Projekteerimistingimuste taotlemine

Vastavalt Ehitusseadustikule on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. 

Projekteerimistingimuste taotlus tuleb esitada läbi www.ehr.ee (Ehitisregister) keskkonna.

Projekteerimistingimuste taotluses kirjeldada järgmisi teemasid (sõltuvalt taotluse tüübist ja projekteeritava ehitise funktsioonist):

 • kavandatava hoone/hoonete/hoone laienduse või rajatise ligikaudne asukoht (asendiskeem);
 • kavandatav hoonete arv krundil ja hoonete kasutamise otstarve;
 • hoonete kavandatav ehitisealune pind;
 • hoone kavandatav kõrgus (kõrgust arvestatakse maapinnast katuseharja tippu);
 • hoone kavandatav korruste arv;
 • hoone kavandatav välisviimistlus (krohv, puitvooder, palk vms);
 • hoone kavandatava välisviimistluse toonid (katusekatte toon, välisseina viimistluse toon);
 • hoone kavandatav katusetüüp (lamekatus, viilkatus, poolkelpkatus, täiskelpkatus vms);
 • hoone kavandatav katusekalde vahemik (vahemik anda 15° ulatuses, nt 30...45°);
 • hoone kavandatav katusekatte materjal (rullmaterjal, bituumensindel, plekk, kivi vms);
 • hoone kavandatav soklijoone kõrgus (30...60 cm vms);
 • kavandatav juurdepääs krundile;
 • olemasoleva hoone inventariseerimise joonised (juurdeehituse projekteerimise puhul);
 • võrguvaldaja(te) tehnilised tingimused (nende olemasolul);
 • korteriühistu üldkoosoleku protokoll.

Lisaks eelnevale võib esitada täiendavalt asjakohast infot (likvideeritav haljastus, kavandatav piirdeaed jne), mis puudutab konkreetset asukohta või kavandatavat ehitist.