Vallavolikogu istungite otseülekanded ja salvestused

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi ehk VOLIS vahendusel on võimalik vaadata vallavolikogu istungite otseülekandeid ja eelnevate salvestusi. JUURDEPÄÄS VOLISESSE

VOLIS on tarkvaralahendus, mille eesmärk on

  • muuta KOV volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks läbi kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse
  • kaasata rohkem avalikust ja kohalikku elanikkonda volikogu ja valitsuse töösse

Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist.

VOLIKOGU ISTUNG 19.01.2022

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19. jaanuaril 2022 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:                              

1. Tartu valla 2022. aasta eelarve II lugemine

2. Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 12 „Tartu Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

3. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 „Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

5. Esindajate määramine Tartu valla haridusasutuste hoolekogudesse

6. Kaasfinantseeringu tagamine

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

8. Vallavara omandamine

9. Hüvitise maksmine kasutamata puhkuse eest

10. Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine

11. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.