Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Teenus on mõeldud inimesele, kellel on ajutine või püsiv hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik tagada. Inimene vajab kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenusest inimese toimetuleku ja turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.  

Tartu vallavalitus osaleb omavalitsus hooldekodu kohatasu maksmisel. Kohamaksumus jaguneb sõltuvalt inimese hooldusvajaduse ulatusest kohaliku omavalitsuse ja teenust vajava inimese vahel kolmeks- hoolduskomponent, majutus, toitlustus.  

Hoolduskomponendi eest maksab kehtestatud piirmäära alusel edaspidi kohalik omavalitsus, inimese enda või tema lähedaste katta jääb ülejäänu ehk majutus, toitlustus ja muud isiklikud kulud. Tartu Valla poolt määratud hoolduskomponent käesoleval aastal (2023 a) on 700 eurot.  

Tartu valla eelarvest tasutakse nende isikute teenuste eest, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tartu vald, ning kes vajavad east ja/või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringset kõrvalabi igapäevaelu tegevustel ning keda hooldab omastehooldaja (tema pereliikmed, lähedased või hooldaja). 

 

Teenuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile.  

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid: 

 

Blanketi leiad SIIT

Sotsiaalhooldekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord