21.12.2022 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 20 – Tartu valla energia- ja kliimakava

Kinnitati Tartu valla energia- ja kliimakava. Tartu valla energia- ja kliimakava avalikustatakse valla veebilehel.

 

Määrus nr 21 – Tartu Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 1 „Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine" muutmine

§ 1. Tartu Vallavolikogu 25.01.2018 määrust nr 1 „Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine" muudetakse ning lisatakse § 23 ja § 24 järgmises sõnastuses:

„§ 23. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2023 koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajatele lisatasu 5 % töötamisel koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lg 2 p 2 kohaselt moodustatud tasandusrühmas.

§ 24. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2023 koolieelsete lasteasutuste õpetajate assistentidele ja õpetajate abidele lisatasu 5 % töötamisel koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lg 2 p 2 kohaselt moodustatud tasandusrühmas."

 

Määrus nr 22 – Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord" muutmine

§ 1. Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord" § 4 lg 7 p 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) selgitused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta tulude ja kulude kohta, selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta;".

§ 2. Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord" § 5 lg 7 muudetakse ja sõna „kolm" asendatakse sõnaga „kaks".

§ 3. Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord" § 5 lg 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Vastu võetud eelarve, seletuskiri, samuti kõik eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.".

§ 4. Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord" § 5 lg 14 tunnistatakse kehtetuks.

 

Määrus nr 23 – Tartu valla 2022. aasta II lisaeelarve

Kinnitati Tartu valla 2022. aasta II lisaeelarve:

(1) suurendada põhitegevuse tulusid summas 281 249 eurot;

(2) suurendada põhitegevuse kulusid summas  673 553 eurot;

(3) suurendada investeerimistegevuse eelarvet summas 345 656 eurot.

 

OTSUSED

Otsus nr 63 – Tartu valla 2023. aasta eelarve I lugemise lõpetamine

Lugeda Tartu valla 2023. aasta eelarve I lugemine toimunuks. Ettepanekuid Tartu valla 2023. aasta eelarve projekti kohta saab esitada kuni 1. jaanuar 2023 valla kantseleisse või e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

 

Otsus nr 64 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Raadi alevis asuv Jasmiini tn 3 maatükk (registriosa 3987704, katastritunnus 79601:001:1971). Kinnisasi omandatakse Tartu vallale tasuta.

 

Otsus nr 65 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Raadi alevis asuv Kukerpuu tänav maatükk (registriosa 3987704, katastritunnus 79601:001:1992). Kinnisasi omandatakse Tartu vallale tasuta.

 

Otsus nr 66 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Raadi alevis asuv Tartu- Vahi tee L7 maatükk (registriosa 3987704, katastritunnus 79601:001:1993). Kinnisasi omandatakse Tartu vallale tasuta.

 

Otsus nr 67 – Loa andmine Kõrvaküla- Tartu tee kohaliku omavalitsuse omandisse ülevõtmise taotluse esitamiseks Vabariigi Valitsusele

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek Raadi alevis asuva 95 Kõrveküla- Tartu tee maaüksuse (katastritunnus 79401:006:0981) munitsipaalomandisse taotlemise ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele.

Maa munitsipaalomandisse taotlemise ettepaneku osana teha ettepanek maaüksuse piiri muutmiseks Jõhvi- Tartu- Valga maantee poolses otsas, et eraldada riigi põhimaanteega külgnev kitsas maatükk, mis ei seostu ruumiliselt munitsipaalomandisse taotletava Tartu- Kõrveküla maantee maaüksusega. Kinnisasi omandatakse Tartu vallale tasuta.

 

Otsus nr 68 – Loa andmine liitumislepingu sõlmimiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida liitumisleping AS-ga Tartu Veevärk Raadi alevis Ermi tänava piirkonna kinnistute liitumiseks Tartu linnas Roosi ja Peetri tänavale ehitatava vee- ja kanalisatsioonitorustikuga ja lubada Tartu Vallavalitsusel tasuda liitumislepingu sõlmimisel liitumistasu 99 546,20 eurot.

 

Otsus nr 69 – Loa andmine koostöölepingu muutmiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel muuta Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Vallavalitsuse vahel 30. juunil 2022 sõlmitud koostöölepingut eesmärgiga pikendada Tartu linna avaliku liiniveona Raadi alevit teenindava bussiliini marsruuti Kõrveküla alevikku.

 

Otsus nr 70 – Loa andmine Raadi Sihtasutusega hankelepingu sõlmimiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida Raadi Sihtasutusega (registrikood 90007611) tähtajatu hankeleping (sisetehing) Tartu vallale kuuluvate hoonete  tehnosüsteemide (nõrkvool, tugevvool, küte, ventilatsioon jne) hooldustööde teostamiseks ja tellimiseks, hoolduse järelevalve teostamine, tehnosüsteemide korrashoiu tagamiseks ja vajalike tööde tellimiseks.

 

Otsus nr 71 – Loa andmine Tabivere lasteaia rekonstrueerimistööde hankel eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga Tesron Ehitus OÜ hankeleping Tabivere alevik Tuuliku 11 hoone rekonstrueerimiseks tähtajaga kuni 31.12.2023. 

 

Järgmine volikogu istung toimub 25.01.2023 algusega 16.00

16.11.2022 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 19 – Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022 – 2032

Kinnitati Tabivere soojusmajanduse arengukava aastateks 2022 – 2032.

 

OTSUSED

Otsus nr 57 – Vallavara omandamine

Otsustati omandada Tartu valla munitsipaalomandisse kinnistu 2584404 (asukoht Tartu vald, Raadi alev) jagamisel nimetatud kinnistust tasuta järgmised katastriüksused:

  1. 79601:001:2321, Rehevärava kergtee, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond, 720,0 m2, 100% transpordimaa;
  2. 79601:001:2322, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond, 350,0 m2, 100% transpordimaa;
  3. 79601:001:2323, Rehevärava tänav L1, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond, 726,0 m2, 100% transpordimaa.

 

Otsus nr 58 – Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0380) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Otsustati lõpetada Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0380) ja lähiala detailplaneeringu koostamine ja tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 19.04.2006. a otsus nr 57 „Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0380) ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".

 

Otsus nr 59 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku enampakkumise korras vallale seadusjärgse pärandvarana kuuluv Otslava külas asuv 516/3704 mõtteline osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum korter nr 6, mille üldpind on 51,60 m² Kaasiku kinnistu, registriosa nr 2600235, katastritunnus on 77302:001:1740, sihtotstarve elamumaa 100% ja pindala 9339,0 m², alghinnaga 4500 eurot.

 

Otsus nr 60 – Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks

Otsustati liituda MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse korraldatava sotsiaaltransporditeenusega ja lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida Mittetulundusühinguga Tartumaa Ühistranspordikeskus sotsiaaltranspordi logistika- ja veoteenuse haldusleping kestusega 48 kuud. 

 

Otsus nr 61 – Osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Otsustati osaleda liikmena MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (registrikood 80165169)  järgmiste Tartu Vallavalitsuse hallatavate asutuste kaudu:

  1. Laeva Noortekeskus;
  2. Lähte Noortekeskus;
  3. Maarja-Magdaleena Noortekeskus;
  4. Tabivere Noortekeskus.

 

Otsus nr 62 – Urbact projekti Active Citizens raames koostatud „Tartu valla avatud ja kaasava valitsemise projekti kokkuvõte ning tegevuskava ettepanekud" heakskiitmine

Otsustati kiita heaks Urbact projekti Active Citizens raames koostatud „Tartu valla avatud ja kaasava valitsemise projekti kokkuvõte ning tegevuskava ettepanekud".

 

Järgmine volikogu istung toimub 21.12.2022 algusega 16.00.

19.10.2022 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 17 – Tartu Vallavolikogu 15.12.2021 määruse nr 15 „Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord" muutmine

Määruse § 4 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohatasu arvestatakse aastas reeglina kaheteistkümne kuu eest. Põhjendatud juhtudel on Tartu Vallavalitsusel õigus lubada arvestada lasteaias kohatasu vähemate kuude eest. Kohatasu arvestamine tegevust alustavas rühmas algab rühma tegevuse alguspäevast. Lasteaiakoha saamisel tegutsevasse rühma algab kohatasu arvestamine koha saamise alguspäevast.".

Määruse § 4 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohatasu arvestamine lõpeb lapse lasteaiast lahkumisel, kui lapsevanem on koha kasutamise lõpetamisest vähemalt 14 päeva ette teatanud. Nimetatud tähtaja järgimata jätmisel tuleb tähtajast puudu jäävate päevade eest tasuda kohatasu.".

 

Määrus nr 18 – Tabivere Lasteaia põhimääruse muutmine

Tartu Vallavolikogu 25.03.2021 määruse nr 6 „Tabivere Lasteaia põhimäärus" pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tabivere Lasteaia Rõõmula põhimäärus".

Tartu Vallavolikogu 25.03.2021 määruse nr 6 „Tabivere Lasteaia põhimäärus" § 1 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tabivere Lasteaed Rõõmula on Tartu Vallavalitsuse hallatav asutus.".

 

OTSUS

Otsus nr 56 – Tabivere Lasteaia nime muutmine

Otsustati muuta Tabivere Lasteaia (registrikood 75034927) nime ja määrata uueks nimeks Tabivere Lasteaed Rõõmula.

 

Järgmine volikogu istung toimub 16.11.2022 algusega 16.00.

21.09.2022 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 14 – Tartu valla arengukava

Kinnitati Tartu valla arengukava 2022 – 2030.

Volikogu ainupädevuses on valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine. KOKS § 37 lg 1 kohaselt peab vallal olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

Määrus nr 15 – Tartu valla omandis olevatele eluruumidele üüri piirmäära kehtestamine

Määrusega kehtestati Tartu valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäär. Käesolevat määrust ei kohaldata eluruumide kasutusse andmisel sotsiaalhoolekandelise abi korras eluruumi tagamise teenusena. Valla omandis olevaid eluruume antakse üürile ennekõike avalike teenuste osutamisega seotud vajadustest või muudest vallale olulistest asjaoludest lähtuvalt. 

Valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäär on 5 eurot eluruumi igalt ruutmeetrilt. Vallavalitsusel on õigus 12 kuu möödudes vaadata üüri piirmäär üle ja suurendada üüri piirmäära tarbijahinnaindeksist tulenevalt.

Määrus nr 16 – Hea Hariduse Fondi moodustamine ja fondist toetuste andmise kord

Tartu vallaeelarve koosseisu moodustati Hea Hariduse Fond. Käesolevas määruses käsitletakse haridusasutusena Tartu valla munitsipaalomandis olevaid koolieelseid lasteasutusi, põhikoole, gümnaasiume ja huvikoole. Fondi eesmärk on toetada haridusuuenduslikke projekte mis aitavad kaasa haridusasutuste õppekavade täitmisele ja arendamisele, haridustöötajate professionaalsele arengule, haridusasutuste ja erinevate huvigruppide vahelisele koostööle, kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste põhi-, gümnaasiumi- ja huvihariduse omandamisele.

Õppeaasta jooksul on kolm taotlusvooru: 1. oktoober, 15. jaanuar ja 1. aprill.

Fondist antakse toetust järgmiselt:

1) kuni 1000 eurot – üksikute õpilaste, gruppide, rühmade või klasside tegevused;

2) kuni 5000 eurot – koostööprojektid.

2022. aastal kuulutatakse välja üks taotlusvoor, taotluste esitamise tähtaeg 1. november.

 

 

OTSUSED

Otsus nr 53 – Ostueesõiguse kasutamisest loobumine

Jätta kasutamata ostueesõigus Tartu vallas, Raadi alevis asuva Rannaste maaüksuse, kinnistu nr 12941550, katastritunnus 79401:001:0517, omandamiseks.

Otsus nr 54 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Erala külas asuv Paasi tee L3 maaüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2245, kinnistusraamatu nr 35804, 100% transpordimaa).

Otsus nr 55 – Volituste andmine hanke korraldamiseks

Anda Tartu linnale volitus ühishanke "Põhja pst ja Muuseumi tee ehitamise I osa" korraldamiseks.

Tartu linn täidab kõiki riigihanke korraldamisega seotud riigihangete seadusest tulenevaid kohustusi ja teeb hankemenetlusega seotud toiminguid. Riigihanke tulemusena sõlmitakse kolmepoolne leping töövõtja, Tartu valla ja Tartu linna vahel.

 

Järgmine volikogu istung toimub 19.10.2022 algusega 16.00.

17.08.2022 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 13 – Tartu valla 2022. aasta I lisaeelarve

Kinnitati Tartu valla 2022. aasta lisaeelarve:

1) suurendada põhitegevuse tulusid summas 924 974 eurot;

2) suurendada põhitegevuse kulusid summas 706 084 eurot;

3) vähendada investeerimistegevuse eelarvet summas 2 923 602 eurot;

4) vähendada finantseerimistegevuse eelarvet summas 3 000 000 eurot.

 

OTSUSED

Otsus nr 50 – Ostueesõiguse rakendamine

Rakendada ostueesõigust Tartu vallas, Maramaa külas asuva Teeääre kinnistu (registriosa 1995850) omandamiseks.

Otsus nr 51 Osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Tartumaa Jäätmearendus

Lõpetada Tartu valla osalemine mittetulundusühingus Tartumaa Jäätmearendus (registrikood 80294777). Tartu Vallavalitsusel korraldada mittetulundusühingus Tartumaa Jäätmearendus osalemise lõpetamisega seotud toimingute tegemine.

Otsus nr 52 Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Vahi tn 63, Raadi alevis, Tartu vallas asuv kinnistu nr 3980004, katastritunnus 79401:006:0029, pindala 11669,0 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%. Omandada nimetatud kinnistu hinnaga 320 000 eurot või oksjoni tulemusena kujunenud hinnaga.

Järgmine volikogu istung toimub 21.09.2022 algusega 16.00.

15.06.2022 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 9 – Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Õigusakti vastuvõtmise vajaduse tingib riigi 2022. aasta lisaeelarve seadusega muudetud, üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir, mis on alates 2022. aasta 1. juunist 200 eurot kalendrikuus. Riigi poolt koos riigieelarvega kehtestatava toimetuleku piiriga on seotud Tartu vallas kehtivate, sissetulekust sõltuvate toetuste maksmine. Sissetulekust sõltuv toetus on tervisetoetus, lastega peredele toetus, koolitoetus, lapse toiduraha, küttetoetus, raske majandusliku olukorra toetus.

§ 1. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määrust nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 50 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kõigi liikmete kolme eelmise kuu keskmine sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,75 kordne määr pereliikme kohta.";

2) paragrahvi 69 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) lasteaia kohatasu kompenseerimine, mis määratakse üheks õppeaastaks lapsevanema osalustasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks. Nimetatud toetuse määr on 50% kohamaksust, kui sissetulek perekonnaliikme kohta on väiksem kui 2,75 kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir ning 100% kohamaksust, kui perekond on taotlemise kuul toimetulekutoetuse saaja. Kui pärast kohatasu toetuse määramist määratakse perekonnale toimetulekutoetus, suurendab täitevorgan kohatasu toetuse määra alates järgmisest kalendrikuust;";

3) paragrahv 76 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 76. Küttetoetuse määramine

(1) Küttetoetust määratakse pensioniealisele üksi elavale eakale või eakate paarile (sh juhul kui leibkonda kuulub ka vähenenud töövõimega mitte töötav puudega isik), kelle sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud 2,75 kordne toimetulekupiir ning kes on raskes majanduslikus olukorras ja toetuse taotlus on põhjendatud. 

(2) Erandkorras määratakse küttekulude kompenseerimise toetust üksi elavale keskmise, raske või sügava puudega isikule, kelle sissetulek on ühes kuus väiksem kui kahekordne toimetulekupiir.".

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2022.

Määrus nr 10 – Tartu Vallavolikogu 22.02.2018  määruse nr 6 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Määruse paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11 eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset – kuni 4 eurot m2 kohta kuus;".

§ 2. Määrus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Määrus nr 11 - Laeva Vallavolikogu ja Piirissaare Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu kehtestas 15. juuni 2022 otsusega nr 43 „Tartu valla üldplaneeringu kehtestamine" Tartu valla uue üldplaneeringu. Nimetatud põhjusel tuleb kehtetuks tunnistada üldplaneeringud, mis kehtisid praeguse Tartu valla moodustanud omavalitsusüksuste haldusterritooriumitel.

Määrus nr 12 – Tartu valla kaevetööde  ning teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskiri määrab kindlaks kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise korra Tartu valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid ja teede ja tänavate sulgemisi teostavatele isikutele.

Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

 

OTSUSED

Otsus nr 43 – Tartu valla üldplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Tartu valla üldplaneering. http://uldplaneering2035.tartuvald.ee/

Otsus nr 44 – Projektis „Lähtel Kase tn 7 noortekeskuse hoone energiatõhususe parandamine" osalemine

Rahastada projekti „Lähtel Kase tn 7 noortekeskuse hoone energiatõhususe parandamine" omaosalust summas kuni 284 803,2 eurot.

Otsus nr 45 – Projektis „Kõrvekülas Haava tn 6 vallamaja hoone energiatõhususe parandamine" osalemine

Rahastada projekti „Kõrvekülas Haava tn 6 vallamaja hoone energiatõhususe parandamine" omaosalust summas kuni 585 162,6 eurot.

Otsus nr 46 – Projekti asendamine „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme" taotlemisõigusega projektide nimekirjas

Esitada Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatusele ettepanek lisada Tartumaa arengustrateegia 2040 tegevuskavasse 2022 – 2025 lisaprojektina Lähte jääväljaku arendamine. Tegevuse eesmärk on luua Lähte jäähalli näol turvalised ja kvaliteetsed tingimused harrastus‑, tervise- ja tippspordiga tegelemiseks, mis tagab  rahvatervise ja sporditegevuse arengu. Eeldatav maksumus on 469 920 eurot. Rahastada projekti „Lähte jääväljaku arendamine" omaosalust summas kuni 260 000 eurot.

Otsus nr 47 – Osalemine ettevalmistavates tegevustes sotsiaaltransporditeenuse osutamise jätkamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek osaleda MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse korraldatava sotsiaaltransporditeenuse osutamist ettevalmistavates protsessides,

Otsus nr 48 – Revisjonikomisjoni akti kinnitamine

Kinnitati 03.06.2022 revisjonikomisjoni akt nr 1.

Otsus nr 49 – Tartu valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Tartu valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

 

Järgmine volikogu istung toimub 17.08.2022 algusega 16.00.

 

18.05.2022 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 7 – Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord 

Määruse eesmärk on väärtustada valdkondade põhiselt Tartu valla elanike või Tartu vallas töötavate inimeste edukat ja tulemuslikku tööd nii oma kutsealal kui vabatahtlikus tegevuses.

Määrusega reguleeritakse kuue erineva valdkonna tunnustamist: haridus ja huviharidus, kultuur ja kogukond, spordivaldkond, sotsiaalvaldkond, noorte valdkond ja ettevõtlusvaldkond.

Määrus nr 8 – Gümnaasiumi medaliga ja kutseõppeasutuse kiitusega lõpetaja preemia

Määruse eesmärk on väärtustada üld- ja kutsekeskhariduse omandamisel õpilaste tehtud tublit tööd. Preemia võivad saada õpilased, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu vallas. Preemia võivad saada ka need õpilased, kes ei ela vallas, kuid lõpetavad Lähte Ühisgümnaasiumi.

Preemiat antakse:

300 eurot gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga:

500 eurot gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga:

300 eurot kutsekeskhariduse õppekava kiitusega lõpetajale.

 

OTSUSED

Otsus nr 41 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Sookure katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2111) alghinnaga 500 000 eurot. 

Otsus nr 42 Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida Sotsiaalkindlustusametiga haldusleping rahvusvahelise kaitse saajate abistamiseks neile eluaseme leidmisel ja tõlketeenuse korraldamisel.

 

Järgmine volikogu istung toimub 15.06.2022 algusega 16.00.