Väike-Kivistiku detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu koostamise kohustus tuleneb üldplaneeringust.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Väike-Kivistiku maaüksuse kasutamise sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast tootmis- ja ärimaaks ning krundile ehitusõiguse määramist hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Lisauuringute läbiviimise vajadus selgitatakse planeeringu koostamise käigus. Planeeritava ala ulatus on ca 0,4 ha.

Planeeritav ala paikneb Tartu valla üldplaneeringu järgselt detailplaneeringu kohustusega alal. Tartu valla üldplaneeringu järgne maakasutuse juhtfunktsioon on Tila küla käsitletavas piirkonnas tootmismaa ja ärimaa (tähistus TT/B). Juhtfunktsioon on määratud segakasutusalana. Üldplaneeringu kontekstis mõeldakse selle all: kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maad, büroo- ja kontorihoonete maad ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale. Äri- ja tootmismaade arendamise ning kasutamise põhimõttena on üldplaneeringus sätestatud, et kõik senised olemasolevad äri- ja tootmismaad säilivad ja eesmärgiks on olemasolevate tootmismaade intensiivsem kasutusele võtmine ning täiendavate tootmismaade reserveerimine. Tootmismaad peab eraldama elamualadest kaitsehaljastusega, et tagada puhvertsoonid tootmise ja elamumaa juhtfunktsiooniga alade vahel. Antud detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.