Mayeri Industries AS keskkonnaloa nr L.VV/325861 muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Mayeri Industries AS keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Mayeri Industries AS (registrikood: 10039055) (aadress Voldi tee 9, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu maakond, 49127) taotleb keskkonnaloa L.VV/325861 muutmist, seoses veevõtu suurenemisega Voldi tee 9 (katastritunnus 77301:002:0131) kinnistul asuvast puurkaevust PRK0011692.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-127947-2

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.