Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimuste taotlus tuleb esitada läbi www.ehr.ee (Ehitisregister) keskkonna.

Projekteerimistingimuste taotluses kirjeldada järgmisi teemasid (sõltuvalt taotluse tüübist ja projekteeritava ehitise funktsioonist):

 • kavandatava hoone/hoonete/hoone laienduse või rajatise ligikaudne asukoht (asendiskeem);
 • kavandatav hoonete arv krundil ja hoonete kasutamise otstarve;
 • hoonete kavandatav ehitisealune pind;
 • hoone kavandatav kõrgus (kõrgust arvestatakse maapinnast katuseharja tippu);
 • hoone kavandatav korruste arv;
 • hoone kavandatav välisviimistlus (krohv, puitvooder, palk vms);
 • hoone kavandatava välisviimistluse toonid (katusekatte toon, välisseina viimistluse toon);
 • hoone kavandatav katusetüüp (lamekatus, viilkatus, poolkelpkatus, täiskelpkatus vms);
 • hoone kavandatav katusekalde vahemik (vahemik anda 15° ulatuses, nt 30...45°);
 • hoone kavandatav katusekatte materjal (rullmaterjal, bituumensindel, plekk, kivi vms);
 • hoone kavandatav soklijoone kõrgus (30...60 cm vms);
 • kavandatav juurdepääs krundile;
 • olemasoleva hoone inventariseerimise joonised (juurdeehituse projekteerimise puhul);
 • võrguvaldaja(te) tehnilised tingimused (nende olemasolul);
 • korteriühistu üldkoosoleku protokoll.

Lisaks eelnevale võib esitada täiendavalt asjakohast infot (likvideeritav haljastus, kavandatav piirdeaed jne), mis puudutab konkreetset asukohta või kavandatavat ehitist.