Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 20.06.2019 korraldusega nr 546 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala ulatus on ca 3,6 ha.

Planeeringulahenduse koostamise aluseks on Kõrveküla põhikooli arhitektuurikonkursi võidutöö (Kauss Arhitektuur OÜ), mille lahendusest lähtuvalt on planeeritud krundi ehitusõigus, lahendatud väliala ja liikluskorraldus.

Planeeringuga ei muudeta Vasula tee 12 krundi kasutamise sihtotstarvet ega pindala. Perspektiivseks võimaluseks on jäetud olemasolevast kinnistust transpordimaade väljakruntimine peale teede, parkimiskohtade ja kõnniteede ehitust. Krundile ehitusõiguse mahu määramisel on lähtutud tervikliku koolikompleksi rajamise vajadusest (sh täiendav õppekorpuse osa, raamatukogu ja spordihoone osa). Likvideeritavaks on määratud kooli moodulhooned. Planeeritud on põhimõtteline liikluskorralduse, haljastuse ja välitegevusalade lahendus ning tehnovõrkudega varustus.

Tartu Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale Tartu valla üldplaneeringule, mis kajastab üldiseid suundi ja ühiskondlikke kokkuleppeid valla ruumilise keskkonna arendamiseks, seades erinevate alade kasutamis- ja ehitustingimused.

Täpsem info planeeringu kohta SIIN