Kodanike vastuvõtt toimub teisipäeviti kell 8.00-12.00 ja 12.30-18.00. Palume vastuvõtule registreeruda!

Ehitus- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallaarhitekt Egle Nõmmoja 53339166 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Üldplaneeringut ja detailplaneeringuid (koostamisel ja kehtestatud) puudutavad küsimused. Arhitektuuri- ja planeeringukonkursside korraldamine, tingimuste koostamine. Linnaehituskomisjoni töö juhtimine. Projekteerimistingimuste koostamine. Parkide, haljasalade, rohevööndite jm avaliku ruumi kujundamine (istutusplaanid, haljastuse rajamine, rajatiste paiknemine, kujundus jne). Mänguväljakute planeerimine.
ehitusspetsialist Kadri Tattar 53558510 Rajatiste (puurkaevud, puuraugud, torustikud, kaablid, teed, piirdeaiad, päikeseelektrijaamad) kooskõlastused, ehitusload/ehitusteatised ja kasutusload/kasutusteatised. Eelnõude koostamine.
ehitusspetsialist Taavi Paat 53752976 Hoonete ehitusteatiste ja ehituslubade vastu võtmine, menetlemine ja väljastamine. Ehitisregistri pidamine, elanikkonna nõustamine ehitusvaldkonnas, ehitusalastes küsimustes, teiste ametkondade kaasamine menetlustesse. Eelnõude koostamine.
ehitusspetsialist-järelevalve Ergo Nõmme 5267983 Hoonete kasutusteatiste ja hoonete kasutusloa taotluste menetlemine ehitisregistris. Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine (v.a teed/tänavad/torustikud/liinid ja kaablid). Kodanike vastuvõtmine ja nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes. Hoonete kasutuselevõtu korral korralduste eelnõude koostamine.
maakorraldaja Mari Niine 5265519 Maareform, maakorraldustoimingud (maaüksuste jagamised, liitmised, piiride muudatused), katastriüksuste aadressi või sihtotstarbe muutmine, sundvalduse seadmine, maamaks. Eelnõude koostamine. Puhkusel 08.07-26.07.2024
planeeringute spetsialist Anni Teetsmann 53099192 Detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamine ning detailplaneeringute menetluse korraldamine. Planeeringulahenduste läbivaatamine. Vallavalitsuse ja volikogu planeeringualaste eelnõude ettevalmistamine. Inimeste nõustamine seoses maakasutamise võimaluste ja piirangutega valla üldplaneeringu ning kehtivate planeeringute kontekstis. Puhkusel 22.07-02.08.2024
GIS spetsialist Tatjana Obuhova 57807177 GIS alase tegevuse koordineerimine, ruumiandmete teenuste ja veebirakenduste loomine, geoinfo kogumine ja analüüsimine, geoarhiivi ning koondplaani haldamine.