Vallavolikogu istungite otseülekanded ja salvestused

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi ehk VOLIS vahendusel on võimalik vaadata vallavolikogu istungite otseülekandeid ja eelnevate salvestusi. JUURDEPÄÄS VOLISESSE

VOLIS on tarkvaralahendus, mille eesmärk on

  • muuta KOV volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks läbi kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse
  • kaasata rohkem avalikust ja kohalikku elanikkonda volikogu ja valitsuse töösse

Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist.

 

Tartu Vallavolikogu istung toimub 23.septembril

Tartu Vallavolikogu istung toimub 23.septembril 2021 Äksis Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:                                                   

1. Tartu Vallavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

2. Kohalike teede andmete määramise ja teeregistrisse andmete esitamise ülesande delegeerimine

3. Vallavara omandamine (Latika kinnistu)

4. Isikliku kasutusõiguse lõpetamine

5. Vallavara omandamine (Metsvitsa ja Kaasiku tänavad)

6. Vallavara omandamine (Mõisa pst 56)

7. Kinnisasja osade vahetamine ja piiride muutmine

8. Loa andmine projektis „Teadlikult tööellu" osalemiseks

9. Loa andmine riigihankes osalemiseks

10. Tartu valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

11. Tartu valla arengukava 2018 – 2030 uus redaktsioon

12. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.