Projekteerimistingimused

Vastavalt Ehitusseadustikule on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:
 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste taotlus tuleb esitada läbi www.ehr.ee (Ehitisregister) keskkonna.

Allpool on toodud juhised, mida tuleks silmas pidada taotluse esitamisel:

 

Ehitisregistris punkt 2 Ehitised / asukoht - punkt 2 Asukoht juures märkida hoone planeeritav/soovitud asukoht. Lisaks võib punkt 3 Esitatavad dokumendid alla eraldi asendiplaani üles laadida.

Ehitisregistris punkt 2 Ehitised / asukoht - punkt 1 Üldandmed juures tuua välja vähemalt järgmised näitajad:

Ø  kavandatav hoonete arv krundil ja hoonete kasutamise otstarve;

Ø  hoonete kavandatav ehitisealune pind;

Ø  hoone kavandatav kõrgus (kõrgust arvestatakse maapinnast katuseharja tippu);

Ø  hoone kavandatav korruste arv;

Ø  hoone kavandatav välisviimistlus (krohv, puitvooder, palk vms);

Ø  hoone kavandatava välisviimistluse toonid (katusekatte toon, välisseina viimistluse toon);

Ø  hoone kavandatav katusetüüp (lamekatus, viilkatus, poolkelpkatus, täiskelpkatus vms);

Ø  hoone kavandatav katusekalde vahemik (vahemik anda 15° ulatuses, nt 30...45°);

Ø  hoone kavandatav katusekatte materjal (rullmaterjal, bituumensindel, plekk, kivi, puitlaast, puitsindel, puitkimm, pilliroog vms);

Ø  hoone kavandatav soklijoone kõrgus (30...60 cm vms);

Ø  kavandatav juurdepääs krundile.

Lisaks eelnevale võib esitada täiendavalt asjakohast infot, mis puudutab konkreetset asukohta või kavandatavat ehitist.

Projekteerimistingimuste taotlemine on uue ehitise juures üks esimesi etappe, millele eelnevalt tuleb läbi mõelda, mida ja kuidas soovitakse ehitada. Tingimustega antakse üsna konkreetsed piirid, millest tuleb edasisel projekteerimisel lähtuda.

Väljastatud projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.