Ehitusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
ehitusspetsialist Kadri Tattar 5355 8510 Rajatiste (puurkaevud, puuraugud, torustikud, kaablid, teed, piirdeaiad, päikeseelektrijaamad) kooskõlastused, ehitusload/ehitusteatised ja kasutusload/kasutusteatised. Eelnõude koostamine.
ehitusspetsialist Taavi Paat 53752976 Hoonete ehitusteatiste ja ehituslubade vastu võtmine, menetlemine ja väljastamine. Ehitisregistri pidamine, elanikkonna nõustamine ehitusvaldkonnas, ehitusalastes küsimustes, teiste ametkondade kaasamine menetlustesse. Eelnõude koostamine.
ehtusspetisliast-järelevalve Ergo Nõmme 526 7983 Hoonete kasutusteatiste ja hoonete kasutusloa taotluste menetlemine ehitisregistris. Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine (v.a teed/tänavad/torustikud/liinid ja kaablid). Kodanike vastuvõtmine ja nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes. Hoonete kasutuselevõtu korral korralduste eelnõude koostamine.