Avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine, et välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse osas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil oodatakse ettepanekuid ja vastuväiteid kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud planeeringu lahendusele (seletuskiri ja joonised). Selles etapis saavad kodanikud esitada omapoolseid kirjalikke arvamusi. Kui avalikul väljapanekul esitatakse kirjalikke vastuväiteid, mida planeeringu koostamisel ei arvestata, siis korraldatakse avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks avalik arutelu. Arvestamisele kuuluvate ettepanekute laekumise korral avalikku arutelu ei korraldata.

Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus annab teada, et võttis oma 04.07.2024. a korraldusega nr 877 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu. Ermi tn 4 maaüksusele kavandatakse planeeringulahenduse kohaselt üks kuni seitsmekorruseline korterelamu, milles on ette nähtud ka erinevad äri- ja kaubanduspinnad. Ermi tn 4 krundile on kavandatud juurdepääsud jalgsi ja jalgrattaga piirnevatelt Stardiraja ja Ermi tänavatelt. Mootorsõidukite juurdepääsu ei ole planeeritud, va päästeteenistuse juurdepääsud hädaolukorraks. Sõiduautode parkimine on kavandatud Stardiraja tänavale, endisele lennurajale. Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Koostatud detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3 600 m2. Planeeringuala on praegu hoonestamata rohumaa.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avalikustamise käigus on võimalik välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse kohta. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.07.2024-11.08.2024 Kõrveküla raamatukogus (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tartu valla planeeringute registris: SIIN. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avalikust väljapanekust teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 09.05.2024. a korraldusega nr 563 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Kõrveküla alevikus asuva Pärna 17 maaüksusele ehitusõiguse määramine äri- ja korterelamu funktsiooniga hoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 6 100 m2.

Planeeringuga ei ole ette nähtud olemasolevate krundipiiride muumist. Pärna 17 krundile määratakse planeeringulahenduse kohaselt elamumaa sihtotstarve, lisaotstarbena on lubatud määrata ärimaa sihtotstarve. Pärna tn 17 krundile on lubatud planeeringulahenduse kohaselt kavandada kuni kolm korterelamut. Maksimaalselt on võimalik Pärna tn 17 maaüksusele kavandada kuni 25 korterit.

Pärna tn 17 maaüksusel asub praegu kaks hoonet – garaaž ja remondihall ning planeeringuala on osaliselt ümbritsetud betoonist aiaga. Olemasolevad hooned ning betoonist aed on ette nähtud lammutada. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.06.2024-16.06.2024. Kõrveküla raamatukogus (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palume esitada Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Täpsema informatsioon planeeringu menetluse kohta on kättesaadav valla planeeringute registrist SIIT. Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud planeering lisatakse materjalide hulka vahetult enne avaliku väljapaneku algust.

Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu toimumisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis 18.01.2024 korraldusega nr 73 vastu Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste detailplaneeringu ning suunas avalikule väljapanekule. Planeeringu avalik väljapanek toimus 07.02.2024 – 20.02.2024. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks korraldatakse Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) 12.03.2024 algusega kl 17.00 avaliku arutelu.  

Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 18.01.2024. a korraldusega nr 73 võtnud vastu ja suunanud avalikule väljapanekule Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada Raadi alevisse uus haridus- ja kogukonnakeskus. Planeeringuga kavandatakse alale uus põhikoolihoone koos kogukonnale mõeldud ruumidega, spordihoone koos staadioniga ning lasteaiahoone. Neid ümbritsev maastik planeeritakse nii, et alale kujuneks terviklik hariduslinnak ja kogukonnakeskus. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 15,3 ha.

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.  Detailplaneering on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Praegu valdavalt looduslikuna olevale alale hoonestuse, uue jaotustänava ning nendega kaasnevate muude kõvakattega pindade rajamine muudab oluliselt senist olemasolevat keskkonda.  Planeeringuga jagatakse planeeringuala kaheksaks krundiks. Moodustatakse kolm ühiskondliku hoone krunti, kolm tänavamaa krunti, kaks elamu krunti ning üks haljasala maa krunt. Pos 1 kultuuri- ja spordiasutuse maa (spordihoone koos spordirajatistega), Pos 2 haridus- ja lasteasutuste maa (põhikoolihoone koos kogukonnakeskusega), Pos 3 haridus- ja lasteasutuste maa (lasteaiahoone). Ühiskondlike hoonete kruntidel on lubatud ka muud kõrvalfunktsioonid, mis toetavad ühtse haridus- ja kogukonnakeskuse toimimist. Pos 4…Pos 6 tee ja tänavamaa, Pos 7 haljasala/ üldkasutatav maa, Pos 8 elamumaa (krunt on planeeritud liita Mõisa pst 17 katastriüksusega). Mõisapiiri tn 9 krundi piire korrigeeritakse selliselt, et võimaldada jalgtee läbipääsu rajamine planeeringualalt ida suunas Mõisapiiri tänavani, planeeritud Mõisapiiri tn 9 krundi pindala on võrdne olemasoleva katastriüksuse pindalaga.

Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.02.2024-20.02.2024 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avalikustamise käigus on võimalik välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palun esitata Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 09.11.2023. a korraldusega nr 1451 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Raadi alevis asuvate  olemasolevate Koidu ja Nõlvakaare elamupiirkondade vahelisele alale kavandada terviklik uus asumiala, erinevate elamutüüpidega (korterelamud, ridaelamud, kaksikelamud, üksikelamud) ning teenindavate äri- ja ühiskondlike hoonetega. Uue asumi keskele on planeeritud terviklik roheala (park), mille eesmärk on säilitada võimalikult looduslähedane ning loomuliku haljastusega keskkond. Planeeritava ala pindala on ca 62 ha.

Praegu valdavalt looduslikuna olevale alale hoonestuse, tänavatevõrgustiku ning nendega kaasnevate muude kõvakattega pindade rajamine muudab oluliselt senist olemasolevat keskkonda ning seetõttu on rakendatud planeeringulahenduse koostamisel mitmeid keskkonnasäästlikke printsiipe, nagu näiteks: tervikliku sademeveesüsteemi kavandamine s.h looduspõhiste lahenduste kasutamine võimalikult suures ulatuses, maksimaalselt väheste suurte tehispindade planeerimine, jagatud parkimine, tervikliku roheala kavandamine/säilitamine.

Planeeringulahendus on ette nähtud ellu viia arendusetappide kaupa ja selleks on määratud vastavad arenduskvartalid. Tartu valla üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala segahoonestatava arenguala juhtotstarbega alale, mida iseloomustab mitmekesine hoonestus ja funktsionaalsus, sh üldkasutatava avaliku ruumi olemasolu. Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.12.2023-17.12.203 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avalikustamise käigus on võimalik välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palun esitata Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallvalitsus teatab, et võttis oma 28.09.2023. a korraldusega nr 1221 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahi tn 63 maaüksuse jagamist elamukruntideks ning ühiskondliku hoone krundiks ja määrata ehitusõigused üksikelamute, abihoonete ning ühiskondliku hoone (lastehoid, noortekeskus, kogukonnakeskus vm) püstitamiseks.

Planeeringuga on kavandatud jagada Vahi tn 63 maaüksus üheksaks krundiks: neli üksikelamu sihtotstarbega krunti, üks krunt, kus on lubatud nii üksikelamu sihtotstarve kui ka kultuuri- ja puhkerajatise maa, haridus- ja lasteasutuse maa või kultuuri- ja spordiasutuse maa kasutamise sihtotstarve, üks kultuuri- ja puhkerajatise maa, haridus- ja lasteasutuse maa või kultuuri- ja spordiasutuse maa kasutamise sihtotstarbega krunt ning kolm tee- ja tänavama sihtotstarbega krunti. Planeeringus kirjeldatud krundid Pos 2 ja Pos 6 on lubatud liita üheks ühiskondlike ehitiste maa krundiks.

Planeeringuala üksikelamu sihtotstarbega kruntidele Pos 2 kuni Pos 6 juurdepääsu tagamiseks on planeeritud Vahi tänavalt algav tupiktänav. Tupiktänava koridor on planeeritud 12,0 m laiune ja lõpeb 14,0 meetrise läbimõõduga ümberpööramiskohaga. Ühiskondliku hoone Pos 6 krundile säilib lisaks juurdepääs Vahi tänavalt. Üksikelau sihotstarbega Pos 1 krundile on lubatud rajada juurdepääs Vahi tänavalt või Vahi tn 65 krundi juurdepääsutee kaudu. Lisaks antakse lahendus planeeringuala liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritav ala asub Raadi alevis, Tartu linna piiri ääres Vahi ja Sinepi tänava nurgal. Planeeringuala on hoonestatud, seal asub endine Tartu veterinaarkeskuse kontori hoone koos viie kõrvalhoonega. Ala piirneb lääne- ja idaküljest üksikelamutega, lõunast Vahi tänavaga. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha. Olemasolevad hooned on kavas lammutada. Detailplaneeringu elluviimisega tiheneb olemasolev elamurajoon. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17.10.2023-30.10.2023.2023. a Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee.  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

 

Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust teavitamine

Teavitame Teid, et Tartu Vallavalitsus on võtnud oma 17.08.2023. a korraldusega nr 1005 vastu Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ja suunanud selle avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu eesmärgiks on  Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 kinnistutele määrata ehitusõigus ridaelamute ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele.  Planeeritava ala pindala on ca 2,8 ha.

Planeeringuala on praegu hoonestamata ning sellel asuvad noored kased. Planeeringuga kavandatakse jagada planeeritav ala kuueks krundiks. Moodustatakse neli elamumaa sihtotstarbega krunti, kuhu kavandatakse ridaelamuid. Ühte ridaelamusse on lubatud kavandada kuni 8 korterit. Planeeringuga kavandatakse planeeringualale 7 ridaelamut, kokku kuni 52 korterit.  Samuti moodustatakse planeeringuga üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, kuhu kavandatakse avalik puhkeala ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 11.09.2023-24.09.2023. a Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee.  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis oma 26.07.2023. a korraldusega nr 924 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Vahtra tn 4 maaüksuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse määramine taastuvenergia (peamiselt biokütuse, nt puit, hakkpuit, pellet ja päikeseenergia) baasil töötava katlamaja soojusenergia tootmiseks (elektrienergia tootmise perspektiiviga) ning kontoriruumide rajamiseks. Planeeringuga antakse maa-ala haljastuse, heakorra, juurdepääsude, parkimiskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Planeeringuala pindala on u 0,7 ha. Planeeringualal asub praegu gaasikatlamaja ning alajaam. Ala on valdavalt kaetud lageda rohumaaga.

Planeeringuga on kavandatud jagada Vahtra tn 4 maaüksus kaheks krundiks: pos 1: äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunt katlamaja rajamiseks ning pos 2: transpordimaa sihtotstarbega krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks. Teiste planeeringualasse hõlmatud maaüksuste piirid säilivad (sh Vahtra tn 6 (Pos 3)). Vastavalt üldplaneeringus toodud tingimustele on hoonete suurim lubatud ehitisealune pind kuni 60% krundi pindalast, kõrgus põhimahul kuni 14 m (erandina on lubatud tehnoloogilistest vajadustest tulenevalt katlamaja korstnad kõrgusega kuni 20 m).

Krundile Pos 1 on kavandatud uue katlamaja, küttematerjali (nt hakkepuit) hoidla, kontorihoone ja vastavalt vajadusele täiendavate abihoonete ehitamine. Olemasolev gaasikatlamaja demonteeritakse ning gaasikatlad paigaldatakse uude katlamajja ning jäetakse reservi. Krundil Pos 3 (Vahtra tn 6) asub olemasolev alajaam, millel säilib olemasolev olukord ning täiendavat ehitusõigust ei planeerita.

Planeeritav tegevus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 23.08.2023-5.09.2023 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel SIIN. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis oma 20.04.2023. a korraldusega nr 486 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Seedri maaüksuse (kü 79403:002:0178) jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on u 1,38 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused detailplaneeringu kohustusega tiheasustusealal ja väikeelamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, ridaelamu, korterelamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva ruumiga ning lahenduse realiseerimisel on positiivne mõju asustuse tihenemisele ja planeeringuala sihtotstarbelisele kasutamisele, kasutades ära olemasolevat taristut. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Seedri maaüksus on praegu hoonestamata, valdavalt looduslik rohumaa. Planeeringuga on kavandatud jagada Seedri maaüksus kaheks üksikelamu maa krundiks. Kruntidele on ligipääs olemasolevalt Muriküla teelt. Planeeritava ala veega varustamine on kavandatud krundile Pos 2 planeeritud puurkaevu baasil. Krundile Pos 2 on planeeritud veetorustiku ja kaevu servituut krundi Pos 1 kasuks. Planeeringuala tuletõrje veevarustuse tagamiseks on krundile Pos 2 planeeritud 30 m3 tuletõrje veemahuti. Planeeritavate kruntide reovee ärajuhtimine lahendatakse lokaalselt.

Seedri maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.05.2023-22.05.2023 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis oma 20.04. 2023. a korraldusega nr 487 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Sopaku maaüksuse jagamine ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine tankla, kauplus(te), majutus- ja kontorihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala hõlmab Sopaku maaüksust ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L1 maaüksust ning osaliselt Kõrve tänava maaüksust. Planeeringuala pindala on u 2,9 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused detailplaneeringu kohustusega tiheasustusealal ja segahoonestatava arenguala maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mida iseloomustab mitmekesine hoonestus ja funktsionaalsus, s.h üldkasutatava avaliku ruumi olemasolu. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva ruumiga ning lahenduse realiseerimisel on positiivne mõju asustuse tihenemisele ja planeeringuala sihtotstarbelisele kasutamisele, kasutades ära olemasolevat taristut. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Sopaku maaüksus on praegu hoonestamata rohumaa. Planeeringuga on kavandatud jagada Sopaku maaüksus viieks ärimaa sihtotstarbega krundiks (Pos 1-Pos 5) ning üheks transpordimaa (Pos 6) krundiks. Krundile Pos 1 on lisaks planeeritud, säilitatava puudesalu ümber, avalikkusele ligipääsetav puhkeala/mänguväljak. Planeeringualale nähakse ette näiteks esmatarbekaupluse, tankla või muid igapäevaseid teenuseid pakkuvate asutuste rajamine. Samuti on sobilik planeeringualale rajada ka muid äripindu ja kontoripindu. Kergliikluse juurdepääs kruntidele on planeeritud kavandatavatelt kergliiklusteedelt avalike tänavate ääres ning ka Muriküla kraavi kaldale kavandatud teelt. Kavandatud jalgratta- ja jalgteed on ühendatud olemasolevate jalgratta- ja jalgteedega. Sõidukitega juurdepääs on kavandatud Kõrve tänavalt. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on planeeritud kaks uut hüdranti. Üks hüdrant on planeeritud juurdepääsuservituudi ala lõunaosasse ja teine Kõrve tänava äärde.

Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.05.2023-22.05.2023 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis 08.09.2022 korraldusega nr 838 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse (kü tunnus: 77301:002:0175) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Jaama maaüksusest (kü 77301:002:0175) kuni 3 elamumaa krundi moodustamist ning kahele krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks- ehitamiseks ning ühele krundile ehitusõiguse määramist üksik- või kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha.

Planeeringuga moodustatakse Jaama maaüksusest kolm elamumaa krunti. Pärna tänava äärde moodustatakse kaks krunti, kus kummalegi krundile on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Põllu tn äärde moodustatakse üks krunt, kuhu on määratud ehitusõigus üksik- või kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Parkimine on ette nähtud lahendada krundisiseselt.

Planeeritud kruntide veega varustamine on ette nähtud ühisveevärgi torustikest ning reovee ärajuhtimiseks on kavandatud reoveekanalisatsioonitorustik Pärna ja Põllu tänavatel asuvate isevoolsete ühiskanalisatsioonitorustikeni. Planeeringuala igale planeeritavale krundile nähakse ette eraldi reoveekanalisatsiooni liitumispunkt. Planeeringuala tuletõrje veevõtuks tuleb Põllu ja Pärna tänavatele rajada tuletõrjehüdrandid.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Transpordiametiga ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Tartu valla üldplaneeringu kohaselt asub Jaama maaüksus väikeelamu maa-ala juhtotstarbega alal, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulisi mõjusid. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib planeeringu elluviimisel tekkida vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Avalik väljapanek toimub 03.10.2022–17.10.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel www.tartuvald.ee ning Tartu valla planeeringute registris SIIN

Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 28.04.2022 korraldusega nr 409 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse (kü 79401:006:0500) detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Rehevärava tn 2 maaüksuse jagamine elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 2 ha.

Planeeringuga moodustatakse kolm üksikelamumaa krunti, mille suurused jäävad vahemikku 4045-8416 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kuni 400 m2, põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8,5 m (kuni 2 korrust), abihoonel 6 m (1 korrus).  Hoonete suurim lubatud sügavus on kuni -3 m (1 korrus).  Planeeringuga moodustatakse kolm transpordimaa krunti, mis arvestavad alal varem kehtestatud detailplaneeringuga, millega määrati eraldi krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks ja eraldi krunt Idaringtee- 3 Jõhvi-Tartu-Valga mnt ristmiku vajaduseks. Täiendav transpordimaa krunt (Pos 6) on moodustatud Rehevärava tänava võimalikuks laiendamiseks. Kõik transpordimaa krundid on kavas peale teerajatiste väljaehitamist määrata avalikku kasutusse. Juurdepääs planeeringualale on 3 Jõhvi-Tartu-Valga teelt mööda Rehevärava tänavat. Idaringtee väljaehitamisel või hetkel kehtiva detailplaneeringu realiseerimisel suletakse Rehevärava tänavalt pääs 3 Jõhvi-Tartu-Valga maanteele. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, igale elamukrundile on ette nähtud 3 parkimiskohta.

Olemasolevad elamud (Pos 2 ja 3) on varustatud elektriga, veevarustuseks on salvkaev ning reovesi juhitakse imbväljakusse. Ajutiselt on lubatud rajada lisaks kolme krundi peale üks ühine puurkaev. Kui uus puurkaev on rajatud ja kõikidele kruntidele veevarustus tagatud, on põhjavee kaitse tagamise eesmärgil kohustuslik olemasoleva salvkaevu nõuetekohane likvideerimine. Pos 2 krundi reovesi juhitakse olemasolevasse imbväljakusse, Pos 1 ja 3 reovesi juhitakse mõlemale krundile planeeritud kogumismahutisse. Ühisveevärgi trasside väljaehitamise korral on kohustatud liituma kõik kolm planeeritud elamukrunti.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Transpordiameti ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 18.05.2022–01.06.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 28.04.2022 korraldusega nr 401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on Kõrve põik 2a maaüksuse jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,2 ha.

Planeeringualal moodustatakse 7 krunti – 6 üksikelamu maa krunti ja 1 tee ja tänava maa krunt. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2 - 1520 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisalune pind on kuni 250 m2, igale krundile on lubatud ehitada üks elamu ja üks abihoone. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on maapinnast 8,5 m (kuni 2 maapealset korrust), abihoonetel 6 m (üks maapealne korrus).

Planeeritud kruntidele on ette nähtud juurdepääs Kõrve põik ja Käänu tänavalt mööda planeeritud Pos 7 transpordimaa krunti. Planeeritud tänavakoridor on 10m laiune, mis sisaldab endas 5m laiust sõiduteed koos haljastuse ja tänavavalgustusega. Planeeritav transpordimaa (Pos 7) on kavandatud peale realiseerimist määrata avalikku kasutusse ja tasuta üle anda Tartu vallale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, igale elamukrundile on ette nähtud 3 parkimiskohta.

Planeeritud kruntide vesi ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Tartu Veevärk' poolt esitatud tehnilistele tingimustele. Sademevesi on kavandatud Pos 7 tänava maa-alalt suunata sademeveekanalisatsiooni kaudu Murisoo peakraavi. Elamukruntide sademevesi juhitakse hoonetest eemale ja immutatakse krundil.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Põllumajandus- ja Toiduametiga ning Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 18.05.2022–01.06.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Lombi külas asuva Adami maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 24.03.2022 korraldusega nr 283 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lombi külas asuva Adami maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0040) detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on moodustada Adami maaüksusest (kü tunnus 79403:002:0040) neli elamumaa krunti ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Samuti on vajadus Adami kinnistuga külgnevate Adami tee ja Kuusiku tee koridori laiendamiseks. Planeeringuala pindala on ca 2 ha.

Planeeringualal moodustatakse 7 krunti – 4 üksikelamu maa krunti, 2 tee ja tänava maa krunti ning 1 vee tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt (puurkaevu tarbeks). Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 3000 m2 - 4500 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisalune pind on kuni 400 m2, igale krundile on lubatud ehitada üks elamu ja kaks abihoonet. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on maapinnast 8,5 m (kuni 2 maapealset korrust, lubatud ka maa-alune korrus), abihoonetel 6 m (üks maapealne korrus, lubatud ka maa-alune korrus).

Planeeringuga on ette nähtud Adami ja Kuusiku teede koridoride laiendamine 10 meetri laiuseks ning planeeringuala ulatuses kruusakattega sõidutee laiendamine 5 m laiuseks. Planeeritavad transpordimaad (Pos 6 ja Pos 7) on kavandatud peale realiseerimist määrata avalikku kasutusse ja tasuta üle anda Tartu vallale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, igale elamukrundile on ette nähtud 3 parkimiskohta.

Planeeritud kruntide joogiveevarustus on lahendatud Pos 5 krundile rajatava puurkaevu baasil. Puurkaevu projekteerimisel ja väljaehitamisel tuleb tagada lisaks detailplaneeringuala kruntidele täiendav veevarustuse võimsus Adami (kü tunnus 79403:002:0041) kinnistu jagamisel perspektiivselt tekkiva 4 elamukrundi jaoks. Planeeringuala reovesi on ette nähtud juhtida igale krundile planeeritud pealt kinnistesse omapuhastitesse koos imbsüsteemiga. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimiseks vajalikud kalded lahendatakse ehitusprojektiga. Kruntide POS 1, POS 2 ja POS 4 lõunapiirile on planeeritud kuivenduskraav, et takistada planeeringualalt kevadise ja sügisese liigvee voolamist naaberkinnistutele.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 13.04.2022–27.04.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavolikogu võttis 16.02.2022 otsusega nr 7 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Tartu Graanuli AS tööstusala laiendust Pelleti (kü tunnus 79403:002:0663), Väike-Kivestiku (kü tunnus 79403:002:0299) ja Veski (kü tunnus 79403:002:0367) maaüksustel. Algatamisel püstitati eesmärgiks kaaluda planeeritavatele maaüksustele täiendava ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramist olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks ja koostootmisjaama rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 6 ha.

Arendustegevuse käigus soovitakse rajada pelletitootmise liin ning laiendada puidu järeltöötlusega seotud tootmisala planeeringuala kinnistutel, kus hetkel puudub hoonestus. Lisaks kavandatakse Pelleti kinnistul asuva saematerjali kuivatamise võimalikku laiendamist ning vajadusel lammutatakse ladu ja demonteeritakse silod Pelleti kinnistul. Pelletitootmine planeeritakse viia tasemelt 30 000 t/a mahuni kuni 100 000 t/a.

Detailplaneeringuga liidetakse Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistud üheks ehitusõigusega krundiks (pos 3). Veski maaüksusest jagatakse välja ehitusõigusega krunt pos 2. Lisaks eraldatakse Veski maaüksusest transpordimaa krunt võimaliku perspektiivse Kuusisoo tee laienduse- jalgtee rajamise tarvis (krunt pos 1). Detailplaneeringuga määratakse pos 2 ja pos 3 kruntidele ehitusõigus olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks ning koostootmisjaama rajamiseks, lahendatakse vajalikud juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkude lahendused, seatakse keskkonnatingimused.

Pos 3 krundi planeeritud pindala on 40 121m², detailplaneeringu liikides määratakse moodustatava krundi võimalikuks sihtotstarbeks elektrienergia tootmise ja jaotamise maa (OE), soojusenergia tootmise ja jaotamise maa (OS) ning tootmishoone maa (TT). Krundi maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on määratud 10 000 m². Lubatud maksimaalne hoonete arv krundil on 10, hoonete maksimaalne kõrgus 12 m maapinnast. Olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida, ümber ehitada või muul moel parendada. Rekonstrueerimisel või lammutamisel uushoonestuse rajamiseks tuleb jääda planeeringujärgse hoonestusala piiridesse ning lähtuda alale määratud ehitusõigusest.

Veski kinnistust moodustatakse kaks krunti. Üks krunt (pos 1) suurusega 1327 m² on ette nähtud transpordimaa kergliiklustee tarbeks (LT). Teine moodustatav krunt (pos 2) suurusega 18 919 m² on ette nähtud hoonestatava tootmismaana, kus detailplaneeringu liikides määratakse võimalikuks krundi sihtotstarbeks elektrienergia tootmise ja jaotamise maa (OE), soojusenergia tootmise ja jaotamise maa (OS) ning tootmishoone maa (TT). Detailplaneeringuga määratakse maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks krundil 4000 m2. Krundile on lubatud rajada kuni kuus hoonet (kuni 20 m2 ehitised kaasaarvatud) maksimaalse kõrgusega 12 m maapinnast, v.a. koostootmisjaama hoone, mille lubatud maksimaalne kõrgus on 20 m, korstna kõrgus vahemikus 28-33 m.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Keskkonnaametiga, Terviseametiga ja Transpordiametiga.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tootmis- ja ärimaa juhtotstarbega maa-alal.

Avalik väljapanek toimub 14.03.2022–18.04.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.11.2021 korraldusega nr 1146 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli laiendada olemasolevat Nõmmeringi tn elamupiirkonda Emajõe suunas. Planeeringuga planeeritakse üle osa varasemate detailplaneeringute alusel välja mõõdetud kruntidest, lisaks on ehitatud uus mahasõit 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteelt, mis on põhiliseks juurdepääsuks planeeringualale. Planeeringuala pindala on ca 21,5 ha.

Planeeringualal moodustatakse 67 krunti – 42 üksikelamu maa krunti, 7 ridaelamu maa krunti, 5 üldkasutatava maa krunti, 8 transpordimaa krunti, 2 veekogude maa krunti ja 3 tootmismaa (tehnorajatiste tarbeks) krunti. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2- 2000 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200 m2-3500 m2.

Planeeringuala hõlmab endas erinevaid üldkasutatavaid alasid. Emajõe äärne ca 200m laiune ala on planeeritud loodusliku haljasalana. Emajõe äärde on planeeritud avalikult kasutatav tee ja parkimisala, kaldale on planeeritud paadisild, paatide vettelaskmise koht ja piki kallast avalikult kasutatav kergliiklustee. Planeeringuala juurdepääs riigimaanteelt toimub Müta tee kaudu. Planeeringuala idanurka Müta tee ja Ojaääre tänava ristmikule on planeeritud liikluse sujuvuse tagamiseks ringristmik. Planeeritud põhitänavate sõiduteede laiused on 6,5 m, kõrvaltänavate sõiduteede laiused on 5 m. Planeeritud kõnniteed on 2,5 m laiused. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Planeeritava ala joogiveevarustus on lahendatud Pos 67 krundile rajatava puurkaevu baasil. Planeeringuala reovesi on ette nähtud juhtida Pos 50 krundile planeeritud reoveepuhastisse, kus reovesi puhastatakse asjakohaste nõuete järgi. Vee- ja kanalisatsioonilahendus võimaldab hiljem liituda ühisvõrguga. Planeeritud puurkaev ja reoveepuhastussüsteem hakkab teenindama kogu piirkonda (sh Kraavikopli detailplaneeringuala ja olemasolevat Nõmmeringi elamupiirkonda). Sadevesi kogutakse planeeritud platsidelt ja teedelt kraavidesse ja nõvadesse ning juhitakse olemasolevasse kraavitusse planeeringuala piiridel.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Keskkonnaametiga ja Transpordiametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.12.2021–29.12.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.11.2021 korraldusega nr 1144 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kavandada olemasoleva Nõmmiku elamupiirkonna laiendus Emajõe suunas ja planeerida uuele arendusalale täiendav juurdepääsutee. Planeeringuala hõlmab lisaks Kraavikopli maaüksusele ka Koplimetsa maaüksust juurdepääsutee planeerimise eesmärgil. Planeeringuala pindala on ca 12 ha.

Planeeringualal moodustatakse 43 krunti – 23 üksikelamu maa krunti, 10 ridaelamu maa krunti, 6 transpordimaa krunti, 2 metsamaa krunti, 1 haljasala maa krunt ja 1 kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa krunt. Üksikelamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500- 1700 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200-4000 m2.

Planeeringuala hõlmab endas u 1 ha suurust haljasala maad, mis sisaldab lisaks haljastusele jalgteede võrgustikku, mänguväljakuid, puhke- ja istumiskohti, külaplatsi ja spordiväljakut. Planeeringuga nähakse ette uus juurdepääs läbi Koplimetsa maaüksuse. Peatänava sõidutee laius on planeeritud 6,5 m, kvartalisisesed teed on kavandatud 6m laiused. Kogu alale on planeeritud 2,5 m laiused kergliiklusteed. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Planeeringuala veevarustuse ja kanalisatsiooni taristu on lahendatud läbi naaberalale koostatava Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud puurkaevu, pumpla ja puhastusseadme. Kui naaberalal asuv detailplaneering ei realiseeru vajalikus ajagraafikus on käesoleva detailplaneeringust huvitatud isikul kohustus välja ehitada käesoleva detailplaneeringuala teenindavad Markuse ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud vee- ja kanalisatsioonirajatised (magistraaltorustike need osad, mis ulatuvad pumplatesse, puurkaevuni, reoveepuhastisse ning on vajalikud Kraavikopli maaüksuse elluviimiseks; pumplad, puurkaev, reoveepuhasti jne.). Vee- ja kanalisatsioonilahendus võimaldab hiljem liituda ühisvõrguga. Sademevesi kogutakse planeeritud platsidelt ja teedelt kraavidesse ja nõvadesse ning juhitakse olemasolevasse kraavitusse planeeringuala piiridel.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Maa-ametiga ja tehtud koostööd Tartu Linnavalitsusega.

Avalik väljapanek toimub 15.12.2021–29.12.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 26.08.2021 korraldusega nr 796 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on muuta hetkel kehtivaid detailplaneeringuid suurendades olemasolevaid Käänu tänava (Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22) elamumaa kruntide pindalasid ning planeerida Kangroserva maaüksusele lisaks kolm elamumaa krunti. Planeeritavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ning abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha.

Planeeringualal moodustatakse 10 krunti – 9 elamumaa krunti ja 1 transpordimaa krunt. Planeeringuala lähiümbruses on Käänu tänava äärsete kruntide pindalad valdavalt ca 1200-1300 m2. Võttes arvesse olemasolevaid krundi suuruseid jäävad planeeritavate kruntide suurused vahemikku 1200-2000 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kruntidel planeeritud vahemikku 300-350 m2, üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 6 m, abihoonel 4 m. Lubatud on põhihoonetena 1-korruselised üksikelamud. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav.

Planeeringuga lahendatakse ka Helmika tn 3 maaüksusele juurdepääs Käänu tänavalt. Nii Käänu tänav kui ka uus planeeritav tänav on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt – igale krundile on planeeritud 2-3 parkimiskohta. Antud planeeringu menetlus on seotud ka planeeringualast ca 300 m kaugusele jääva Pihlaka tn 21 maaüksusele varem planeeritud puhkealaga. Käesoleva planeeringu elamukruntide ehitusõiguste rakendamise eelduseks on Pihlaka 21 puhkeala projektijärgse vertikaalplaneerimise teostamine ja haljastuse (sh kõrg- ja madalhaljastus) rajamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.09.2021–29.09.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 08.07.2021 korraldusega nr 619 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on liita Liiva tn 5 (kü 79401:001:0484) ja 5a (kü 79601:001:0820) maaüksused üheks elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine kolme ridaelamu (igaüks maksimaalselt kuni 8 boksiga) ja nelja abihoone ehitamiseks. Planeeritava krundi suuruseks on 10428 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 3128 m2, ridaelamu lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8,5 m, abihoonel 6 m. Ridaelamu lubatud korruselisus on kuni 2 korrust, abihoonel 1 korrus. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav.

Juurdepääs planeeritavatele ridaelamutele on kavandatud Pärna tänavalt. Planeeringuala ühendus Kõrveküla kergliiklusteede võrguga on tagatud planeeringuala lääneserva Pärna tänava äärde kavandatud perspektiivse asfaltkattega kergliiklustee kaudu. Kogu hoonet teenindav parkimine on lahendatud oma krundil, iga ridaelamu boksi kohta on planeeritud vähemalt kaks parkimiskohta. Planeeringualale on kavandatud ühiskasutatav haljas- ja puhkeala koos laste mänguväljakuga, mis sisaldab endas kõrghaljastust, mänguväljakut, kõnniteed, pinke ja prügikaste.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 27.07.2021–09.08.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 29.04.2021 korraldusega nr 386 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14  maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärk on Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste liitmine üheks krundiks ning krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine riigikaitsemaaks. Planeeringuga määratakse krundile ehitusõigus hoonete ja teenindavate rajatiste püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 21.05.2021–03.06.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (79401:006:1025) detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

15.02.21

Tartu Vallavalitsus võttis 21.01.2021 korraldusega nr 66 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (79401:006:1025) detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärk on muuta Savi tn 6 maaüksuse sihtotstarvet tootmismaast äri- ja tootmismaaks. Samuti määratakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded krundile hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on lahendatud planeeringuala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkude varustamine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.02.2021–28.02.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT

Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 17.12.2020 korraldusega nr 1106 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,1 ha.

Planeeringuga on kavandatud kuus krunti – viis elamumaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Planeeritud ehitusõigusega korterelamu krundid jäävad vahemikku 1677- 4180 m², kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealuse pinnad jäävad vahemikku 503-1249 m². Üldkasutatava maa suuruseks on planeeritud 1534 m². Sõidukite juurdepääs kruntidele POS 4 ja POS 5 on ette nähtud Killustiku põik tänavalt ning POS 1, POS 2 ja POS 3 kruntidele Mõisavärava tänavalt. Mõisavärava tänava äärde on kavandatud 2,5 m laiune kergliiklustee ning selle ühendamine Raadimõisa tänava kergliiklusteega. Tänava äärde on planeeritud ka valgustus ning haljasriba. Lisaks on lahendatud planeeringuala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 11.01.2020–25.01.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT

Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 26.11.2020 korraldusega nr 1031 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 9,5 ha.

Planeeringuala hõlmab Ignatsi maaüksust (kü 79401:006:1177) ja osaliselt Tartu-Vahi tee maaüksust ning Suure-Riistapuu maaüksust. Planeeringuga on kavandatud alale kokku 35 krunti, nendest 25 krunti on planeeritud elamumaa funktsiooniga, 8 krunti tänavate maa-aladeks ning 2 krunti üldkasutatavate haljasalade tarbeks. Planeeritud elamumaad on kavandatud selge linnaehitusliku loogika järgi, kavandatud on eraldi 2-korruseliste üksikelamute grupp (krundid pos 19- pos 25), väiksemate 2-korruseliste korterelamute grupp (pos 13- pos 18, igas korterelamus kuni 8 korterit) ja kuni 3-korruseliste korterelamute grupp (pos 1- pos 12, igas korterelamus kuni 30 korterit). Pos 7- pos 9 kruntide ehitusõigus võimaldab rakendada ka ärifunktsiooni ja ühiskondlike hoonete funktsiooni. Planeeringulahendus määrab ära ka teede ja üldkasutatavate alade struktuuri. Teede osas on teostatud planeeringulahenduse liiklusanalüüs, mille järgi on eelnõud täpsustatud. Krundisiseste parkimisalade ja jalgteede asukohad lahendatakse edasise projekteerimise käigus kui on teada täpne hoone maht ja asukoht (sissepääsud, korterite arv jne). Planeeringus on toodud nõuded haljastuse planeerimiseks (nii tänavamaa haljastuse kui ka kruntide sisese haljastuse osas).

Üldkasutatavatele aladele on planeeritud ligikaudsed mänguväljakute ja koerte jalutusväljaku asukohad.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud naabritega, tehnovõrkude valdajatega, Tartu Linnavalitsuse ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 16.12.2020–30.12.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 01.10.2020 korraldusega nr 821 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Keskuse tee 1 ja Keskuse põik L1 kruntide liitmine ja moodustunud krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine ridaelamute püstitamiseks. Krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme elamu püstitamiseks, mis võivad olla kas kõik ridaelamud või lahendatakse krundi ehitusõigus kahe ridaelamu ja ühe korterelamu kombinatsioonis. Ühes ridaelamus võib olla maksimaalselt 8 boksi, korterelamu maksimaalne korterite arv on 20. Kogu krundi ehitisealune pind on kokku planeeritud 1980 m² (ca 26% krundi pindalast), sh korterelamu võib olla kuni 455 m². Lisaks Keskuse teelt olemasolevale krundile juurdepääsule on planeeritud täiendav võimalik juurdepääs Keskuse tee ja Mõisapiiri tn vaheliselt uuelt ühendustänavalt. Lisaks on kirjeldatud haljastuse põhimõtted (haljastatava ala minimaalne suurus on 35% krundi pindalast, sh kõrghaljastuse osakaal peab olema vähemalt 10% haljastatavast alast). Krundil tagatakse vähemalt 2 parkimiskohta iga ridaelamu boksi kohta ja 1,5 parkimiskohta iga korteri kohta korterelamus ning lisaks vähemalt 1 külaliskoht iga maja kohta.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Tartu Linnavalitsuse ja Päästeametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 19.10.2020–01.11.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT

Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 10.09.2020 korraldusega nr 756 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Rähni maaüksus elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Kokku on kavandatud 21 uut krunti – 18 elamumaa, üks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kruntidele POS 1 kuni POS 18 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib üksikelamu krundile (igale krundile)ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Detailplaneering võimaldab ehitada POS 1 kuni POS 18 kruntidele kuni kahekorruselise elamu, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 8,5 meetrit maapinnast ja abihoone, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 6,0 meetrit maapinnast. Planeeringuala kruntidele on juurdepääsuks planeeritud Rähni tänav. Planeeritud tänavakoridor on 12,0 meetri laiune. Planeeritud asfaltkattega sõidutee osa on 5,0 meetri laiune ja ühele poole teed on planeeritud 2,5 meetri laiune kõnnitee. Sõidu- ja kõnnitee kõrvale on planeeritud haljasribad.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga ja Põllumajandusametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 28.09.2020–11.10.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad SIIN

Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 27.09.2020 korraldusega nr 689 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Planeeringuga on ette nähtud muuta Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava vahelisi kruntide piire. Lisaks on ette nähtud muuta Ojaääre tn 10 ja Ojaääre tn 12 omavahelist krundi piiri. Ojaääre tn 12 krundi läänepoolsest osast on ette nähtud jagada välja transpordimaa sihtotstarbega krunt ristmiku paremaks liikluskorralduslikuks lahenduseks. Kruntidele POS 1 kuni POS 6 on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 1 abihoone. Krundile POS 7 on lubatud ehitada 1 üksikelamu või samas mahus korterelamu (kuni 4 korteriga) ja 1 abihoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib kruntidele POS 1 kuni POS 7 ehitada (igale krundile) kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Kruntidele POS 1 kuni POS 7 on lubatud ehitada kuni 2-korruselised hooned, millede maksimaalne lubatud ehitisealune pindala krundil on 300 m². Elamu maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m ja abihoone maksimaalne lubatud kõrgus on 6 m maapinnast. Tupiktänava (kruntidele juurdepääsutee) koridor on planeeritud 10,0 meetri laiune ja lõpeb ümberkeeramise kohaga. Planeeritud asfaltkattega sõidutee on planeeritud 5 meetri laiune ja kahele poole teed on kavandatud haljasribad. Ojaääre tn 12 ja Ojaääre tn 3

kinnistutele säilib olemasolev juurdepääs Ojaääre tänavalt, Ojaääre tn 2, 4, 6, 8 ja 10 kinnistutele on planeeritud samuti juurdepääs Ojaääre tänavalt.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ja naaberkinnistute omanikega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandusametiga ja Maanteeametiga.

Avalik väljapanek toimub 14.09.2020–27.09.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad SIIN

Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 27.09.2020 korraldusega nr 690 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Pärna maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Krundile POS 1 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja kaks abihoonet ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m². Krundile POS 2 on lubatud ehitada kokku viis hoonet (üks üksikelamu ja neli abihoonet) ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 428 m². Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib kruntidele ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Detailplaneering võimaldab ehitada POS 1 krundile kuni kahekorruselise elamu, mille maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 8 m ja abihooned, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 6 m maapinnast. POS 1 krundile on planeeritud uus juurdepääs Muriküla teelt ning POS 2 säilib olemasolev juurdepääs samuti Muriküla teelt. POS 2 krundil säilib olemasolev veeühendus krundi keskosas asuvast olemasolevast salvkaevust. POS 1 krundi veevarustus on lahendatud krundi lõunaossa planeeritud salvkaevu baasil. POS 2 krundil säilib olemasolev omapuhasti (septik koos imbsüsteemiga). POS 1 krundil on reovesi ette nähtud juhtida planeeritud omapuhastisse koos imbsüsteemiga. Juhul, kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ja naaberkinnistute omanikega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 14.09.2020–27.09.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad SIIN

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 16.07.2020 korraldusega nr 576 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus asuva Vendi ja Vahi tankla maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 9.06.2009.a korraldusega nr 204), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuala osas kehtetuks. Kehtiva detailplaneeringu järgseid ehitusõigusi ei ole realiseerima asutud.

Üldplaneeringu kohaselt asub Vahi tn 11 maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Teistkordsele avalikule väljapanekule esitatakse planeeringulahendus, mis näeb ette Vahi tn 11 krundile kahe korterelamu püstitamise võimaluse. Vahi tn poole on lubatud püstitada kuni kolme maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 61.00 m/abs) ja Mõisajärve tänava poole kuni kahe maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 58.50 m/abs). Ehitusloakohustuslike hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil on 1000 m² sh ühe hoone maht ei tohi olla suurem kui 650 m² ja väiksem kui 350 m². Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus, iga korteri peale on tagatud 1,5 parkimiskohta, millele lisaks on planeeritud ka külaliste

parkimiskohad (vähemalt 1 koht iga 8 korteri peale). Lisaks on planeeritud lastemänguväljak ja haljastuslahendused (vähemalt 40% krundist peab olema haljastatud ja sellest vähemalt pool peab olema kompaktne haljasala). Lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahenduse muudatused ei ole vallavalitsuse hinnangul mahus, mis nõuaksid kooskõlastamise kordamist Päästeametiga ja täiendavat koostööd võrguettevõtetega.  

Avalik väljapanek toimub 05.08.2020–19.08.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). 

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.06.2020 korraldusega nr 514 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,36 ha.

Planeeringuga on kavandatud seitse krunti – neli elamumaa, kaks transpordimaa ja üks üldkasutatava maa krunt. Planeeritud ehitusõigusega kruntide suurused jäävad vahemikku 1155 m²- 2887 m². Igale elamumaa krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh lubatud üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kuni kaks 6 m kõrgust abihoonet), kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealused pinnad jäävad vahemikku 220- 300 m². Üldkasutatava ala krundi suuruseks on planeeritud 3350 m². Üks planeeritud tee maa-ala krunt tagab juurdepääsu planeeritavatele kruntidele, teine tee maa-ala krunt võimaldab laiendada Kooli tänava koridori.

Lahendatud on planeeringuala tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.07.2020–29.07.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 388 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on Elupuu maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0937, 100% maatulundusmaa, pindala 10 039 m²) jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga on kavandatud kolm uut krunti – kaks elamumaa ja üks transpordimaa krunt Kooli tänava perspektiivseks laiendamiseks. Krundile POS 1 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja kaks abihoonet ja krundile POS 2 lubatud ehitada üks üksikelamu ja kuni kolm abihoonet. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib üksikelamu kruntidele ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet.

Koostatava detailplaneeringuga muudetakse maa-alal kehtivat Elupuu maaüksuse detailplaneeringut, mis muutub käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel planeeringuala ulatuses kehtetuks.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud Põllumajandusametiga ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2020–07.06.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla talevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 389 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on Nõmmiku tn 21 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0473, 100% elamumaa, pindala 9206 m²) jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguste määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Kruntidele POS 1 ja POS 2 on lubatud ehitada kummalegi krundile üks üksikelamu ja kaks abihoonet. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib mõlemale krundile ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. POS 2 krundile säilib olemasolev juurdepääs Nõmmiku tänavalt. POS 1 krundile on planeeritud uus juurdepääs Nõmmiku tänavalt. Kruntide veevarustus on lahendatud kruntidele planeeritud salvkaevude baasil ning kanalisatsioon on lahendatud ühise POS 1 krundile planeeritud imbsüsteemiga biopuhastiga. Kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Maanteeametiga ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2020–07.06.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT