad vahemikku 503-1249 m². Üldkasutatava maa suuruseks on planeeritud 1534 m². Sõidukite juurdepääs kruntidele POS 4 ja POS 5 on ette nähtud Killustiku põik tänavalt ning POS 1, POS 2 ja POS 3 kruntidele Mõisavärava tänavalt. Mõisavärava tänava äärde on kavandatud 2,5 m laiune kergliiklustee ning selle ühendamine Raadimõisa tänava kergliiklusteega. Tänava äärde on planeeritud ka valgustus ning haljasriba. Lisaks on lahendatud planeeringuala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 11.01.2020–25.01.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT

Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 26.11.2020 korraldusega nr 1031 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 9,5 ha.

Planeeringuala hõlmab Ignatsi maaüksust (kü 79401:006:1177) ja osaliselt Tartu-Vahi tee maaüksust ning Suure-Riistapuu maaüksust. Planeeringuga on kavandatud alale kokku 35 krunti, nendest 25 krunti on planeeritud elamumaa funktsiooniga, 8 krunti tänavate maa-aladeks ning 2 krunti üldkasutatavate haljasalade tarbeks. Planeeritud elamumaad on kavandatud selge linnaehitusliku loogika järgi, kavandatud on eraldi 2-korruseliste üksikelamute grupp (krundid pos 19- pos 25), väiksemate 2-korruseliste korterelamute grupp (pos 13- pos 18, igas korterelamus kuni 8 korterit) ja kuni 3-korruseliste korterelamute grupp (pos 1- pos 12, igas korterelamus kuni 30 korterit). Pos 7- pos 9 kruntide ehitusõigus võimaldab rakendada ka ärifunktsiooni ja ühiskondlike hoonete funktsiooni. Planeeringulahendus määrab ära ka teede ja üldkasutatavate alade struktuuri. Teede osas on teostatud planeeringulahenduse liiklusanalüüs, mille järgi on eelnõud täpsustatud. Krundisiseste parkimisalade ja jalgteede asukohad lahendatakse edasise projekteerimise käigus kui on teada täpne hoone maht ja asukoht (sissepääsud, korterite arv jne). Planeeringus on toodud nõuded haljastuse planeerimiseks (nii tänavamaa haljastuse kui ka kruntide sisese haljastuse osas).

Üldkasutatavatele aladele on planeeritud ligikaudsed mänguväljakute ja koerte jalutusväljaku asukohad.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud naabritega, tehnovõrkude valdajatega, Tartu Linnavalitsuse ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 16.12.2020–30.12.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 01.10.2020 korraldusega nr 821 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Keskuse tee 1 ja Keskuse põik L1 kruntide liitmine ja moodustunud krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine ridaelamute püstitamiseks. Krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme elamu püstitamiseks, mis võivad olla kas kõik ridaelamud või lahendatakse krundi ehitusõigus kahe ridaelamu ja ühe korterelamu kombinatsioonis. Ühes ridaelamus võib olla maksimaalselt 8 boksi, korterelamu maksimaalne korterite arv on 20. Kogu krundi ehitisealune pind on kokku planeeritud 1980 m² (ca 26% krundi pindalast), sh korterelamu võib olla kuni 455 m². Lisaks Keskuse teelt olemasolevale krundile juurdepääsule on planeeritud täiendav võimalik juurdepääs Keskuse tee ja Mõisapiiri tn vaheliselt uuelt ühendustänavalt. Lisaks on kirjeldatud haljastuse põhimõtted (haljastatava ala minimaalne suurus on 35% krundi pindalast, sh kõrghaljastuse osakaal peab olema vähemalt 10% haljastatavast alast). Krundil tagatakse vähemalt 2 parkimiskohta iga ridaelamu boksi kohta ja 1,5 parkimiskohta iga korteri kohta korterelamus ning lisaks vähemalt 1 külaliskoht iga maja kohta.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Tartu Linnavalitsuse ja Päästeametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 19.10.2020–01.11.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT

Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 10.09.2020 korraldusega nr 756 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Rähni maaüksus elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Kokku on kavandatud 21 uut krunti – 18 elamumaa, üks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kruntidele POS 1 kuni POS 18 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib üksikelamu krundile (igale krundile)ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Detailplaneering võimaldab ehitada POS 1 kuni POS 18 kruntidele kuni kahekorruselise elamu, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 8,5 meetrit maapinnast ja abihoone, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 6,0 meetrit maapinnast. Planeeringuala kruntidele on juurdepääsuks planeeritud Rähni tänav. Planeeritud tänavakoridor on 12,0 meetri laiune. Planeeritud asfaltkattega sõidutee osa on 5,0 meetri laiune ja ühele poole teed on planeeritud 2,5 meetri laiune kõnnitee. Sõidu- ja kõnnitee kõrvale on planeeritud haljasribad.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga ja Põllumajandusametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 28.09.2020–11.10.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad SIIN

Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 27.09.2020 korraldusega nr 689 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Planeeringuga on ette nähtud muuta Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava vahelisi kruntide piire. Lisaks on ette nähtud muuta Ojaääre tn 10 ja Ojaääre tn 12 omavahelist krundi piiri. Ojaääre tn 12 krundi läänepoolsest osast on ette nähtud jagada välja transpordimaa sihtotstarbega krunt ristmiku paremaks liikluskorralduslikuks lahenduseks. Kruntidele POS 1 kuni POS 6 on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 1 abihoone. Krundile POS 7 on lubatud ehitada 1 üksikelamu või samas mahus korterelamu (kuni 4 korteriga) ja 1 abihoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib kruntidele POS 1 kuni POS 7 ehitada (igale krundile) kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Kruntidele POS 1 kuni POS 7 on lubatud ehitada kuni 2-korruselised hooned, millede maksimaalne lubatud ehitisealune pindala krundil on 300 m². Elamu maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m ja abihoone maksimaalne lubatud kõrgus on 6 m maapinnast. Tupiktänava (kruntidele juurdepääsutee) koridor on planeeritud 10,0 meetri laiune ja lõpeb ümberkeeramise kohaga. Planeeritud asfaltkattega sõidutee on planeeritud 5 meetri laiune ja kahele poole teed on kavandatud haljasribad. Ojaääre tn 12 ja Ojaääre tn 3

kinnistutele säilib olemasolev juurdepääs Ojaääre tänavalt, Ojaääre tn 2, 4, 6, 8 ja 10 kinnistutele on planeeritud samuti juurdepääs Ojaääre tänavalt.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ja naaberkinnistute omanikega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandusametiga ja Maanteeametiga.

Avalik väljapanek toimub 14.09.2020–27.09.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad SIIN

Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 27.09.2020 korraldusega nr 690 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Pärna maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Krundile POS 1 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja kaks abihoonet ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m². Krundile POS 2 on lubatud ehitada kokku viis hoonet (üks üksikelamu ja neli abihoonet) ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 428 m². Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib kruntidele ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Detailplaneering võimaldab ehitada POS 1 krundile kuni kahekorruselise elamu, mille maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 8 m ja abihooned, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 6 m maapinnast. POS 1 krundile on planeeritud uus juurdepääs Muriküla teelt ning POS 2 säilib olemasolev juurdepääs samuti Muriküla teelt. POS 2 krundil säilib olemasolev veeühendus krundi keskosas asuvast olemasolevast salvkaevust. POS 1 krundi veevarustus on lahendatud krundi lõunaossa planeeritud salvkaevu baasil. POS 2 krundil säilib olemasolev omapuhasti (septik koos imbsüsteemiga). POS 1 krundil on reovesi ette nähtud juhtida planeeritud omapuhastisse koos imbsüsteemiga. Juhul, kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ja naaberkinnistute omanikega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 14.09.2020–27.09.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad SIIN

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 16.07.2020 korraldusega nr 576 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus asuva Vendi ja Vahi tankla maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 9.06.2009.a korraldusega nr 204), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuala osas kehtetuks. Kehtiva detailplaneeringu järgseid ehitusõigusi ei ole realiseerima asutud.

Üldplaneeringu kohaselt asub Vahi tn 11 maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Teistkordsele avalikule väljapanekule esitatakse planeeringulahendus, mis näeb ette Vahi tn 11 krundile kahe korterelamu püstitamise võimaluse. Vahi tn poole on lubatud püstitada kuni kolme maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 61.00 m/abs) ja Mõisajärve tänava poole kuni kahe maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 58.50 m/abs). Ehitusloakohustuslike hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil on 1000 m² sh ühe hoone maht ei tohi olla suurem kui 650 m² ja väiksem kui 350 m². Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus, iga korteri peale on tagatud 1,5 parkimiskohta, millele lisaks on planeeritud ka külaliste

parkimiskohad (vähemalt 1 koht iga 8 korteri peale). Lisaks on planeeritud lastemänguväljak ja haljastuslahendused (vähemalt 40% krundist peab olema haljastatud ja sellest vähemalt pool peab olema kompaktne haljasala). Lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahenduse muudatused ei ole vallavalitsuse hinnangul mahus, mis nõuaksid kooskõlastamise kordamist Päästeametiga ja täiendavat koostööd võrguettevõtetega.  

Avalik väljapanek toimub 05.08.2020–19.08.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). 

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.06.2020 korraldusega nr 514 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,36 ha.

Planeeringuga on kavandatud seitse krunti – neli elamumaa, kaks transpordimaa ja üks üldkasutatava maa krunt. Planeeritud ehitusõigusega kruntide suurused jäävad vahemikku 1155 m²- 2887 m². Igale elamumaa krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh lubatud üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kuni kaks 6 m kõrgust abihoonet), kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealused pinnad jäävad vahemikku 220- 300 m². Üldkasutatava ala krundi suuruseks on planeeritud 3350 m². Üks planeeritud tee maa-ala krunt tagab juurdepääsu planeeritavatele kruntidele, teine tee maa-ala krunt võimaldab laiendada Kooli tänava koridori.

Lahendatud on planeeringuala tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.07.2020–29.07.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 388 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on Elupuu maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0937, 100% maatulundusmaa, pindala 10 039 m²) jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga on kavandatud kolm uut krunti – kaks elamumaa ja üks transpordimaa krunt Kooli tänava perspektiivseks laiendamiseks. Krundile POS 1 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja kaks abihoonet ja krundile POS 2 lubatud ehitada üks üksikelamu ja kuni kolm abihoonet. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib üksikelamu kruntidele ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet.

Koostatava detailplaneeringuga muudetakse maa-alal kehtivat Elupuu maaüksuse detailplaneeringut, mis muutub käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel planeeringuala ulatuses kehtetuks.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud Põllumajandusametiga ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2020–07.06.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla talevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 389 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on Nõmmiku tn 21 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0473, 100% elamumaa, pindala 9206 m²) jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguste määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Kruntidele POS 1 ja POS 2 on lubatud ehitada kummalegi krundile üks üksikelamu ja kaks abihoonet. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib mõlemale krundile ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. POS 2 krundile säilib olemasolev juurdepääs Nõmmiku tänavalt. POS 1 krundile on planeeritud uus juurdepääs Nõmmiku tänavalt. Kruntide veevarustus on lahendatud kruntidele planeeritud salvkaevude baasil ning kanalisatsioon on lahendatud ühise POS 1 krundile planeeritud imbsüsteemiga biopuhastiga. Kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Maanteeametiga ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2020–07.06.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT