Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse detailplaneering

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Tamme tn 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0600) jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Vastavalt üldplaneeringule tuleb kavandada minimaalselt 10% planeeringuala pindalast sotsiaalmaaks (üldkasutatav ala). Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

 

Planeeringuala pindala on ca 5 ha.

 

Tartu valla üldplaneeringu kohaselt asub Tamme tn 7 maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga alal. Elamumaa juhtfunktsiooni all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised. Käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

 

Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus.

 

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast üldplaneeringust.

 

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.