Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas 03.11.2021 Tartu vallavalitsusele Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kikivere II uuringuruumis on menetlusse võetud.

Uuringuruum asub Kikivere külas, Tartu vallas, Tartu maakonnas ja kattub Uus-Lulli (katastritunnus 79402:003:0444) kinnistuga. Kikivere II uuringuruumi pindala on 36,44 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 40 kaeveõõnt ja kuni 40 puurauku. Uurimissügavus on kuni 25 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on laboratoorsed katsetused, geodeetiline mõõdistamine, vajadusel muud katsetused. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on EMG Arendus OÜ (registrikood 14212964, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info Telefon: 662 5999, E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, Tartu. Oma seisukoha taotluse kohta võib ka esitada Tartu Vallavalituse üldmeilile tartuvald@tartuvald.ee.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Lõhmuse kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas 11.08.2021 Tartu vallavalitsusele Lõhmuse kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL (registrikood: 10290080) (aadress Pargi tn 5, Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond) Lõhmuse kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi ka kaevandamisluba) taotlus on menetlusse võetud.

OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL taotleb kaevandamisluba Tartu maakonnas Tartu vallas Valmaotsa külas Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardlas (maardla registrikaart nr 0742) Lõhmuse kruusakarjääris Lõhmuse kruusakarjääri kinnistul (katastriüksuse tunnus 38301:002:0118, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa 100%, pindala 10,01 ha). Kinnistu omanik on Tartu vald, kaevandamisloa taotleja on kohalikule omavalitsusele kuuluv munitsipaalettevõte. Kaevandatakse ehituskruusa aktiivse tarbevaru ploki 1, 3 ja 5 ning ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokil 10. Ploki 1, 3 ja 5 puhul on tegemist endise Lõhmuse kruusakarjääri (kaevandamisluba nr L.MK/319046, loa kehtivus kuni 31.03.2021, kaevandaja Alpter Grupp OÜ) ammendamata jäänud jääkvaruga. Kaevandamise jätkamine võimaldab varu maksimaalselt ammendada ja kaeveala korrastamisprojektiga seatud nõuete kohaselt korrastada.

Lõhmuse kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 7,55 ha ja teenindusmaa pindala 10,0 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 01.08.2021 ehituskruusal (plokk 1, 3, 5) 108,477 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 87,0 tuh m³. Ehitusliiva (plokk 10) aktiivne tarbevaru: 3,0 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 3,0 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 30,0 tuh m³. Katendi (sh muld) kogus 100 m³. Maavara kasutusaladeks on teede remont ja hooldus ning ehitustegevus. Korrastamise suunaks on maatulundusmaa (metsamaa). Taotletava loa kehtivuseks 3 aastat.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 662 5999, e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni leskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, Tartu.

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kobratu II maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kobratu II maavara kaevandamise keskkonnaloa) taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ TEEARU GRUPP (registrikood: 10694251) (aadress Võru tn 176, Tartu linn, Tartu maakond) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) taotlus Kobratu II mäeeraldisel on menetlusse võetud.

Taotletav Kobratu II liivakarjäär asub Tartu maakonnas, Tartu vallas, Kobratu külas eraomandisse kuuluval maaüksusel Matsi (tunnus 79402:003:0427; pindala 7,83 ha). Taotletav mäeeraldis kattub kuni 16.05.2020 kehtinud Kobratu II liivakarjääriga (loa nr L.MK/318772, loa omaja OÜ TEEARU GRUPP), hõlmates seda pindalaliselt täielikult. Taotletav mäeeraldis kattub täielikult Kobratu liivamaardla (registrikaart nr 0833) aktiivse tarbevaru plokkidega 3 (täiteliiv), 4 (ehitusliiv) ning suures osas plokkidega 7 (täiteliiv) ja 8 (ehitusliiv).

OÜ TEEARU GRUPP kaevandas maavara Tartumaal Kobratu liivamaardlas (registrikaart nr 833) Kobratu II liivakarjääris kaevandamise loa nr L.MK/318772 alusel, mis kehtis 17.05.2010-16.05.2020. Kuna kaevandamise luba on aegunud taotleb OÜ TEEARU GRUPP käesolevaga samale alale uut keskkonnaluba, et väljata allesjäänud jääkvaru ning korrastada kaevandamisega rikutud maa-ala. Kuna taotletava ala näol on valdavalt tegemist vana avatud kaevandusmaastikuga, on seal paikneva maavaravaru kaevandamise jätkamine otstarbekas ka ressursi säästliku kasutamise eesmärgist lähtudes.

Kobratu II liivakarjäär mäeeraldise pindala 5,03 ha, teenindusmaa pindala 6,42 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 01.01.2021 täiteliival (plokk 3) 123,405 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 48,305 tuh m³. Ehitusliival (plokk 4) 72,772 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 40,672 tuh m³. Täiteliival (plokk 7) 8 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 1,4 tuh m³. Ehitusliival (plokk 8) 3 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 0,2 tuh m³.Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 18,0 tuh m³. Katendi kogus 101 tuh m³, sh muld 15 tuh m³ . Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Korrastamise suunaks on veekogu-ja maatulundusmaa (metsamaa ja rohumaa). Luba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info tel 662 5999, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, Tartu.

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Transpordiameti keskkonnaloa taotluse üldkasutatava veetee Praaga laevakanali ja Eesti Värava kanali hooldussüvendamiseks ja kaadamiseks Peipsi järves

Keskkonnaamet teatab, et Transpordiamet (registrikood: 70001490) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valge tn 4, 11413) keskkonnaloa KL-512274 eelnõu ja korralduse eelnõu ning taotletavale tegevusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu on valminud. Tegevuse eesmärgiks on üldkasutatava veetee Praaga laevakanal ja Eesti värava kanali hooldussüvendamiseks ja kaadamiseks Peipsi järves mahuga 82800 m3.

Eelnõu(de), loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Digitaalselt. Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/, otsingusse sisestada menetluse nr M-115015.

OÜ Selmet Invest jäätmeloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ Selmet Invest jäätmeloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Selmet Invest (registrikood: 10665189) (aadress Tehnoringi tee-Metsaääre, Tila küla, Tartu vald, Tartu maakond) 30.12.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1006464 alusel on võtnud menetlusse keskkonnaloa nr L.JÄ/330563 , kehtivusega 06.04.2018–05.04.2023, muutmise. Ettevõte tegeleb aadressil Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Metsaääre (katastritunnus 79401:001:0502; endale kuuluval kinnisasjal) tavajäätmete (pakendite, ehitusel tekkinud puidu-, klaasi-, plastijäätmete, olmejäätmete hulgast eraldatud paberi-, klaasi- ja puidujäätmete) sorteerimise, purustamise (taaskasutamistoimingu kood R12s) ja ladustamisega (R13) ning –purustamisega mobiilse seadmega Eesti Vabariigi territooriumil (R12s) (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeüS) § 41 lg 1 p 3 ning jäätmeseadus (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p 2-4).

Ettevõte soovib muuta:

1) keskkonnaloa nr L.JÄ/330563 tabelit 1 ja 3 (JäätS § 98ˇ3 lg 3).

Vähendatakse üheaegselt ladustatavaid jäätmekoguseid (olemasolevalt lubatud 200 t/a vähendatakse kuni 50 tonnini aastas).

2) keskkonnaluba nr L.JÄ/330563 tähtajatuks loaks (KeüS § 53 lg 2 p 1).

Keskkonnaloa muutmise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Tartu linn, Veski 32 või küsida e-kirjaga info@keskkonnaamet.ee..

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsute infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-114254 all.

Kuni keskkonnaloia muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada keskkonnaloa taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tartu linn, Veski 32.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

OÜ Relss jäätmeloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ Relss jäätmeloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Relss (registrikood: 11288412) (aadress Pähklipuu tn 2-2, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond) esitas 31.12.2020 keskkonnaloa nr L.JÄ/329463, kehtivusega 21.07.2017–20.07.2022, muutmise taotluse nr T-KL/1006485. Ettevõte tegeleb erinevatel ehitus- ja lammutusobjektidel Eesti Vabariigi piires ja enda omandisse kuuluval kinnisasjal aadressil Tiigiääre, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond (katastritunnus 79403:004:0188; edaspidi ka Tiigiääre pinnasetäite koht) püsijäätmete (jäätmekoodiga 01 04 08, 17 01 01, 17 01 02, 17 02 01, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 17 01 07) sorteerimise ja purustamisega (taaskasutamistoimingu koodidega R12s), püsijäätmete (jäätmekoodiga 01 04 08, 17 01 01, 17 01 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 01 07) tootena ringlusse võtmisega (taaskasutamistoimingu koodiga R5m; maa-alade täitematerjalina; va teede ehitusel; lisatud on tõendamisdokumendid – CE märgise ja toimivusdeklaratsiooni taaskasutatava täitematerjali kohta, mis tõendab, et püsijäätmed vastavad standardis või õigusaktis esitatud nõuetele) ning ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimise ja purustamisega (R12s) (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeüS) § 41 lg 1 p 3 ning jäätmeseadus (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p 2-4).

 

Ettevõte soovib muuta:

1) keskkonnaloa nr L.JÄ/329463 tabelit 3 (JäätS § 983 lg 3).

Soovitakse täpsustada üheaegselt ladustatavaid jäätmekoguseid. Olemasolevalt oli lubatud üheaegselt ladustada 30 000 jäätmeid. Esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329463 muutmise taotluse nr T-KL/1006485 on asendatud kogus 490 tonniga.

2) keskkonnaluba nr L.JÄ/329463 tähtajatuks loaks (KeüS § 53 lg 2 p 1).

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Tartu linn, Veski 32.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-114304 all.

Kuni keskkonnaloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tartu linn, Veski 32.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.