Vallavalitsuse komisjonid

1. Tartu valla laste ja perede komisjon

Ülesanded: lisatoe pakkumine lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluse käigus tehtavate keeruliste otsuste langetamisel; koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahendite otsimine ning neile abi osutamine; ettepanekute tegemine vallavalitsusele lastega peredele toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste määramiseks; laste ja lapsi kasvatavate isikute vaidluste läbivaatamine, lapse arvamuse väljaselgitamine; ettepanekute ja soovituste esitamine abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele; ettepanekute tegemine (sh kinnisesse lasteasutusesse paigutamiseks) alaealistele õigusrikkujatele alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks; osalemine KOV arengukava planeerimisel hinnates laste ja perede heaolu kohalikul tasandil.

1.  Anne Aleksejev – esimees

2. Kalli Madisson – aseesimees

3. Piret Värno

4. Ariana Rooba

5. Piirkonnapolitseinik vastavalt tööjaotusele

6. Noorsoopolitsenikvastavalt tööjaotusele

7. Sotsiaaltööspetsialistvastavalt tööjaotusele

8. Kadri Linamägi - sekretär

 

2. Kriisikomisjon

Ülesanded: jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist Tartu vallas; vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa; analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust Tartu valla haldusterritooriumil; teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta Tartu vallas; abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid; abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel; teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras; otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise; esitab Lõuna päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimisõppuste kava koostamiseks info kohaliku omavalituse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg) iga aasta 31. maiks; peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid; tegeleb hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimisega; koordineerib hädaolukorrajärgsete taastamistööde kulude ja Tartu valla territooriumil tekkinud kahjude arvestuse pidamist; annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Tartu valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda; tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist; esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Tartu valla elanikke; teeb Tartu Vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks; teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega; abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel; koostab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks; esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest; moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra; täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

1. Jarno Laur – esimees 

2. Tarmo Raudsepp – aseesimees

3. Aigar Lepp

4Anne Aleksejev

5. Kadi Kukk

6. Eve Kallas

7. Karita Tilk

8. Estrit Aasma - sekretär

9. Imre Tõekalju

10. Janek Mesipuu

11. Veronika Sirel - piirkonnapolitsei

 

3. Hoolekandekomisjon

Ülesanded: sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitatud taotluse läbivaatamine ning vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakonnale ettepaneku tegemine hüvitise määramiseks või teenuse osutamiseks; vajadusel arvamuse andmine vallavalitsusele erinevates sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes.

1. Anne Aleksejev – esimees 

2. Kalli Madisson – aseesimees

3. Erle Kriisa

4. Anne-Mai Ott

5. Lilia Pekk

 

4. Lastehoiukomisjon

Ülesanded: koolieelse lasteasutuse või lapsehoiu ruumide rendihanke ettevalmistamiseks nõuandva õigusega

1. Jarno Laur – esimees

2. Egle Nõmmoja

3. Tarmo Raudsepp

4. Martin Pedak

5. Jana Rosenthal

6. Jüri Reinpõld

7. Janek Hoffmann

 

5. Linnaehituskomisjon

Ülesanded: linnaehituskomisjoni tegevuse eesmärk on aidata kaasa vallavalitsusele pandud planeerimis- ja ehitusalaste ülesannete täitmisele linnaehituslikult olulisemate ja suuremahulisemate projektide ning planeeringute ruumiliste, arhitektuuriliste ja ehitustehniliste lahenduste, realiseeritavuse ning majandusliku ja sotsiaalse põhjendatuse kohta arvamuse andmise kaudu.

  1. Egle Nõmmoja - esimees
  2. Jarno Laur
  3. Martin Pedak
  4. Tiit Sild
  5. Sulev Sannik