Sotsiaaltoetused

Tartu vallas kehtivad järgmised sissetulekust mittesõltuvad toetused: 

 • sünnitoetus 512 eurot, millest esimene osa (320 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine osa (192 eurot) peale lapse ühe aastaseks saamisel. 

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Tartu vald 512 eurot, millest esimene osa (320 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine osa (192 eurot) peale lapse ühe aastaseks saamisel.  

Sünnitoetuse maksmise alused on: 

Lapse sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapse vanemale või lapsendajale, kes on elukoha registreerinud Tartu vallas enne lapse sündi ning tingimusel, et laps on Rahvastikuregistri andmetel Tartu valla elanik ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil. 

Sünnitoetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse Tartu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) enne lapse kolmekuuseks saamist. Avalduse leiad SIIT või sisene SPOKU keskkonda SIIT

Sünnitoetuse teise osa maksab vallavalitsus välja omal algatusel pärast toetuse saamise aluseks olevate asjaolude kontrollimist. 

Ranitsatoetust on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Tartu vald. 

Ranitsatoetus on esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele 100 eurot.  

Taotlusi võetakse vastu 1. augustist kuni 31. oktoobrini. Taotluse leiad SIIT või sisene SPOKU keskkonda SIIT

 • kriisiabi kuni 5000 eurot

Toetuse eesmärk on leevendada isiku või tema perekonna kriisiolukorda, mille on põhjustanud õnnetusjuhtum, loodusõnnetus, tulekahju, vargus, haigestumine, töövõimetuks muutumine, lähedase kaotus või muu sarnane sündmus. Kriisabi maksimaalne toetuse summa on kuni 5000 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse isiku või perekonna toimetulekuvõimet ning elukondlikke vajadusi. 

 • hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimine 100 eurot kvartalis

 Hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimise eesmärk on isikule, kes vajab pikaajalist kodust hapnikuravi kompenseerida osaliselt elektrienergia tarbimisega seonduvad kulud. 

Toetust makstakse 100 eurot kvartalis.  

Toetuse taotlemiseks esitab isik:  

  (1) vallavalitsusele avalduse koos meditsiiniasutuse tõendiga. 

  (2) toetust makstakse kord kvartalis toetuse taotleja pangakontole.

 • koolisõidutoetus kuni 600 eurot õppeaastas

Toetust makstakse kuni 600 eurot õppeaastas (20 senti kilomeeter) Koolisõidutoetuse eesmärk on kompenseerida kooli sõiduks tehtud kulutusi lastele, kes ei saa kasutada tasuta maakonnaliine põhjusel, et nende elukohast ei lähe kooli ühtegi tasuta bussi või busside sõiduajad on ilmselt ebasobivad ning nad peavad kasutama tasulisi bussiliine või neid tuleb transportida isiklike sõidukitega. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem  

 1. vallavalitsusele avalduse koos kuludokumentidega. 

 1. toetus makstakse toetuse taotleja pangakontole vastavalt esitatud kuludokumentidele. 

 • matusetoetus 250 eurot

Matusetoetust makstakse 250 eurot. Toetust makstakse isikule, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tartu vald, välja arvatud matusetoetuse puhul. Erandina makstakse toetust vältimatu abi korras Tartu valla territooriumil viibivale isikule. 

 • lasteaia kohatasu vahe hüvitamise toetus

Lasteaia kohatasu vahe hüvitamise toetuse eesmärk on kompenseerida teise omavalitsusüksuse munitsipaallasteaia õppemaksu ja Tartu valla lasteaia õppemaksu vahe lapsevanemale, kui lapse elukoht on Tartu vallas ning laps on lisatud ARNO kaudu järjekorda Tartu valla munitsipaallasteaeda, kuid Tartu vallal pole kohta pakkuda. 

 
Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem:

(1) vallavalitsusele avalduse koos kuludokumentidega. 

(2) toetus makstakse toetuse taotleja pangakontole vastavalt esitatud kuludokumentidele. 

Erivajadusest tulenevad toetused:

Erivajadusest tulenevate toetuste eesmärk on isiku puudest tingitud lisakulutuste osaline hüvitamine, et tagada puudest tuleneva lisakulu tõttu isiku tavapärane toimetulek ja tegevusvõime. 

Erivajadusest tulenevate toetuste liigid ja toetuste maksumused:  

  Tartu valla eelarvest määratakse ja makstakse järgmisi isiku erivajadusest tulenevaid toetusi: 
  1) hooldajatoetust täisealise puudega isiku hooldajale; 
  2) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale. 

 • täisealise raske puudega isiku hooldajale 30 eurot
 • täisealise sügava puudega isiku hooldajale 60 eurot
 • keskmise puudega lapse hooldajale 80 eurot
 • raske puudega lapse hooldajale 100 eurot
 • sügava puudega lapse hooldajale 150 eurot
 • viipekeeleteenuse toetus kuni 150 eurot kvartalis

 

Tartu vallas on võimalik taotleda sissetulekust sõltuvaid toetusi: 

 • Tervisetoetus kuni 300 eurot aastas

Tervisetoetuse eesmärk on isiku terviserikkest, kroonilisest haigusest või muust tervislikust seisundist tulenevast erivajadusest kulutuste hüvitamine, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest. Tervisetoetust tasutakse ühekordse või perioodilise maksena raske majandusliku olukorra puhul ning toetus on ette nähtud hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks. 

Tervisetoetuse taotlemine:  

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele taotluse. 

  (2) Toetust saab taotleda: 
1) retseptiravimitele tehtud kulude osaliseks hüvitamiseks; 
2) lapsele prilliklaaside (vajadusel ka raamide) ostmiseks; 
3) tehniliste ning muude abivahendite ostmise ja rentimise omaosaluskulude osaliseks hüvitamiseks; 
4) eriarsti vastuvõtule, raviprotseduuridele ja hoolekandeasutusse sõitmisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks, sh invatranspordivahendite kasutamisel; 
5) põetus- ja hooldusvahendite ostu kulude osaliseks hüvitamiseks; 
6) muude tervisega seotud ja erivajadusest tulenevate kulude katmiseks. 

 

Toetuse taotlemiseks esitab isik Vallavalitsusele vormikohase taotluse millele lisatakse:

1) Taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid; 

2) tehtud kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks sotsiaaltoetust taotletakse.  

Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse või teenuse vajadust, kohtuda taotlejaga, vajadusel külastada abivajaja elukohta ning teha päringuid andmeregistritesse. 

Blanketi leiad SIIT

 • Ravimitoetus kuni 50 eurot aastas
 • Toetused lastega peredele kuni 400 eurot aastas

Lastega perede toetuse eesmärk on laste kasvatamisega seotud kulutuste osaline hüvitamine laste ja perede heaolu tagamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks. Toetust tasutakse ühekordse või perioodilise maksena raske majandusliku olukorra puhul ning on ette nähtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks. 

 Toetust saab taotleda: 
1) koolitarvete, riiete, jalanõude jne ostmiseks; 
2) lapse õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks;

3) lasteaia kohatasu kompenseerimine, mis määratakse üheks õppeaastaks lapsevanema osalustasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks. Nimetatud toetuse määr on 50% kohamaksust, kui sissetulek perekonnaliikme kohta on väiksem kui kolmekordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir ning 100% kohamaksust, kui perekond on taotlemise kuul toimetulekutoetuse saaja. Kui pärast kohatasu toetuse määramist määratakse perekonnale toimetulekutoetus, suurendab täitevorgan kohatasu toetuse määra alates järgmisest kalendrikuust; 

4) muude kulutuste katmiseks (lastelaagrite tuusikud, laste huvialategevusega seotud kulutused ja erakorralised väljaminekud). 

Toetuse taotlemiseks esitab isik Vallavalitsusele vormikohase taotluse millele lisatakse 

1) Taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid; 

2) tehtud kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks sotsiaaltoetust taotletakse. 

  

Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse või teenuse vajadust, kohtuda taotlejaga, vajadusel külastada abivajaja elukohta ning teha päringuid andmeregistritesse 

Blanketi leiad SIIT

 • Koolitoetus kuni 100 eurot aastas
 • Lapse toiduraha katmise toetus kuni 2 eurot päevas
 • Küttetoetus kuni 250 eurot leibkonna kohta aastas

Küttetoetust määratakse pensioniealisele üksi elavatele eakatele või eakate paarile, kelle sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud kolmekordne toimetulekupiir ning kes on raskes majanduslikus olukorras ja toetuse taotlus on põhjendatud. 

Erandkorras määratakse küttekulude kompenseerimise toetust keskmise, raske või sügava puudega isikule, kelle sissetulek on ühes kuus väiksem kui kahekordne toimetulekupiir. 

Küttetoetust makstakse kuni 250 eurot leibkonna kohta aastas.  

Blanketi leiad SIIT

 • Toetus raske majandusliku olukorra puhul kuni 500 eurot aastas

 

 • Toimetulekutoetus:

Toimetulekutoetus on isikute iseseisvat toimetulekut soodustav ajutine abimeede, millega leevendatakse abivajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 

Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega ja see on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste jaoks. 

 • Üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir on 200 eurot. 

 • Alaealise lapse toimetulekupiir on 240 eurot. 

 • Perekonna iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot. 

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega: 
1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud; 
2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased; 
3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine. 
 
Loe toimetulekutoetusest lähemalt  Sotsiaalministeeriumi lehelt. 

Toetuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile: 

 1. Anne-Mai Ott 51967738 anne-mai.ott@tartuvald.ee

 1. Erle Kriisa  53026608 erle.kriisa@tartuvald.ee 

Toetuste taotlemise ja määramise kohta loe täpsemalt SIIT 

Blanketid leiad SIIT