Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu algatamine

19.02.19

Tartu Vallavalitsus algatas 14.02.2019 korraldusega nr 147 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda võimalust ehitusõiguse määramiseks majutushoone, konverentsikeskuse, mänguväljaku ja ujula ehitamiseks, et luua kaasaegne nõustamis- ja koolituskeskus puudega lastele ja nende peredele. Määrata planeeringuala kruntidele üldkasutatava hoone maa sihtotstarve ning kaaluda võimalust olemasolevate kruntide liitmiseks. Lisaks tuleb planeeringuga lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega.

Planeeringualasse on hõlmatud Mõisamaa (79403:006:0231), Mõisatiigi (79403:006:0153), Reede (79403:006:0538), Joosti (79403:006:0148, 79403:006:0127) ning planeeringuala ulatuses riigimaantee 22212 Väägvere-Tammistu tee (79403:006:0134, 79403:006:0096, 79403:006:0128) maaüksused. Planeeringuala suurus on ca 7,8 ha.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala polüfunktsionaalse keskuse alale. Kompaktse asustusega aladel, riikliku kaitse alla võetud maa-aladel ning avalikel funktsioonidel kasutatavate hoonete püstitamisel on üldplaneeringust tulenev detailplaneeringu koostamise kohustus. Planeeringualasse hõlmatud kruntide maakasutuse juhtotstarbeks on üldplaneeringuga määratud suures osas üldkasutatava hoone maa ning osaliselt elamumaa. Üldkasutatavate maade planeerimine on lubatud ka üldplaneeringuga reserveeritud elamumaadel, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamise eesmärgid kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.