Tööpakkumised piirkonnas

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Laeva Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

Laeva Põhikool on Tartu Vallavalituse hallatav põhikool, kus praegu õpib 45 õpilast.
 
Kooli missioon:
Laeva põhikooli missiooniks on pakkuda kaasaegses õpikeskkonnas igale õpilasele võimalus õppida vastavalt tema võimetele ja toetada õpilaste igakülgset arengut.
 
Kooli visioon:
Laeva Põhikooli visiooniks on olla kodulähedane  põhikool, kus on loodud võrdsed võimalused iga õppija mitmekülgse arengu toetamiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks, olles samas piirkonnas kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks.
 
Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad) 
• projekti juhtimise ja kirjutamise kogemus 
• väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
• juhtimiskogemus
 
Kandideerimiseks palume kirjutada essee teemal „Hariduse suunad kogukonna koolis".
 
Pakume:
• Stabiilset töökohta ja head töökeskkonda;
• 56-kalendripäeva puhkust aastas;
• Erinevaid koolitusi ja enesetäiendusvõimalusi.
 
Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:
Avaldus, essee, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab põhikooli direktorile kehtestatud nõuetele, omab lastega töötamise kogemust  ning ei ole kriminaalkorras karistatud. 
 
Konkursi võitnud kandidaadiga sõlmitakse alates 2. augustist 2021 tähtajatu tööleping.
 
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Laeva direktori konkurss" Tartu Vallavalitsusele (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-postiga digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 31.05.2021
 
Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tabivere Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks

Tabivere Lasteaed asub Tabivere aleviku südames aadressil Tuuliku 11. Lasteaias töötab hetkel 5 rühma, kuid lähiaastail toimuv lasteaia hoone rekonstrueerimine, mis muudab maja  kaasaegsemaks ja energiatõhusamaks, loob eeldused ka asutuse kasvuks.  

Edukal kandidaadil on: 

  • on motivatsioon olla osa loomingulisest meeskonnast, kus õppetegevus toimub maaelu ja loodusega kooskõlas; 

  • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele); 

  • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus. 

Kasuks tuleb varasem töökogemus ja võõrkeelte oskus. 

Palume kandidaadil esitada lisaks elulookirjeldusele essee „Õppiva lasteaia võimalused" 

Pakume: 

  • Stabiilset töökohta ja arenevat töökeskkonda, kust kunagi ei puudu laste kilked; 

  • 56-kalendripäeva puhkust aastas; 

  • Erinevaid koolitusi ja enesetäiendusvõimalusi. 

Tööle asumise aeg august 2021 

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid: 

Avaldus, elulookirjeldus, essee, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia esitada märgusõnaga "Lasteaia direktori konkurss" Tartu Vallavalitsusele (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-postiga digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 30.06.2021 

Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee