Tööpakkumised piirkonnas

Võtame tööle ehitusspetsialisti

Tartu Vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti, kelle põhilisteks teenistusülesanneteks on Tartu valla ehituse ja ehitistega seotud tegevuse ja järelevalve korraldamine, ehitusalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamine, ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade taotluste läbi vaatamine ning ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, ehitusprojektide kehtivatele seadustele ja normidele vastavuse kontrollimine jms. 

Kandidaadile esitatavad nõuded: 

 • insenerialane kõrgharidus; 

 • eelistatult projekteerimiskogemus; 

 • varasem valdkondlik töökogemus kas era- või avalikus sektoris; 

 • valdkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite põhjalik tundmine; 

 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine; 

 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus; 

 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; 

 • arvuti kasutamise oskus heal tasemel; 

 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus; 

 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus. 

Pakume: 

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd; 

 • sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi; 

 • 35 kalendripäeva põhipuhkust. 
   

Töökoht: Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald 

Tööaeg: täistööaeg 

Töösuhte kestus: tähtajatu leping 

Tööle asumise aeg: 1.11.2021 

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid: 

- kandideerimisavaldus koos palgasooviga; 
- elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik; 
- motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk); 
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. 

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30.septembril 2021 e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee, märgusõnaga „Ehitusspetsialisti konkurss". 

Info: vallaarhitekt Egle Nõmmoja, tel: 5333 9166, e-post: egle.nommoja@tartuvald.ee