Tööpakkumised piirkonnas

Tartu vald otsib oma meeskonda VALLAINSENERI

Tartu vald on üks kiiremini arenevaid omavalitsusi Eestis. Pakutav töökoht annab Sulle võimaluse kaasa rääkida kaasaegse taristu planeerimise, projekteerimise ja rajamise juures.

 

Nõuded vallainsenerile:

 • omab inseneeria alast kõrgharidust;
 • orienteerub tema pädevusse kuuluvaid tegevusvaldkondi reguleerivas seadusandluses;
 • valdab eesti keelt vastavalt keeleseaduse nõuetele.
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus, arvutikasutamise oskus lõppkasutaja tasemel;
 • suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks;
 • otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende elluviimisel;
 • omab B-kategooria juhiluba.

 

Kasuks tuleb:

 • Võõrkeelte oskus.
 • Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
 • Varasem kogemus objekti- või projektijuhina.
 • Varasem töökogemus taristu projekteerijana.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostamise ja –täiendamise võimalust;
 • motiveerivat töötasu;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

 

Tööle asumise aeg kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 1. juuni 2021

 

CV ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 11.04.2020 Tartu vallavalitsusele e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga "Vallainseneri konkurss"

 

Lisainfo:

vallaarhitekt Egle Nõmmoja tel 5333 9166 e-post egle.nommoja@tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsus võtab tööle sotsiaalhooldustöötaja

Otsime Tartu Vallavalituse sotsiaalosakonna meeskonda sotsiaalhooldustöötajat. Meie meeskonnas on kokku 10 inimest, kellest kaks on sotsiaalhooldustöötajat. Täistööajaga sotsiaalhooldustöötaja osutab teenust korraga umbes 12-le teenuse saajale. Täpne klientide arv tuleneb  kliendi toimetulekuvõimest ning elukohtade vahemaadest.  

Tööülesanded: 

 • Koostöös sotsiaaltööspetsialistiga koostatakse kliendile hoolduskava, kus süsteemselt jälgitakse kliendi hooldusvajadust ja vastavalt sellele kujundame koduteenuse kliendikesksemaks.  
 • Klassikalised koduteenused on kliendile toidukaupade ja ravimite toomine, küttepuude tuppa toomist vms.  
 • Abistab kliente arvete tasumise korraldamisega.  
 • Abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamised. 
 • Sotsiaaltransporditeenus, kui klient vajab saatjateenust.

Nõuded kandidaadile

 • Vähemalt keskharidus 
 • Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas 
 • B kategooria lubade olemasolu 
 • Erialane täiendkoolitus või erialane töökogemus 
 • sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine; ausus, kohusetundlikkus, koostööoskus, väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus 

 

Tööle asumise aeg niipea kui võimalik!

 

Konkursi kontaktisik on sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev e-posti aadress anne.aleksejev@tartuvald.ee

 

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga esitada hiljemalt 12.04.2021  Tartu Vallavalitsusele aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa märgusõnaga „Tartu Vallavalitsuse sotsiaalhooldustöötaja" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.  

Tartu Vallavalitsus võtab tööle isikliku abistaja

Tartu Vallavalitsus võtab tööle isikliku abistaja haiguse tagajärjel ratastooli jäänud meesterahvale.

Isikliku abistaja töö on abistada liikumis- või nägemispuudega inimest lähtuvalt tema puudest tingitud erivajadustest ja tööjuhistest igapäevastes toimingutes, näiteks liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, igapäevaste majapidamistoimingute teostamisel jne.

 

 • Töö toimub kliendi kodus Tartu vallas 2 korda nädalas, käsunduslepingu alusel.
 • Tööjuhised annab ja tööaja määrab klient, seega pole vajalik eelnev kogemus.
 • Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja tööjuhistest..
 • Omalt poolt pakume paindliku tööaega.

 

Tööle asumise aeg niipea kui võimalik!

 

Konkursi kontaktisik on sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev e-posti aadress anne.aleksejev@tartuvald.ee

 

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga esitada hiljemalt 12.04.2021   Tartu Vallavalitsusele aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa märgusõnaga „Isiklik abistaja" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi J.V. Veski nimelise Maarja Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on Tartu Vallavalituse hallatav põhikool,  kus praegu õpib 65 õpilast, koolil on ka 12-kohaline õpilaskodu ning oma köök. Sügisest lisandub koolile lasteaiaosa umbes 50 lapsega.  

Kogukonnakoolina pööratakse suhteliselt suurt tähelepanu hariduslike erivajadustega lastele soodustava keskkonna loomisele – seda nii nõrgemate järele aitamisel, kui ka andekate puhul akadeemilise edu saavutamisel olümpiaadidel. Koolil on pikaajalised huvi- ja isetegevuslikud traditsioonid erinevatel konkurssidel osalemise ja ka korraldamise näol. 

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad)
 • projekti juhtimise ja kirjutamise kogemus
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • oskus suunata meeskonda kasutama kaasava hariduse meetmeid (HEV temaatika)
 • soov käivitada andekamate õpilaste toetussüsteem
 • vähemalt kahe võõrkeele oskus
 • juhtimiskogemus

 

Kandideerimiseks palume kirjutada essee teemal „Hariduse suunad kogukonna koolis".

 

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:

Avaldus, essee, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab põhikooli direktorile kehtestatud nõuetele, omab lastega töötamise kogemust  ning ei ole kriminaalkorras karistatud. 

Konkursi võitnud kandidaadiga sõlmitakse alates 2. augustist 2021 tähtajatu tööleping.

Dokumendid tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Direktori konkurss" Tartu Vallavalitsusele (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-postiga digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 10.05.2021

Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee